Working Equitation  

aneb pracovní jezdectví v ČR

Chcete si vyzkoušet drezurní cviky mezi různorodými překážkami, 
zlepšit ovladatelnost svého koně nebo se prostě jen pobavit a zjistit, 
co jako dvojice dokážete? Právě pro vás je tady Working Equitation, 
rychle se rozvíjející disciplína pracovního jezdectví v Čechách!

Tato disciplína vznikla v jižní a západní Evropě, jejím cí-

lem je velmi poslušný, obratný, rychlý a všestranný kůň, který 
perfektně zvládá drezuru jak na obdélníku, tak při překonávání 
rozmanitých překážek. Working Equitation se jezdí v různých 
třídách od nejlehčí Z, kde se překážky překonávají v kroku nebo 

klusu až po nejtěžší M, kde se kůň ovládá pouze jednou rukou 
a základním chodem je cval. 

Součástí všech tříd je drezurní test v obdélníku, v němž se 

posuzuje hlavně přesnost provedení a harmonie koně a jezdce. 
Dále pak test ovladatelnosti, ve kterém se prověří souhra dvoji-
ce na překážkách. Kromě třídy Z je zařazen také test rychlosti, 
během něhož záleží na obratnosti a rychlosti. Více informací na-
jdete na adrese www.cswe.cz. 

„

Foto archiv Working Equitation

Termínová listina Working Equitation 2018 

24. 3. 

seminář Stáj Tamare Ptice

21. 4. 

seminář Stáj Tamare Ptice

6. 5. 

závody Ústí nad Labem

26. 5. 

seminář Stáj Tamare Ptice

23. 6. - 24. 6. 

seminář a závody Stáj Tamare Ptice

1. 7. 

jezdecký den Rtyně nad Bílinou

21. 7. 

závody Milovice, Kroměříž

19. 8. 

závody Bzenec

25. – 26. 8. 

závody Líčkov

1. 9. 

závody Milovice

14. – 16. 9. 

2. ročník Mistrovství ČR ve Working Equitation

 

bulletin o koních a jezdectví

 

tiskněte, stahujte, sdílejte bez omezení

 

vždy od 20. dne v měsíci na internetu i v tištěné podobě

 

pro registrované čtenáře zasíláme všechna čísla ZDARMA na e-mail

www.jezdeckyzpravodaj.cz

V če

rvnu

 se 

rozb

ěhla

 sér

ie je

zde

ckýc

h m

istro

vstv

í Če

ské

 rep

ubli

ky. 

Nejv

íce 

bojů 

o m

istro

vské

 me

dail

e je

 ovš

em 

nap

láno

ván

o n

a če

rven

ec, 

kdy

 se 

kon

ají š

amp

io-

nát

y vš

ech

 tří 

olym

pijs

kých

 dis

cipl

ín. Š

estý

 a s

edm

ý m

ěsíc

 jso

u ta

ké v

e zn

ame

ní tř

í 

mez

inár

odn

ích 

míti

nků

 zař

aze

nýc

h do

 Svě

tové

ho p

ohá

ru. O

 tom

 dre

zurn

ím v

 Brn

ě 

na 

Pan

ské

 líše

 při

náš

íme

 inf

orm

ace

 již 

v to

mto

 vyd

ání.

 O s

kok

ové

m v

 Olo

mou

ci 

a vo

zata

jské

m v

 Neb

anic

ích 

u Ch

ebu

 přin

ese

me 

zprá

vy v

 příš

tím 

čísle

. Již 

teď 

si vš

ak 

můž

ete 

na n

aše

m w

ebu

 pře

číst

 spe

ciál

y Zp

ravo

daje

 J&T

 Ban

ka C

SI3*

W O

lom

ouc

!

II. R

OČNÍK – ČÍSL

O 06-07

/20

17 – JEZDECKY

ZPRA

VOD

AJ.CZ – JEZDCI.

CZ – EQUIT

V.CZ

..........................................................................

Kitt

el potvr

dil na S

vět

ovém 

poháru v Brně s

vou třídu

Češ

i čtv

rtí v

 Poh

áru

 nár

odů 

při 

CSIO

 v S

opo

tech

V

e d

nec

h 16

. až

 18.

