Termínová listina vybraných 

akcí v ZH Tlumačov

28. 4. 2018

Voltižní závody

23. 5. 2018 

Svod tříletých klisen ČT

6. 6. 2018

Základní zkoušky výkonnosti 
hřebečků ČT

30. 6. 2018

Chovatelský den

4. 8. 2018

XXVI. Národní přehlídka koní 
plemene Shagya-Arab

12. 9. 2018 

Základní zkoušky výkonnosti 
tříletých klisen

27. 9. 2018 

Základní zkoušky výkonnosti 
chladnokrevných hřebců

Organizace v chovu koní za první 

republiky navázala na organizaci z dob 
rozpadnuvší se monarchie. Na Moravě 
a ve Slezsku vydržovala dále tři hřebčince 
podřízené velitelství hřebčinců v Hodo-
níně. Pro jižní Moravu to byl hřebčinec 
v Hodoníně, pro severní oblast hřebčinec 
v Olomouci Hejčíně a pro Slezskou oblast 
hřebčinec v Opavě. Již od roku 1921 se 
vedoucí kruhy na Ministerstvu zeměděl-
ství zabývaly myšlenkou zřídit pro Mora-
vu a Slezsko jeden velký státní hřebčinec. 
Myšlenku centralizace podporovaly také 
ekonomické důvody a nutnost zjednodu-
šení celé hřebčinecké agendy. Velkou roli 
při zřizování ústavu také sehrála potřeba 
vybudování státní hříbárny pro odchov 
hřebečků zakoupených ze zemského cho-
vu. Pro uskutečnění tohoto plánu byla pro-

Poznejte zblízka 

Zemský hřebčinec v Tlumačově

hlédnuta celá řada velkostatků a kasáren, 
ale bez výsledku, neboť tyto objekty neod-
povídaly prostorově nebo svou polohou. 
Přičiněním sekčního šéfa Ing. Wegera se 
podařilo získat ze záboru Pozemkového 
úřadu zbytkový velkostatek v Tlumačově 
z bývalého majetku hraběnky Marie Bal-
tazziové. Pro kladné rozhodnutí byla smě-
rodatná i výhodná poloha tohoto objektu, 
takřka ve středu Moravy na živé dvojko-
lejné dráze. Získaný velkostatek se skládal 
z pěti dvorů: Tlumačov, Skály, Terezov, 
Buňov, Otrokovice, s celkovou výměrou 
532,56 ha, z toho 43 ha lesa.

Z historického hlediska se samotný tlu-

mačovský dvůr připomíná již v roce 1490. 
V roce 1667 se uvádí pánský dvůr v Tlu-
mačově pro černý dobytek s ovčínem. Ob-

V současnosti jsou v České republice dva Zemské hřebčince, a to v jihočeském Písku 
a Tlumačově ve Zlínském kraji. Jedná se o chovatelská zařízení určená pro chov hřebců za 
účelem plemenitby. Oba mají bohatou historii. Jak vznikl hřebčinec v Tlumačově?

jekt sloužil svému účelu až do roku 1720, 
kdy byl vybudován dvůr nový a ten ná-
sledně přestavěn na hřebčinec. 

Plemenářská služba ústavu zajišťovala 

evidenci plemenných klisen, výkonnostní 
zkoušky v zemském chovu, přehlídky po-
tomstva, výstavy koní, zápisy do krajských 
plemenných knih klisen, revize zapsaných 
klisen a návrhy klisen do státní plemen-
né knihy. Tato osnova pracovní náplně 
zootechniků, později konzulentů a nově 
inspektorů chovu koní zůstává zachována 
dodnes.

Každoročně je vedle chovatelských 

událostí určených převážně pro odbor-
níky, pořádána v Tlumačově i řada akcí, 
které si najdou příznivce i mezi laickou 
veřejnost. Zemský hřebčinec pořádá jez-
decké závody a také tradiční chovatelský 
den. Na prohlídku hřebčince se můžete 
vypravit i jindy! Pravidelné prohlídky se 
konají od úterý do pátku vždy v 10 a ve 
13 hodin. O víkendech pak po telefo-
nické dohodě. Více se dozvíte na adrese 
www.hrebcinec-tlumacov.cz. 

„

Foto Dalibor Gragor

Foto Dalibor Gragor

Foto Dalibor Gragor

37

Jezdecký katalog 2018