Bandáže VETOFLEX podporují správnou funk-

ci lymfatického systému a urychlují regene-

raci unavených nohou. Díky rovnoměrnému 

graduovanému tlaku, preciznímu zpracování 

a pravidelnému používání už vaše koně nemu-

sejí trápit žádné otoky a nálevky. Manipulace 

s bandážemi je snadná a rychlá, jejich výho-

dou je i možnost dlouhodobě je používat.

KOMPRESIVNÍ TERAPIE

vetoflex.com

najdete nás na 

Jak to vlastně funguje?

Na úvod trocha anatomie: každé tělo po-

třebuje pro svou správnou funkci dva okru-
hy – oběhový (krevní) a lymfatický. Oběhový 
systém to má relativně jednoduché. Je uza-
vřený a poháněný vlastní pumpou (srdcem), 
která pracuje 24 hodin denně po celý život 
a postará se o vše potřebné. Naproti tomu 
lymfatický systém uzavřený není a nemá 
ani žádnou vlastní pumpu, která by potřeb-
ný oběh zajišťovala. Využívá proto vlastní-
ho aktivního pohybu, například kontrakci 
kosterních svalů, které pomáhají pumpovat 
lymfu správným směrem. To se však bohužel 
netýká koňských nohou, a proto oběh lymfy 
právě zde často stagnuje.

Může stagnující lymfa přerůst 

v problém?

Jedním z vnějších projevů nedostatečně 

fungujícího lymfatického oběhu u koní jsou 
otoky dolních končetin. Většinou představují 
jen estetický problém, nicméně během času 
a především tehdy, dojde-li k jejich zvětšení 
a ztvrdnutí, mohou přerůst v bolest, chronic-
ké omezení pohybu anebo i horší problémy. 
Prevence je zde tudíž velmi důležitá, a navíc 
dnes již i díky bandážím VETOFLEX lehce 
dostupná.

Kdy používat bandáže?

Bandáže VETOFLEX se používají v ob-

dobí klidu pro zlepšení a zrychlení regene-
race. Ideální je jejich preventivní využívání 

u zdravých jedinců, kde zabraňují vzniku 
otoků v dolních částech končetin. Pomáhají 
také udržet správný tok lymfy v končetinách 
a díky zaručení rovnoměrného graduované-
ho tlaku, kterého motacími bandážemi nelze 
nikdy dosáhnout, zabraňují její stagnaci. Ban-
dáže jsou bezpečné a nehrozí žádné nebezpečí 
z přílišného utažení nebo přiškrcení končetiny. 
Bandáže se snadno nasazují a jejich výhodou 
je i možnost dlouhodobého používání bez nej-
menších obav a jejich snadná údržba.

VETOFLEX nabízí i další zajímavý sorti-

ment pro koně i jezdce. Více se o něm do-
zvíte na stránce facebook.com/vetoflex a na 
webu vetoflex.com, kde také můžete bandá-
že i ostatní sortiment jednoduše objednat.

Když je nohám dobře

Cesta ke zdravým nohám a spokojeným koňům může být snazší, než se možná na první 

pohled zdá. Důležitá je však prevence. Mezi vhodné pomocníky, kteří předcházejí potížím 

koňských nohou s otoky a nálevkami, patří bandáže VETOFLEX. Ty podporují správnou 

funkci lymfatického systému a urychlují tím regeneraci unavených nohou. 

KV_A4_vetoflex 04.indd   1

28.02.18   8:11

PR článek