 čer

vna

 se 

v B

rně 

Pan

ské

 líše

 od

ehr

ál d

alší

 roč

ník 

me-

ziná

rod

ních

 dre

zurn

ích 

závo

dů z

aps

a-

nýc

h d

o S

věto

véh

o p

ohá

ru C

DI-W

. Po

zvá

ní 

přij

al h

věz

dný

 švé

dsk

ý je

zde

c P

atri

k K

itte

a v 

hlav

ní s

out

ěži 

nen

aše

l pře

mož

itele

Velk

á tú

ra z

ávo

dů 

CDI

-W 

Brn

o vy

vrch

o-

lila 

v n

edě

li 18

. če

rvn

a ú

loho

u G

ran

d P

rix 

kür.

 Švé

d P

atri

k K

itte

l v 

ní p

otvr

dil 

pap

íro-

vé p

řed

pok

lady

 a s

 kon

ěm 

Wel

l Do

ne D

e La 

Roc

he 

vyh

rál 

se s

kóre

 78,

500

 %. 

Jedi

ný č

es-

ký 

zást

upc

e v

 so

utě

ži F

abr

izio

 Sig

ism

ond

Č

esk

ý p

ark

uro

vý t

ým 

ve s

lože

ní K

ami

Pap

ouš

ek, 

Aleš

 Op

atrn

ý, Z

uza

na Z

elin

-

kov

á a

 On

dře

j Zv

ára

 se

 let

os 

pod

ru-

hé z

apo

jil d

o Po

hár

u ná

rod

ů, a

 to 

9. č

erv

na 

v So

pot

ech

 (PO

L).  

Po 

vyd

aře

nýc

h vý

kon

ech

, kd

y se

 jed

nou 

nul

ou 

blýs

kl O

ndř

ej Z

vára

 s C

ent

o L

ane

m, 

dok

onč

ili Č

eši 

na 

4. m

ístě

. Dv

ojic

e O

ndř

ej 

Zvá

ra a

 Ce

nto

 Lan

o p

ak o

 dv

a d

ny 

poz

ději 

obs

adil

a 4

. př

íčku

 i v

 Gra

nd 

Prix

 s p

řeká

ž-

kam

i do

 160

 cm

. Mí

tink

u p

řed

chá

zely

 čtv

ery 

závo

dy C

SIO

 poč

ítan

é do

 poh

áro

véh

o bo

do-

ván

í. V 

Divi

zi 2

 se 

závo

dilo

 ješ

tě 2

6. k

větn

v L

isab

onu

 (P

OR)

, kd

e z

vítě

zili 

Belg

ičan

é 

a 3.

 červ

na 

v U

gge

rha

lne 

(DE

N), 

kde

 vyh

rálo 

Dán

sko

. Eli

tní 

Divi

ze 1

 zaž

ila 

Poh

ár n

áro

dů 

26. 

kvě

tna

 v Ř

ímě

 (ITA

). Ta

m s

e ra

dov

ali d

o-

mác

í Ita

lové

, kte

ří v

yhrá

li i 

o tý

den

 po

zdě

ji 

v St

. Ga

llen

 (SU

I). V

 čel

e D

ivize

 1 je

 Fra

ncie

Ve d

vojc

e, k

am 

pat

ří Č

R, v

edo

u B

elgi

čan

é.

 

Od 

20. 

do 

21. 

5. s

e v 

Bor

ové

 jelo

 4. 

kolo 

ZP v

e vš

estr

ann

osti

. Hla

vní 

sou

těž 

vyh

rál 

Har

ald 

Amb

ros 

(AU

T) s

 Lex

ikon

em.

 Z Č

e-

chů

 do

jela

 dru

há 

Karo

lína

 Pe

trov

á a

 Kim

-C. 

O d

va 

týdn

y po

zdě

ji pr

obě

hla 

ZP v

 Brn

ě. N

ejvy

šší o

btíž

nos

ovlá

dl Ji

ří M

axe

ra s

 Gia

nino

u.

 

Čes

ká e

kipa

 se 

zúč

astn

ila 1

0. a

 11. 

6. v

ytr-

valo

stní

ch z

ávo

dů C

EI v

 Šam

orín

ě. Te

reza 

Kop

eck

á s 

Ure

m d

u B

arth

as d

ojel

a tř

e-

tí v 

sou

těži

 na 

120 

km.

