Hlavními stavebními produkty jsou železobetonové stavby 

stájové a halové objekty pro všechny oblasti hospodářství. V ne-
poslední řadě se jedná o výrobu a výstavbu montovaných dře-
vostaveb – nízkoenergetických domů a budov s větším rozsahem 
užití. 

Kruhové železobetonové nádrže a jímky jsou stavěny pomo-

cí vlastního kruhového bednění jako monolit. Jedná se zejména 
o nádrže a jímky pro uskladnění kejdy, močůvky dále v prove-
dení jako jsou fermentory, dofermentory a koncové sklady pro 
bioplynové stanice. V důsledku současných klimatických změn 
– dlouhá období sucha – nacházejí tyto nádrže uplatnění jako zá-
sobníky vody pro napájení hospodářských zvířat. Výstavbu těch-
to nádrží nabízí i včetně instalace úpravny vody. Stavěny jsou 
dále i nádrže pro čistírny odpadních vod, sprinklerové, požární 
a retenční nádrže. 

K uskladnění sypkých materiálů jsou také v železobetonovém 

provedení stavěna sila, a to jak pro zemědělské, tak i pro průmys-
lové potřeby včetně potřebného příslušenství. 

Halové objekty realizuje firma též pro široký okruh zákazní-

ků, a to od jednoduchých střešních konstrukcí až po kompletní 
budovy.  Provádí také montáže nosných konstrukcí včetně dodá-
vek opláštění a montáže střešní krytiny ze zateplených a nezatep-
lených materiálů.  Příkladem je výstavba objektů pro živočišnou 
výrobu, stáje pro ustájení hovězího dobytka, objekty pro výkrm 
prasat a drůbeže, skladové haly a jízdárny. Základem je nosná rá-
mová konstrukce různých rozponů a modulů, používané materiá-
ly jsou ocel, dřevo, beton a jejich vzájemná kombinace.   

Výstavba objektů s tradicí  

od Wolf System Group

WOLF SYSTEM Group je společnost s více jak 50letou historií. V České 
republice působí dceřiná společnost od roku 1992 –  se sídlem 
v Horoměřicích již tedy 25 let s rozsáhlou řadou realizovaných staveb. 
Aplikuje veškeré poznatky a know-how daného oboru získané ze 
zemí Evropské unie na domácí trh.  Při realizaci svých produktů však 
převážně používá tuzemských surovin a výrobků. 

48

PR článek