35

Jezdecký katalog 2018

Disciplíny pod hlavičkou ČJF:

VYTRVALOST

Jednou z mladších disciplín, zařazených do Mezinárodní jezdecké federace (FEI) v osm-
desátých letech minulého století, je vytrvalost. Ta se v poslední době dynamicky rozvíjí 
a čím dál větší popularitě se těší také mezi fanoušky jezdectví v České republice.

V jezdectví dostávají prostor také hen-
dikepovaní sportovci. Parajezdectví plní 
v první řadě hiporehabilitační funkci, je 
však také plnohodnotnou disciplínou, v níž 
se závodí i na Světových jezdeckých hrách 
či paralympiádě.

Disciplíny pod hlavičkou ČJF:

PARAJEZDECTVÍ

Jejím anglickým názvem je enduran-

ce a často tak bývá označována i u nás. 
Přestože členská základna tohoto odvětví 
zejména na základní úrovni rok od roku 
roste, jedná se o velice náročný sport. 
Jezdec musí být schopen perfektně od-
hadnout kondici a stav svého koňského 
svěřence, který musí být na daný závod 
skvěle připravený.

Dvojice při soutěži překonává předem 

stanovenou trať v terénu. V základních 
„začátečnických“ soutěžích označených 
českými národními pravidly jako ZM 
nesmí délka trasy přesáhnout 39 km. Na 
opačném konci stupnice obtížnosti stojí 

soutěže na 160 km, které se vypisují na-
příklad na mistrovství světa či seniorském 
evropském šampionátu. Obtížnost soutěže 
ovšem neurčuje jen délka trasy, ale také 
její profil a převýšení, terén či povrch, po 
němž je vedena. 

Mezinárodní jezdecká federace klade 

velký důraz na dodržování veterinárních 
pravidel a čím dál přísněji trestá zacháze-
ní, které by mohlo ohrozit zdraví zvířete. 
Welfare neboli pohoda koně musí být 
vždy na prvním místě. Trať je rozdělená 
na jednotlivé etapy. Na konci každé etapy 
přichází veterinární prohlídka koní, v pří-
padě pochybností veterinárního lékaře 

o kondici koně dojde k jeho vyloučení ze 
soutěže.

Vytrvalost není odvětvím vhodným 

pro širokou škálu plemen koní, nejlepšímu 
partnery pro soutěže endurance jsou pro 
jezdce především arabští plnokrevníci. Na 
blízkém východě je disciplína velice oblí-
bená a sportovci ze Spojených arabských 
emirátů, Bahrajnu či Saudské Arábie patří 
k absolutní světové špičce. V Evropě jim 
úspěšně konkurují Španělé, Francouzi či 
Němci. Česká reprezentace má také své 
úspěchy, jezdec Petr Jadlovský se napří-
klad v sezoně 2017 pohyboval stabilně 
v nejlepší čtyřicítce světového žebříčku. 

„

V České republice je nejrozšířenější pa-

radrezura. Její princip je stejný jako v dre-
zuře. Dvojice tedy předvádí sestavu cviků 
takzvanou úlohu, jejíž provedení hodnotí 
sbor rozhodčích pomocí procentuálního 
vyjádření. Obdobně jako v drezuře se také 
jezdí mezi sportovci i diváky velmi atraktiv-
ní küry neboli volné sestavy na hudbu.

Jezdci jsou zařazeni do několika kate-

gorií podle stupně postižení. Rozlišují se 
skupiny Ia, Ib, II, III a IV, přičemž nejtěžší 
postižení mají sportovci závodící v Ia. 

Česká paradrezura má na svém kontě 

i mezinárodní úspěchy. Úřadující mistry-

ně ČR a držitelka titulu Jezdec roku 2017 
právě v této disciplíně Anastasja Vištalová 
má za sebou účast na Světových jezdeckých 

Ilustrační foto Josef Malinovský

Ilustrační foto Josef Malinovský

hrách ve Francii v roce 2014 i paralympiá-
dě v Riu de Janeiru o dva roky později. 

Dalším z odvětví pro hendikepované 

jezdce je paravoltiž. V té se stejně jako pa-
radrezuře organizuje každoročně mistrov-
ství České republiky. Jezdci jsou rovněž 
rozděleni do skupin podle úrovně hendike-
pu. Paravoltižér vykonává pod zdravotním 
dozorem na neosedlaném koni gymnastic-
ké cviky, a to buď samostatně, nebo ve 
dvojici. 

Cílem paravoltiže  je rozvíjení a zdoko-

nalování pohybových schopností a celkové 
motoriky a koordinace. V rámci možností 
také zlepšování psychické kondice a schop-
nosti spolupráce s dalšími členy týmu.

Třetím odvětvím, jež není v České 

republice rozšířené, ale patří pod křídla 
Mezinárodní jezdecké federace, je paravo-
zatajství, tedy soutěže pro hendikepované 
jezdce spřežení. 

„