 Ste

jná 

jezd

kyn

ě zd

olal

a i t

rať 

na 

80 k

m a

 v s

edle

 Asm

iny 

Al T

resc

ol s

i do

jela

 pro 

4. m

ísto

.

 

Hra

dišt

ko h

osti

lo v

e dn

ech

 2. –

 4. 6

. da

l-

ší z 

kol 

Cha

mpi

ons

 Tou

r. Zá

vod

y vr

cho

lily 

par

kure

m s

tup

ně T

* s 

pře

kážk

ami

 do 

145 

cm.

 Vítě

zem

 se s

tal A

leš 

Opa

trný

 s Id

arie

m, p

řed

 Bar

-

bor

ou 

Tom

ano

vou

 na

 Da

tasy

s Co

rcov

ado

 a M

ilos

la-

vem

 Pří

hod

ou s

 Cle

ar Jo

lie. 

 

Ondř

ej Zv

ára a C

ent

o Lano

.  

Foto T

omáš Hol

cbecher / ČJF

Patrik Kitt

el a W

ell Done De La R

oche. F

oto Josef M

alino

vský

 

ZP s

pře

žen

í se

 kon

ala 

v Tě

šán

kác

h (2

0. – 

21. 

5.). 

Sou

těž 

sing

lů v

yhrá

l Ja

rosl

av P

e-

třek

, ve

 dv

ojká

ch 

to b

yl V

ácla

v C

ouf

alík 

a p

ony

 pá

ry o

vlád

l Er

ik Z

uva

č. O

 tři 

týdn

y p

ozd

ě-

ji v 

Mim

oni 

vyh

ráli 

Ota

 Ba

reš 

(A1)

, Jos

ef D

ráb

ek (

A2) 

a M

onik

a Po

spíš

ilov

á (A

2P). 

 

Češ

tí je

zdc

i se

 bě

hem

 pr

vníh

o č

ervn

o-

véh

o v

íken

du 

úča

stni

li C

SI v

 Cie

koc

inku 

(PO

L). P

ěkn

ými

 výs

ledk

y se

 pre

zen

tova

la 

hlav

ně 

Sára

 Vin

grál

kov

á. V

 ne

děli

 vyh

rála

 fin

ále 

Sil-

ver 

Tou

r s k

oně

m C

elan

o Z.

 Na

víc s

 Chi

ean

em 

pře

ko-

nala

 čis

tě fi

nále

 tříh

vězd

ové

 Go

ld T

our.

 

Od 

25. 

do 

28. 

5. s

e vo

ltižn

í re

pre

zen

tace 

pře

dsta

vila

 na

 CV

I Eb

reic

hsd

orf 

(AU

T). 

Třem

 jez

dky

ním

 se

 tam

 po

ved

lo s

plni

kva

lifik

ace

 na

 ME

 a M

S 20

17. V

 kat

ego

rii j

unio

rů t

byly

 Kat

eřin

a Ko

curo

vá a

 Van

esa

 Kriš

tofo

vá, 

mez

i se

-

nior

y se

 dař

ilo W

ero

nice

 Zel

inko

vé.

 

Ana

stas

ja V

išta

lová

 so

utěž

ila 

ve 

dne

ch 

26. 

– 28

. 5. 

na 

par

adr

ezu

rníc

h zá

vod

ech 

CPE

DI v

 Ro

ose

nda

alu 

(NE

D). 

Po 

výb

or-

nýc

h vý

kon

ech

 v ú

vod

u se

 pro

bojo

vala

 do

 ne

děln

í-

ho 

küru

, v n

ěmž

 s D

omi

niqu

e d

oko

nčil

a s 

68,5

00 % 

na 6

. mí

stě.

 

Na 

mez

inár

odn

ích 

závo

dec

h ve

 vše

stra

n-

nos

ti CI

C1* 

kon

aný

ch 2

. – 4

. 6. 

ve F

eldb

a-

chu

 (

AUT

zvít

ězil

 R

obe

rt 

Pok

orn

ý 

s ko

něm

 Flo

or. S

tejn

ý je

zde

c na

víc 

obs

adil

 s B

olin

výb

orn

ou 

3. p

říčk

u v 

sou

těži

 o j

edn

u h

vězd

u o

btíž

-

nějš

í ted

y CI

C2*. 

