Vedle pakrurového skákání jsou 

dalšími jezdeckými odvětvími drezura, 
všestrannost, spřežení, vytrvalost, voltiž 
a reining. Existuje samozřejmě i para-
jezdectví pro hendikepované sportovce, 
konkrétně paradrezura a paravoltiž. Po-
zornost je také věnována dětem, které jez-
dí na ponících a věnují se některým z výše 
vyjmenovaných disciplín. Navíc se ČJF 
již třetím rokem zapojuje do takzvaných 
Pony-games, což je tréninková i soutěžní 
disciplína, která zábavnou formou her 
rozvíjí u dětí jezdecké dovednosti. 

ČJF jako spolek je již od roku 1927 čle-

nem Mezinárodní jezdecké federace (FEI) 
a na národní úrovni také České unie spor-
tu. Jako olympijský sport je jezdectví začle-
něno i do Českého olympijského výboru. 

Struktura spolku odpovídá víceméně 

republikovému krajskému uspořádání, 
je rozdělena na dvanáct oblastí, z nichž 
nejvíce členů a rovněž zorganizovaných 
závodů má oblast pokrývající Středočes-
ký kraj. Velké oblibě se jezdectví těší také 
například ve východních Čechách či na 
severní Moravě. 

V uplynulé sezoně bylo podle statisti-

ky ČJF evidováno celkem 18.451 členů, 
více než 6.000 z nich jsou držiteli někte-
ré z licencí vydávaných federací. Tento 

Počty členů ČJF  

v roce 2017 dle oblastí

Celkem – 18451 členů

„

„

Praha – 10,4 %

„

„

Středočeská oblast – 18 %

„

„

Jihočeská oblast – 8 %

„

„

Plzeňská oblast – 6,6 %

„

„

Karlovarská oblast – 3,5 %

„

„

Severočeská oblast – 7 %

„

„

Východočeská oblast – 11,5 %

„

„

Královéhradecká oblast – 2 %

„

„

Vysočina – 6,5 %

„

„

Jihomoravská oblast – 8,5 %

„

„

Severomoravská oblast – 13 %

„

„

Zlínská oblast – 5 %

Počty jezdeckých závodů 

konaných v České republice  

v roce 2017 dle disciplín

Celkem – 559 závodů

„

„

Skoky – 66 %

„

„

Drezura – 20 %

„

„

Všestrannost – 3,5 %

„

„

Spřežení – 3,5 %

„

„

Voltiž – 1,5 %

„

„

Vytrvalost – 2%

„

„

Reining – 3,5 %

Sedm disciplín pod záštitou  

České jezdecké federace

sportovní svaz registruje i koně, a to li-
centované pro oficiální závody i nelicen-
tované pro hobby soutěže. Koní s licencí 
je v Česku přes 8.000. Členové i koně 
musí být podle registračního řádu vedeni 
v ČJF prostřednictvím jezdeckých klubů. 
Těch se v minulém roce hlásilo pod za-
střešující organizaci více než 1.500. 

Hlavní úlohou ČJF je řídit klasický 

jezdecký sport v České republice. Jak 
vyplývá z odstavce výše, dalším úkolem 
je sdružovat jezdecké kluby, sportovce 
s licencí i na úrovni hobby, vzdělávat 
cvičitele, trenéry a rozhodčí. V řadách 
ČJF jsou evidovaní jezdci od úplných 
začátečníků až po profesionály včetně re-
prezentantů, kteří se pravidelně objevují 
na akcích vrcholného významu, jako jsou 
mistrovství Evropy, mistrovství světa či 
olympijské hry.

Česká reprezentace je velmi aktivní. 

Jezdci vyrazili v roce 2017 za hranice 

Jezdecký sport v České republice zastřešu-
je Česká jezdecká federace (ČJF). Pod 
svou záštitou má celkem sedm klasických 
disciplín. Překvapuje vás, že jich je tolik? 
Klasické jezdectví, to nejsou jen parkury, 
jež jsou celosvětově nejrozšířenější.

republiky na bezmála tři stovky meziná-
rodních závodů. Navíc běžné národní 
závody nepřihlašuje oficiálně zastřešující 
organizace, takže se dá předpokládat, že 
akcí, kde ve startovních a výsledkových 
listinách figurovali Češi, bylo výrazně 
více. Národních závodů konaných na 
území ČR uspořádali organizátoři více 
než 550. 

„

Česká jezdecká federace měla v roce 2017 celkem 18.451 členů. 

ČJF je již od roku 1927 členem Mezinárodní jezdecké federace.

Ilustrační foto Kateřina Návojová

Ilustrační foto Kateřina Návojová

5

Jezdecký katalog 2018