Disciplíny pod hlavičkou ČJF:

VŠESTRANNOST

Všestrannost je jednou z nejnáročnějších 
disciplín jezdeckého sportu. Řadí se mezi 
tři olympijská odvětví. Závody všestran-
nosti se skládají ze tří odlišných zkoušek, 
které skutečně prověří nadání a připrave-
nost dvojic.

Soutěže sportovního spřežení se vypisují 
pro pony i velké koně. Vozatajské závody 
se zpravidla konají ve třech dnech, během 
kterých dojde k dokonalé prověrce koní bě-
hem drezurní, parkurové i terénní zkoušky.

Disciplíny pod hlavičkou ČJF: 

SPŘEŽENÍ

Závody všestrannosti se skládají z dre-

zurní úlohy, terénní jízdy (cross country) 
a skokové zkoušky (parkuru). Právě terén-
ní jízda je velice náročná, neboť dvojice 
překonává na trase umělé či přírodní pře-
kážky. Kůň musí být v dostatečné kondici, 
aby zvládl překonat nejen všechny skoky, 
ale stihl i náročné a poměrně rychlé tem-
po. Navíc musí být také dostatečně opatr-
ný a obratný. 

V drezurní úloze se klade důraz na 

přiježděnost a poslušnost koně, stejně tak 
jako jeho chody a ochotu spolupracovat. 

Na parkuru pak hraje hlavní roli jeho po-
zornost. Často je připravena parkurová 
část až jako poslední a kůň tak musí mít 
dostatek sil až do této závěrečné zkoušky. 

Jak drezura, tak parkury jsou samostat-

nými disciplínami, jimž se věnují jezdci 
a koně specialisté. Připravit však dvojici do 
všech tří částí v rámci všestrannosti vyža-
duje obrovské trenérské a jezdecké umění 
a v neposlední řadě také talent obou účast-
níků. 

V posledních letech se můžeme setkat 

na národních závodech nejen s náročný-
mi soutěžemi, často jsou vypisovány také 
lehčí soutěže, které pomáhají vyzkoušet 
si tuto disciplínu i méně zkušeným dvoji-
cím. To napomohlo rozvoji této disciplíny 
v České republice a nárůstu jezdců, kteří 
se pravidelně takových sportovních akcí 
účastní.  Na druhé straně škály obtížnosti 

stojí Světové jezdecké hry či mistrovství 
Evropy. V uplynulé sezoně mělo Česko 
právě na evropském šampionátu svého zá-
stupce, a to Miloslava Příhodu, který je dr-
žitelem titulu mistr ČR z let 2016 a 2017. 

„

Vozatajské závody probíhají v Čes-

ké republice v celkem čtyřech kategorií, 
a to v kategorii jednospřeží, dvojspřeží, 
dvojspřeží pony a čtyřspřeží. Koně, po-
případě samotný kůň, jsou zapřaženy za 
kočár, který ovládá samotný kočí. Důle-
žitou součástí posádky na kočáru je také 
přísedící, který má za úkol vyvažovat vůz 
nebo radit kočímu trasu.

První závodní den probíhá drezurní 

zkouška, během které spřežení předvá-
dí úlohu složenou z povinných po sobě 
jdoucích cviků. Rozhodčí během této čás-
ti sledují klidnost, soulad i pravidelnost 
v předvedení koní.

Ilustrační foto 

Kateřina Návojová

Následující den přichází na řadu nej-

atraktivnější část, kterou je bezesporu 
terénní zkouška, často označována jako 
maraton. V maratonu se jezdec snaží své 
spřežení provést přes nejrůznější přírod-

Ilustrační foto 
Gabriela Pilařová

ní překážky v co možná nejkratším čase 
a bezchybně. Chybu může vozataj zazna-
menat shozením míčků, které jsou roz-
místěny na jednotlivých překážkách.

Závěrečnou částí vozatajských mí-

tinků je parkurová prověrka. Překážky 
v podobě kuželů musí kočár projet v pře-
dem připraveném kurzu a opět aniž by 
zaznamenal chybu. I v této zkoušce jsou 
totiž na jednotlivých kuželích rozmístěny 
míčky, jejichž zchození znamená přičtení 
trestných vteřin. 

„

31

Jezdecký katalog 2018