 

Nár

odn

í pa

rkur

ové

 tým

y ju

nior

ů a 

dětí

 ab-

solv

ova

ly P

ohá

r ná

rodů

 v L

amp

rech

tsha

u-

sen

u (1

8. –

 21. 

5.). J

unio

ři ve

 slo

žen

í Na

jma

-

nov

á, P

orty

cho

vá, 

Rod

ová

 a S

truž

insk

ý do

kon

čili 

šest

í. 

Děts

ké d

ružs

tvo 

(Mic

hlíč

ková

, Sv

obo

dov

á, Ja

kub

cová

Kuk

ová

) do

jelo

 čtvr

té.  

KRÁ

TCE 

 ..........................................................................

............................................................

na 

Trev

is Jo

spo

 do

kon

čil s

edm

ý (6

6,87

5 %

). 

Rad

ost 

čes

kým

 fan

ouš

kům

 při

nes

ly i

 da

lší 

sou

těžn

í ka

tego

rie. 

Eva

 Va

vřík

ová

 na

 Be

lle 

Enn

ie o

vlád

la f

ree

styl

e ju

nior

ů, o

d ro

zho

d-

čích

 do

stal

a 73

,475

 %. 

V so

utě

ži d

ětí 

nen

a-

šla 

ve fi

nálo

vé ú

loze

 pře

mo

žite

le E

lišk

a Sk

ři-

van

ová

 na 

Velv

et, j

íž o

cen

il sb

or r

ozh

odč

ích 

zná

mko

u 68

,333

 %. 

Nav

íc H

ana

 Váš

áryo

vá s

s Fi

lipo

u d

ojel

a p

ro s

kvě

lé 2

. m

ísto

 v I

M-1 

kür

 (71

,575

 %)

. Př

eko

nat

 o 0

,3 %

 jí d

oká

zala 

pou

ze M

aďa

rka 

Vikt

ória

 Né

bel 

s ko

něm

 Qu

i-

te R

ight

Skup

ina je

zdeck

ých m

édií p

od hl

avičk

ou sp

olečn

osti E

quine

t s.r.o

. se v 

září 2

017 o

pět 

rozro

stla. S

větlo

 světa

 spat

řil no

vý inz

ertní

 web 

JEZDE

CKÁ I

NZER

CE. Cí

lem b

ylo vy

tvo-

řit m

odern

í port

ál s p

řehle

dnou

 struk

turou

 a jed

nodu

chým

 ovlá

dáním

, na k

terý b

jezdc

i, cho

vatel

é a m

ajitel

é kon

í moh

li pub

likova

t své

 nabí

dky č

i pop

távky

 obch

o-

du n

ebo s

lužeb

. Prvn

í dny

 prov

ozu u

kázal

y, že 

to by

l krok

 sprá

vným

 smě

rem. 

Kaž-

dode

nní p

očty 

návš

těv za

znam

enáv

áme 

od sa

mého

 začá

tku v

 řáde

ch tis

íců a

 při-

bývaj

ící in

zerát

y i v ř

ádec

h des

ítek d

enně

. Klikn

ěte i 

Vy na

 www

.jezde

ckain

zerce

.cz!

••• II. R

OČNÍK – ČÍSL

O 09-

10/20

17 ••• MEDIÁLNÍ SKUPINA EQUINET  ••• JEZDECKY

ZPRA

VODAJ.

CZ ••• JEZDCI.

CZ ••• EQUIT

V.CZ ••• JEZDECKAINZER

CE.CZ •••

Skok

ové m

istro

vství

 Evro

py  

v Gö

tebo

rgu s

 Čech

y na 

start

u

Čtyřspř

eží na 

pardubick

ém M

ČR o

vládl 

Jarosla

v Jur

áň

Š

védský 

Göteborg 

hostil 

ve dnech 

 

23. až 

27. srpna 

mistr

ovství 

Evrop

seniorů 

v parkur

ovém 

skák

ání. 

Čes-

ká republik

a vyslala 

do Sk

andiná

vie k

om-

pletní čtyř

členn

ý tým. 

