PRZECHWOZD skokové 

centrum minikoní

Pro všechny majitele koní malých a mini 
plemen již pátou sezonu působí PRZECH-
WOZD skokové centrum minikoní. Hlavním 
cílem této neziskové organizace je rozvoj 
a propagace sportovního i rekreačního vy-
užití těchto čtyřnohých travních sekaček. 

A na co se s PRZECHWOZD skoko-

vým centrem minikoní můžete letos těšit? 
V rámci své činnosti pořádá PRZECH-
WOZD skokové centrum minikoní řadu 
veřejných akcí, na které se mohou přihlá-
sit majitelé všech koní, jejichž KVH ne-
přesáhne 99 cm. 

Tradičně novou sezónu zahájí jarní 

seminář, letos na téma „Sportujeme s ra-
dostí“, jehož pozvánku již nyní naleznete 
na facebookových stránkách PRZECH-
WOZD skokové centrum minikoní. Se-
minář je určen nejen pro pokročilé vo-
diče, ale vypsány jsou i loty pro úplné 
začátečníky. 

Pátý ročník skokového seriálu 

PRZECHWOZD TOUR 2018 bude opět 
obsahovat pět samostatných skokových 
závodů. Zde si mohou na parkuru pomě-
řit své síly všichni příznivci parkurového 
skákání minikoní s vodičem, kteří splňu-

jí podmínky pravidel závodů, a to hned 
v několika výkonnostně odstupňovaných 
soutěžích.  

Novinka loňské sezony „víceboj“ mi-

nikoní Malá cena PRZECHWOZD na-
bízí další možnosti využití minikoní, a to 
nejen v oblasti parkurového skákání, ale 
též v oblasti drezury či terénního běhu. 

Velká cena PRZECHWOZD – terén-

ní závod minikoní s vodičem láká stále 
více diváků i účastníků nejen z řad spor-
tujících minikoní, ale i těch, kteří mají 
svého koníka spíše jako společníka. Trať 
o délce 4000 m prochází krásným údolím 
Pošembeří, obsahuje řadu přírodních či 
přírodně umělých překážek a podle vlast-
ní kondice je ji možné zdolat třeba jen 
krokem. Letošní ročník se uskuteční 1. 7. 
2018 v areálu PRZECHWOZD skokové 
centrum, v Přehvozdí u Českého Brodu. 
Více najdete na adrese www.vcp2018.
mistecko.cz.

Máte minikoně do 99 cm KVH? 

Navštivte 

PRZECHWOZD 

skoko-

vé centrum minikoní! Na Facebooku: 
PRZECHWOZD skokové centrum mi-
nikoní najdete kontakt i seznam pořáda-
ných akcí. 

„

Dámy v sedle doma i v zahraničí

Zájmový spolek Dámy v sedle se na poli jezdeckého sportu pohybuje již od roku 2003, kdy 
jeho členky bývaly nedílnou součástí téměř všech výstav a přehlídek spojených s koňmi 
a jezdectvím. Od svých počátků se dámy výrazně posunuly k sportovnímu ježdění.  A to 
velmi úspěšně nejen u nás, ale i v zahraničí. 

Od roku 2017 se stal spolek Dámy 

v sedle ofi ciálním zástupcem Side Saddle 
Asociation (SSA) pro Českou republiku. 
Minulá sezona dámským sedlům, resp. 
sportovní sekci, příliš nepřála. Zásahem 
vyšší moci byly zrušeny troje závody. 
Přesto se díky štědrým sponzorským da-
rům podařilo uspořádat jubilejní X. Mis-
trovství ČR jízdy v dámském sedle za pří-
tomnosti dvou rozhodčích delegovaných 
SSA. A české dámy rozhodně neudělaly 
ostudu, ba naopak. Na scéně se objevi-
lo mnoho nových a nadějných jezdkyň 
a koní. Poprvé byla otevřena kategorie 
určená dětem.

Absence soutěžních akcí umožnila 

prezentaci českých dam a dámské čtve-
rylky v německém Pulmann City. V roce 
2016, po více jak deseti letech, došlo 
k přesunu sídla spolku do středních Čech. 

V areálu Zámecké konírny Veltrusy mo-
hou zájemci využít možnost výcviku či 
vyjížděk v nádherném zámeckém par-
ku, a to jak v dámském, tak v klasickém 
sedle.  Pro malé slečny jsou zde otevřeny 
příměstské tábory a jezdecký kroužek se 
zaměřením na jízdu v dámském sedle.

V roce 2018 spolek připravuje něko-

lik vlastních akcí. Zámecký den koní 
aneb z pohádky do pohádky
, kom-
ponované odpoledne pro děti i dospělé 
proběhne v hospodářském dvoře vel-
truského zámku 28. 4. 2018
. Mistrovství 
ČR připravují Dámy v sedle na příští rok, 
ale ani letos nezůstanou bez možnosti 
závodního vyžití. V úterý 8. 5. 2018 se 
uskuteční Dámský den pod patronací 
SSA v zámeckém parku Obora Veltru-
sy. Připraveno je sedm soutěží určených 
výhradně bočním sedlům, včetně tzv. lea-

drein kategorií pro malé i začínající, ale 
již dospělé, dámy. Tyto závody jsou za-
neseny v ofi ciálním sportovním kalendáři 
Side Saddle Asiciation. V plánu je i sou-
středění 5.– 6. 5. 2018 s instruktorkami 
SSA. Jezdeckou sezonu zakončíme 3. 11. 
Hubertovou jízdou opět v zámeckém 
parku
. Více informací najdete na adrese 
www.damyvsedle.cz. 

„

Foto archiv Dámy v sedle

Foto archiv PRZECHWOZD 
skokové centrum minikoní

41

Jezdecký katalog 2018

01_18_JEZDECKYKATALOG_1_1.indd   1

14.2.2018   10:50:47