Dostihový sport se v principu dělí na 

dva druhy podle stanovené trati: na rovi-
nové a překážkové dostihy. U těch pře-
kážkových známe dva různé typy, a to 
steeplechase a steeplechase cross-country, 
což se rozlišuje podle povrchu dráhy či 
profi lu překážek. 

Během steeplechase cross-country 

dvojice při zdolávání překážek musí mě-
nit rychlost, překážky mají různé profi ly, 
takže je vyžadováno vylézání nebo zlézání 
a dráha dostihu má střídající se povrchy 
například trávu, písek či ornici. Oproti 
tomu u klasického dostihu steeplechase 
mají překážky odskok i doskok ve stejné 

Svět turfu nabízí 

pestrou paletu dostihů

Vedle klasického jezdectví a westernových disciplín je dalším odvětvím spojeným s koňmi 
dostihový sport neboli turf. Ten se člení podle charakteru tratí na rovinové a překážkové 
dostihy. Samostatnou kapitolou jsou klusáci.  

úrovni a dráha je travnatá. Existují ještě 
dostihy přes proutěné překážky.

Nejvyšší autoritou zastřešující turf 

v České republice je Jockey Club. Jeho 
posláním je koordinovat, řídit a všestranně 
podporovat dostihový provoz a chov an-
glického plnokrevníka v intencích svých 
členských složek v rozsahu uděleného 
oprávnění Ministerstva zemědělství Čes-
ké republiky, platného Dostihového řádu, 
šlechtitelského programu a řádu chovu pl-
nokrevníka.

Další kapitolou jsou klusácké dosti-

hy pod záštitou České klusácké asociace. 

Koně – klusáci jsou zapřažení ve vozíč-
kách, takzvaných sulkách. Celý dostih 
musí klusat, cval nebo mimochod jsou 
nedovolenými chody. Za jakých okolností 
má být kůň diskvalifi kován kvůli chodu, 
přesně defi nuje klusácký dostihový řád.

Pod pojmem dostihy se snad každému 

Čechovi vybaví tolik známá Velká pardu-
bická. Český turf ovšem nabízí různé typy 
dostihů, z nichž všechny si nachází své fa-
noušky. Jednou z nejvýznamnějších trofejí 
v rovinových dostizích je vítězství v Čes-
kém derby, které se koná každoročně na 
závodišti v Praze Velké Chuchli. Kromě 
derby a již zmíněné Velké pardubické jsou 
ceněnými skalpy i přední příčky v Jarní 
ceně klisen, Velké jarní ceně, Oaks nebo 
St. Leger. 

Dostihových závodišť je na území ČR 

hned několik. Fanoušci mohou vedle Pra-
hy a Pardubic zavítat na dostihové dny, 
které se konají také v Mostě, Karlových 
Varech, Kolesách, Lysé nad Labem či Slu-
šovicích. 

„

Vybrané dostihové dny v roce 2018:

6. 5. 2018  

Praha Velká Chuchle

Jarní cena klisen

13. 5. 2018

Praha Velká Chuchle

Velká jarní cena

26. 5. 2018 

Pardubice

I. kvalifi kace na Velkou pardubickou 

23. 6. 2018  

Pardubice

II. kvalifi kace na Velkou pardubickou

24. 6. 2018  

Praha Velká Chuchle

České derby

22. 7. 2018 

Karlovy Vary

Oaks

18. 8. 2018 

Pardubice

III. kvalifi kace na Velkou pardubickou

2. 9. 2018 

Praha Velká Chuchle

St. Leger

8. 9. 2018 

Pardubice

IV. kvalifi kace na Velkou pardubickou

14. 10. 2018 

Pardubice

Velká pardubická steeplechase

Pod pojmem dostihy se snad každému Čechovi 
vybaví tolik známá Velká pardubická. 

Foto Ivan Krejza

Velká Chuchle hostí řadu 

prestižních dostihových dnů. 

Foto Ivan Krejza

Bandáže VETOFLEX podporují správnou funk-

ci lymfatického systému a urychlují regene-

raci unavených nohou. Díky rovnoměrnému 

graduovanému tlaku, preciznímu zpracování 

a pravidelnému používání už vaše koně nemu-

sejí trápit žádné otoky a nálevky. Manipulace 

s bandážemi je snadná a rychlá, jejich výho-

dou je i možnost dlouhodobě je používat.

KOMPRESIVNÍ TERAPIE

vetoflex.com

najdete nás na 

Jak to vlastně funguje?

Na úvod trocha anatomie: každé tělo po-

třebuje pro svou správnou funkci dva okru-
hy – oběhový (krevní) a lymfatický. Oběhový 
systém to má relativně jednoduché. Je uza-
vřený a poháněný vlastní pumpou (srdcem), 
která pracuje 24 hodin denně po celý život 
a postará se o vše potřebné. Naproti tomu 
lymfatický systém uzavřený není a nemá 
ani žádnou vlastní pumpu, která by potřeb-
ný oběh zajišťovala. Využívá proto vlastní-
ho aktivního pohybu, například kontrakci 
kosterních svalů, které pomáhají pumpovat 
lymfu správným směrem. To se však bohužel 
netýká koňských nohou, a proto oběh lymfy 
právě zde často stagnuje.

Může stagnující lymfa přerůst 

v problém?

Jedním z vnějších projevů nedostatečně 

fungujícího lymfatického oběhu u koní jsou 
otoky dolních končetin. Většinou představují 
jen estetický problém, nicméně během času 
a především tehdy, dojde-li k jejich zvětšení 
a ztvrdnutí, mohou přerůst v bolest, chronic-
ké omezení pohybu anebo i horší problémy. 
Prevence je zde tudíž velmi důležitá, a navíc 
dnes již i díky bandážím VETOFLEX lehce 
dostupná.

Kdy používat bandáže?

Bandáže VETOFLEX se používají v ob-

dobí klidu pro zlepšení a zrychlení regene-
race. Ideální je jejich preventivní využívání 

u zdravých jedinců, kde zabraňují vzniku 
otoků v dolních částech končetin. Pomáhají 
také udržet správný tok lymfy v končetinách 
a díky zaručení rovnoměrného graduované-
ho tlaku, kterého motacími bandážemi nelze 
nikdy dosáhnout, zabraňují její stagnaci. Ban-
dáže jsou bezpečné a nehrozí žádné nebezpečí 
z přílišného utažení nebo přiškrcení končetiny. 
Bandáže se snadno nasazují a jejich výhodou 
je i možnost dlouhodobého používání bez nej-
menších obav a jejich snadná údržba.

VETOFLEX nabízí i další zajímavý sorti-

ment pro koně i jezdce. Více se o něm do-
zvíte na stránce facebook.com/vetoflex a na 
webu vetoflex.com, kde také můžete bandá-
že i ostatní sortiment jednoduše objednat.

Když je nohám dobře

Cesta ke zdravým nohám a spokojeným koňům může být snazší, než se možná na první 

pohled zdá. Důležitá je však prevence. Mezi vhodné pomocníky, kteří předcházejí potížím 

koňských nohou s otoky a nálevkami, patří bandáže VETOFLEX. Ty podporují správnou 

funkci lymfatického systému a urychlují tím regeneraci unavených nohou. 

KV_A4_vetoflex 04.indd   1

28.02.18   8:11

7

Jezdecký katalog 2018