Družstv

o nast

oupil

o ve 

složení 

Emma 

de 

Moussac 

(Diva), 

Kamil 

Papoušek 

(Centissi

-

mo), 

Zuzana 

Zelink

ová 

(Caleri-II) 

a Ondř

ej 

Zvára 

(Cent

o Lano). 

V konkur

enci 

17 zemí 

absolv

ovali 

Češi 

první 

kolo, 

do druhého 

ne-

postoupili 

a v c

elkov

ém hodnoc

ení obsa

-

dili 12. 

místo

. Nejl

epší 

výkon 

podal 

Ondř

ej 

M

istrem

 ČR

 sp

řežen

í v 

kateg

orii 

čtyřs

přeží

 se st

al na

 pard

ubick

ém z

á-

vodiš

ti Jar

oslav

 Jurá

ň, kte

rý za

 sebo

nech

al i zk

ušen

ého J

iřího

 Nesv

ačila

 seni

ora.

Bron

z vyb

ojova

l při

 abs

enci 

Jiřího

 Ne-

svači

la ju

niora

 a ně

kolik

a da

lších

 voza

tajů 

Jaros

lav J

andl

. Jiří 

Nesv

ačil 

junio

r ve 

stej-

ný te

rmín

 start

oval 

na C

AI3*-

H4 v

 něm

ec-

kém 

Dona

uesc

hinge

unu, 

kde 

v siln

é me

zi-

náro

dní k

onku

renci

 obsa

dil ce

lkové

 7. mí

sto. 

V par

kuru

 byl t

řetí a

 v jeh

o pát

eční 

hone

bní 

verzi

 doko

nce z

vítěz

il! V 

dom

ácí m

istrov

ské 

soutě

ži dv

ojspř

eží vy

bojov

al zla

to Jo

sef D

rá-

bek s

 těsn

ým o

dstup

em o

d Vác

lava 

Couf

alí-

ka. Š

est b

odů 

pak z

tráce

l třet

í Jose

f Hro

uda. 

Sout

ěž si

nglů 

ovlád

l Jaro

slav 

Petře

k. Za

 ním 

skon

čili Ja

n Exn

ar a 

Libor

 Kurk

a. Po

řadí 

me-

dailis

tů ve

 dvoj

kách

 pony

 je: M

ichal

 Kořín

ek, 

Erik Z

uvač

 a To

máš 

Jelíne

k. 

 

Repr

ezen

tanti

 Něm

ecka 

ovlád

li ME

 v dre

-

zuře,

 jež s

e kon

alo 2

2. – 2

6. srp

na v 

Göte

-

borgu

. Zvít

ězili 

v sou

těži 

družs

tev p

řed 

Dány

 a Šv

édy. G

P Spe

cial v

yhrál

a Isa

bell W

erth 

(GER

s We

ihego

ld O

LD s

tejně

 jako

 dalš

í vrc

hol, 

který

byla 

závěr

ečná

 GP F

reest

yle. 

 

Aleš 

Opat

rný m

á za 

sebo

u da

lší ús

pěch 

na m

eziná

rodn

ích z

ávod

ech. 

V ne

dě-

li 27. 

srpna

 doje

l v se

dle B

algue

ra dr

uhý 

v sou

těži G

rand

 Prix 

s pře

kážka

mi do

 145 c

m př

i CSI2

ve W

iener

 Neus

tadtu

 (AUT

). V ro

zeska

ková

ní jej

 pora

-

zil po

uze R

akuš

an Ge

rfried

 Puck

.

 

Česká

 par

adrez

urní 

jezdk

yně 

Anas

tasja 

Višta

lová 

se s 

Dom

iniqu

e zúč

astni

la ME 

v Göt

ebor

gu. D

o sou

těže 

Grad

u I na

stou-

pila 

21. 9.

 a př

edve

dla s

estav

u ho

dnoc

enou

 znám

-

kou 6

5,143 

%. V 

další

ch ko

lech 

šamp

ionát

u se 

již ne

-

před

stavi

la. 

