11

Jezdecký katalog 2018

PØEHLED VÝSTAV PRO ROK  2018

E-mail: vll@vll.cz, www.vll.cz

LIGNA BOHEMIA 2018

ØEMESLA 2018

ZEMÌDÌLEC 2018

 

JARO S KOÒMI 2018

ELEGANCE – AVANTGARDA 2018

NARCIS 2018

17. výstava narcisù, tulipánù a dalších jarních cibulovin

Zahradnické trhy

NATURA VIVA 2018

22. 2. – 24. 2. 2018

48. národní výstava zemìdìlství, zahrádkáøství a potravináøství

POTRAVINÁØSKÝ VÝROBEK STØEDOÈESKÉHO KRAJE

21. 3. – 25. 3. 2018

21. 3. – 25. 3. 2018

12. 4. – 15. 4. 2018

12. 4. – 15. 4. 2018

23. mezinárodní výstava myslivosti, 

rybáøství a vèelaøství

12. 4. – 15. 4. 2018

22. 2. – 24. 2. 2018

STAVITEL 2018

24. národní výstava stavebních materiálù, technologií

a úspor energií

23. 5. – 27. 5. 2018

PIVNÍ A VINNÉ SLAVNOSTI 2018

6. výstava pivovarù a vinaøství

Èeské republiky a zahranièí 

24. výstava odborných škol a uèiliš

KVÌTY 2018

22. celostátní výstava kvìtin a zahradnické trhy

12. 7. 

 

– 15. 7. 2018

9. roèník výstavy magie, astrologie a vìštìní

12. 7. – 15. 7. 2018

ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORÙ 2018

21. 6. – 24. 6. 2018

SENIOR 

2018

– HANDICAP: AKTIVNÍ ŽIVOT 

21. 6. – 24. 6. 2018

17. výstava pro lidi, kteøí nezùstávají sedìt doma

RÙŽOVÁ ZAHRADA 2018

8. celostátní výstava rùží, letních kvìtin

Zahradnické trhy

21. 6.  24. 6. 2018

19. roèník celostátní výstavy rukodìlných prací seniorù

LÁZEÒSKÝ VELETRH 2018

FESTIVAL VÌŠTÌNÍ 2018

DOMOV A TEPLO 2018

24. výstava moderního vytápìní,

bytového vybavení a nábytku

 

7. 9.  9. 9. 2018

 6. celostátní výstava jiøin a gladiol

 Zahradnické trhy

JIØINKOVÉ SLAVNOSTI 2018

VÁNOÈNÍ KNIŽNÍ VELETRH 2018

Výstava pro všechny milovníky krásných

knih a literatury

7. 12. – 9. 12. 2018

KÙÒ 2018

25. mezinárodní výstava koní a všeho co k nim patøí

21. 9. – 23. 9. 2018

ZEMÌDÌLEC 2018

49. národní výstava zemìdìlství, zahrádkáøství

a potravináøství

STØEDOÈESKÉ DOŽÍNKY

4. 10. – 7. 10. 2018

NÁŠ CHOV 2018

23. výstava hospodáøských zvíøat

a chovatelský potøeb

4. 10. – 7. 10. 2018

EXOTIKA 2018

11. celostátní výstava exotické fauny a flóry

24. 10. – 28. 10. 2018

KOLA 2018

23. výstava automobilù, motocyklù

a jejich pøíslušenství

9. 11. – 11. 11. 2018

9. 11. 

 

– 11. 11. 2018

RYCHLÁ KOLA 2018

19. výstava závodních automobilù,

motocyklù a tuningu

CHOVATEL 2018

Celostátní výstava drobného zvíøectva

23. 11. – 25. 11. 2018

NÁŠ CHOVATEL 2018

13. støedoèeská výstava drobného zvíøectva

rozšíøená o speciálky klubù

 

REGIONY ÈESKÉ REPUBLIKY 2018

17. spoleèná výstava mìst, obcí, mikroregionù a

informaèních center Èeské republiky

15. mezinárodní kontraktaèní a prodejní výstava 

døevozpracujícího prùmyslu

19. výstava všeho co patøí k chovu koní

a jezdeckému sportu

23. výstava módy, módních doplòkù a šperkù

POLABSKÉ VÁNOÈNÍ TRHY 2018

Pøíležitost k pøedvánoèním nákupùm pod jednou støechou

24. roèník oblíbených prodejních adventních trhù

 

 

MIKULÁŠSKÉ TRHY

30. 11. – 2. 12. 2018

STØÍBRNÉ TRHY

7. 12. – 9. 12. 2018

ZLATÉ TRHY

14. 12. – 16. 12. 2018

A V

 ÍIN

N

N

VI

É

P

JEZDECKÝ FESTIVAL 2018

21. 3. – 25. 3. 2018

5. roèn?k soutìže jezdeckých disciplín

9. výstava léèebných lázní, wellness pobytù a relaxace

21. 6.  24. 6. 2018

12. 1. – 13. 1. 2018

7. 9. – 9. 9. 2018

9. 11. 

  

– 11. 11. 2018

22. 2. – 24. 2. 2018

FESTIVAL UMÌNÍ 2018

3. výstava èeského umìní, skla,

keramiky a porcelánu

7. 9. – 9. 9. 2018

18

VÝSTAVA MLADÝCH MÓDNÍCH NÁVRHÁØÙ