Jarosl

av Jur

áň. F

oto Gabriel

a Pilař

ová

Ondř

ej Zv

ára a C

ento Lano

. Foto T

omáš Hol

cbecher / ČJF

 

Ve Zd

ucho

vicích

 se 1.

 až 3

. 9. o

dehr

álo fi

-

nále 

skoko

vého

 KMK

. V k

atego

rii čt

yřle-

tých 

byli n

ejlep

ší kli

sna C

arme

la 3 a

 hře-

bec 

Darcy

 3. V

 ročn

íku 2

012 z

vítězi

li kli

sna 

Juliet

a hře

bec C

aprin

i a m

ezi še

stilet

ými b

yli ne

jlépe

 hod-

noce

ni kli

sna A

pril Z

 a hře

bec C

rosby

 DK. 

 

Také 

finále

 drez

urníh

o KM

K se k

onalo

 bě-

hem 

první

ho zá

řijové

ho ví

kend

u ve 

Zdu-

chov

icích

. Nej

lepší

 mez

i čtyř

letým

i koň

-

mi by

l San

dro U

nique

, v ka

tegor

ii pět

iletýc

h zvít

ězila 

Hot L

ove A

Z a v

 sout

ěži ko

ní na

rozen

ých v

 roce

 2011 

vyhrá

la Su

nshin

e 3. 

 

Tři če

ské d

vojice

 se p

robo

joval

y 10.

 září 

do ro

zeska

ková

ní v G

rand

 Prix 

při C

SI2*-

-W v

 Pezi

nku 

(SVK)

. Aleš

 Opa

trný 

s Bal

-

guere

m so

utěž 

nako

nec v

yhrál

, nav

íc br

al 2. 

místo 

s VD

L Fak

irem.

 Ond

řej Z

vára 

a Ch

accol

an d

okon

čili 

celko

vě pá

tí.  

 

Úspě

šný 

výjez

d na

 CEI 

do T

opolč

ianek 

(SVK)

 maj

í za s

ebou

 češt

í vytr

valci.

 Sou

-

těže 

prob

ěhly 

ve dn

ech 1

. až 3

. 9. Te

reza 

Kope

cká s

e San

tano

u vyh

rála C

EI1* n

a 80 

km a

 Petr 

Jadlo

vský 

zvítěz

il v s

edle 

klisn

y Rac

hel 4

 v CE

I2* n

2 x 70

 km. 

 

Areál

 v B

rně P

ansk

é líš

e ho

stil b

ěhem 

posle

dního

 srp

nové

ho v

íkend

u fin

ále 

mezi

náro

dního

 dre

zurní

ho s

eriálu

 Do-

nau 

Bohe

mia 

Troph

y. Ne

jvyšš

í vyp

sano

u ob

tížno

st 

vIM-1

 ovlá

dl M

ichal

 Kno

flíček

 v s

edle 

Dowe

ra se 

znám

kou 7

0,500

 %. 

 

Letoš

ní sko

ková 

Cham

pions

 Tour

 vyvrc

holi-

la od

 1. do

 3. 9. v

 Hrad

ištku 

u Sad

ské. V

 hlav-

ní sé

rii, v 

takzv

aném

 Top 

Ten C

upu, 

zajela 

nejlé

pe fin

álový

 park

ur Te

reza 

Mück

ová v

 sedl

e hře

b-

ce Co

ntrol 

Me K

arsit 

a doj

ela s

i tak 

pro t

itul š

ampi

o-

na ro

ku 20

17.

KRÁ

TCE 

 ..........................................................................

............................................................

Zvára 

s Cent

o Lanem, 

který 

přek

onal 

par-

kur do 

160 cm 

s jedinou 

chybou. 

Dvojic

byla 

nejúspěšnější 

i v hodnoc

ení jednotliv

-

ců, postup 

do finál

e pro 

TOP25 

jí unikl 

těs-

ně o 

jednu 

příčku. 

Mistr

em Evr

opy 

se stal 

domácí 

jezdec 

Peder 

Fredricson 

na H&M 

All In, 

stříbr

o získ

al Harrie 

Smol

ders 

(NED) 

s Emer

aldem 

a bronz 

si odv

ezl Cian 

O´Con

-

nor (IRL) 

s hřebc

em Good 

Luck. 

Irům 

se da

-

řilo v 

týmo

vém 

klání. 

Vybojo

vali zlat

o před 

druh

ým Š

védsk

em a tř

etím Š

výcar

skem. 

Úvodní číslo Jezd

eckého zpravoda

je 2018 jsme trad

ičně věnovali pře

hledu, co nás 

i vás čeká v tom

to roce zajímavé

ho na jezdeckýc

h kolbištích. Dom

ácí halové zá-

vody startují jak

o obvykle konce

m ledna díky Zim

nímu Jezdeckém

u poháru. Ven-

kovní mítinky se

 naplno rozběhn

ou v dubnu. Pod

robným průvodc

em jezdeckou 

sezonou bude u

ž počtvrté Jezde

cký katalog, kte

rý vydává EQUIN

ET s.r.o. v druhé 

půlce března. Po

kud chcete mít 

v něm, příp. v n

ašich dalších m

édiích JEZDCI.cz, 

 

EQUITV.cz či JEZD

ECKAINZERCE.cz 

svoji prezentaci,

 neváhejte nás k

ontaktovat!

••• III. ROČNÍK – 

ČÍSLO 01-02/20

18 ••• MEDIÁLNÍ 

SKUPINA EQUINET 

 ••• JEZDECKYZPRA

VODAJ.CZ ••• JEZDCI.

CZ ••• EQUITV.CZ 

••• JEZDECKAINZER

CE.CZ •••

Česko čeká v ro

ce 2018 

desatero mistro

vství republiky

Kalendář mezinár

odních 

závodů 2018 přináší 

novinky

V

 rámci sedmi jez

deckých disciplí

n, kte-

ré zastřešuje ČJF

, se v roce 2018

 usku-

teční celkem des

et republikových

 šam-

pionátů. Do dvo

u akcí je tradičn

ě rozděleno 

skokové mistrov

ství, a navíc prob

ěhnou ještě 

MČR pony (D, S) 

a v paravoltiži. 

První medaile b

udou rozděleny

 voltižé-

rům. Ti se ve dne

ch 6. – 8. červenc

e sjedou do 

Albertovce. O dv

a týdny později 

proběhnou 

vozatajské soutě

že všech katego

rií v Semi-

cích a stejný term

ín má MČR ve vš

estrannos-

ti, které hostí Pa

rdubice. Posledn

í červenco-

vý víkend přine

se klání seniorů

 a mladých 

Č

tyři novinky nabídne 

kalendář me-

zinárodních záv

odů konaných 

v roce 

2018 v České republic

e.  

Sérii otevře pa

radrezurní CPED

I, které 

v dubnu hostí K

rálovice. Meziná

rodní parad-

rezura se v ČR ně

kolik let nekonal

a. Od 19. do 

22. dubna probě

hne vozatajské C

AI v Kladru-

bech a o týden p

ozději přijde dal

ší nová akce 

CSIOdJY, jíž host

í Zduchovice. Pr

vní květnový 

pátek bude patř

it reiningu při C

RI Kozlovice 

a na přelomu kvě

tna a června se o

dehraje CVI 

Frenštát. Světový

 pohár CSI3* v O

lomouci má 

termín 21. – 24. č

ervna. Konec čer

vence přine-

se CCI Pardubice

, tedy mítink ve v

šestrannos-

ti, jenž v ČR také

 několik sezon c

hyběl. První 

srpnový víkend 

bude patřit Svě

tovému po-

háru CAI Nebani

ce a Slavošov za

žije 24. – 25. 

srpna vytrvaleck

ý závod CEI2*. S

ezonu uza-

vře dychtivě oče

kávané CSI5* v P

raze (13. – 16. 

prosince), jež je 

vrcholem série G

CL. 

 

Mistrovství Evrop

y v parkurovém 

skákání 

čeká kvůli koná

ní Světových jez

deckých 

her v roce 2018 p

ouze děti, junior

y a mla-

dé jezdce. Soutě

že pro všechny k

ategorie proběh

nou 

tradičně společn

ě, a to ve dnech

 9. – 15. 7. ve fra

n-

couzském Fonta

inebleau. 

 

Fontainebleau (

FRA) bude host

it v ter-

mínu 9. – 15. 7.

 také drezurní 

evropský 

šampionát dětí, 

juniorů a mladý

ch jezd-

ců. Jezdci ve věk

u do 25 let, tedy

 v kategorii U25, b

u-

dou závodit o tit

uly v nizozemské

m Roosendaalu 

ve 

dnech 13. – 18. 8

 

Během posledn

ího červencovéh

o víken-

du (25. – 26. 7.) 

budou soutěžit 

při mis-

trovství Evropy j

unioři a mladí j

ezdci ve 

vytrvalosti. Trasa

 jejich závodu b

ude měřit 120 k

a vytyčená bude

 v okolí italskéh

o města Pisa, ko

n-

krétně v San Ros

sore. 

Aleš Opatrný při CSI-

W. Foto K. Návojo

Mistr ČR ve všestr

annosti 2017 Mil

oslav Příhoda. F

oto J. Běhlohlav

 

Sezona 2018 za

žije evropský ša

mpionát 

dětí, juniorů a m

ladých jezdců sp

řežení, 

který se bude ko

nat 16. – 19. 8. v A

szár Kis-

beru (HUN). Sen

iory závodící v k

ategorii jednosp

ře-

ží čeká mistrovs

tví světa (28. 8. –

 2. 9.), jež proběh

ne 

Kronenbergu v N

ěmecku. 

 

Jezdci v kategori

i juniorů a mlad

ých jezd-

ců zamíří ve dne

ch 9. – 15. 7. do fr

ancouz-

ského Fontaine

bleau, aby tam

 bojova-

li o medaile při 

mistrovství Evro

py ve všestranno

sti. 

Jako velcí favori

té přijedou do F

rancie Němci, k

teří 

v roce 2017 šamp

ionát ovládli.   

 

Pro mladé koně je

 připraveno pět sv

ětových 

šampionátů. Dre

zura se pojede 

v Ermelu 

(NED) začátkem s

rpna, v září se ode

hraje MS 

YH ve spřežení v 

Mezohegyes (HUN

), ve skákání v Lan

a-

kenu (BEL) a ve v

ytrvalosti v Šamo

ríně (SVK). Všestr

an-

nost se pojede v 

říjnu v Lion d´Ang

ers (FRA).  

 

Britský Bishop B

urton bude v te

rmínu 7. 

– 12. 8. hostil m

istrovství Evropy

 jezdců 

na pony. Do výc

hodní Anglie se

 vypraví 

dvojice, které bu

dou soutěžit ve 

všech třech olym

-

pijských discipl

ínách, tedy dre

zuře, všestrann

osti 

a parkurovém sk

ákání.  

 

Pořadatel seriá

lu Českého dre

zurního 

poháru informo

val, že třináctý r

očník se 

z důvodu ztrát

y generálního 

partnera 

v roce 2018 neus

kuteční. V letošn

í sezoně tak pob

ě-

ží jen dvě ze tří t

radičních sérií: Č

eský skokový po

hár 

a Zlatá podkova

.

 

Pořadatel prestiž

ních mezinárodn

ích par-

kurových závodů

 CSI5*, které pro

běhnou 

v Praze ve dnech

 13. – 16. 12., a běh

em nichž 

při Playoffs vyvrc

holí Global Cham

pions League 20

18, 

oznámil, že prod

ej vstupenek zač

ne 26. 3. prostřed

nic-

tvím sítě Ticketpr

o.

KRÁTCE  ..........................................................................

............................................................

jezdců v parkuro

vém skákání, jeh

ož pořádání 

se zhostí ve Zdu

chovicích. Děti a

 junioři po-

jedou o tituly v

 Martinicích o t

ýden pozdě-

ji. Drezurní a par

adrezurní MČR b

ylo přiděle-

no do Královické

ho dvora a kona

t se bude 15. 

až 19. srpna. Běh

em stejného víke

ndu se roz-

dělí v Kozlovicíc

h medaile jezdc

ům reiningu 

a v následujícím

 týdnu ožije opě

t zduchovic-

ký areál díky MČ

R pony ve skocíc

h a drezuře. 

Ve dnech 24. – 2

6. srpna se poje

de ve Slavo-

šově mistrovský 

vytrvalecký závo

d a sérii ná-

rodních šampio

nátů uzavře par

avoltiž, která 

proběhne 5. – 7. 

října v Hostěnicí

ch. 

Inzerce

43

Jezdecký katalog 2018