Obecné informace o elektrickém hrazení

 jak funguje elektrické hrazení

Elektrické hrazení se skládá z několika částí. Ze zdroje (

A

), který pravi-

delně vysílá elektrické impulsy, do jednoho nebo několika vodičů (

B

). 

Ty jsou izolovány od země izolátory (

C

) a dopravují impuls po ohradě. 

Izolátory jsou namontovány na sloupcích (

D

). Nedílnou součástí sou-

stavy je i zem, která společně s uzemněním (

E

) zabezpečuje přenos im-

pulsu zpět do přístroje, pokud dojde k dotyku zvířete s vodičem.

To znamená, že při dotyku zvířete s vodičem, dostane zvíře sice nepří-

jemnou, ale ne životu nebezpečnou elektrickou ránu. Platí zásada, že 

zvíře, ale i člověk, musí mít možnost se od ohradníku vzdálit. Proto se 

nesmí používat ostnatý drát. Všechny části elektrického hrazení tvoří 

systém, kde musí každá část správně plnit svou funkci.

 Spotřeba zdroje

U síťových zdrojů údaj uvádí, kolik wattů zdroj 

spotřebuje pro svůj provoz. Pokud potřebujete 

zjistit, za kolik hodin spotřebuje ohradník 1 kWh, 

vydělte číslo 1000 spotřebou ve wattech, napří-

klad zdroj Minotor má spotřebu 7 W tedy 1000/7 

= 142 hodin - tedy téměř 6 dnů. Při ceně ener-

gie okolo 3,5 Kč za kWh, jsou provozní náklady  

na energii u většiny síťových zdrojů pod 1 Kč za 

den.
U bateriových zdrojů je spotřeba uváděna v 

mA. Když budu chtít zjistit, kolik dnů má vydr-

žet baterie, vydělíme kapacitu baterie v mAh 

spotřebou, například zdroj Mobil Power AN 

3100 má spotřebu od 31 mA do 300 mA v závis-

losti na tom, zda jde na plný nebo snížený vý-

kon a podle ztrát na vlastní ohradě. Pokud mám 

baterii 60Ah = 60 000 mAh / 31=1935 hodin => 

80 dnů při minimální spotřebě, při maximální 

60 000 / 300 = 200 hodin => 8 dnů při velkém 

zatížení. Z tohoto příkladu je patrné, jak těžké je 

odhadnout četnost nabíjení baterie, kdy dalším 

faktorem je kvalita samotné baterie. Interval 

dobíjení baterií je možné prodloužit přidáním 

solárního panelu.

 energie impulzu

Nabíjecí energie - údaj výrobce jakou energií jsou nabíjeny kondenzátory pro 

generování impulzu.
Maximální vybíjecí energie - nejdůležitější údaj o „síle“ zdroje ohradníku. 

Pokud si představíme ohradník jako kladivo, napětí zdroje je rychlost, jakou 

kladivo dopadá na hřebík, a energie je jeho hmotnost. Když budete mít malin-

ké kladívko tak s ním velký hřebík nezatlučete i když se rozmáchnete, naopak 

s velkou palicí zatlučete velký hřebík i s minimálním rozmachem. Maximální 

energie je dnes evropskou normou omezena na 5 J při odporu ohrady 500Ω. 

Nové, inteligentní zdroje jsou schopny regulovat výstupní energii podle ztrát 

na ohradě.
Energie při sníženém výkonu - některé zdroje jsou vybaveny dvěma výstupy 

nebo i průběžnou regulací výstupní energie. U bateriových zdrojů to je z dů-

vodu úspory spotřeby energie z baterie, u síťových zdrojů se tato funkce vyu-

žívá v případě, že potřebuji použít silný ohradník na malou ohradu (např. přes 

zimu) a je zde zbytečné mít silné impulzy.

 Orientační maximální délka vodičů

Teoretická délka podle normy je opravdu jen teoretická délka 

možné ohrady za ideálních podmínek s minimálním odporem 

vodičů.
Délka podle výše porostu může sloužit k orientačnímu přehle-

du, pro které ohrady je zdroj vhodný. I tyto údaje je dobré brát 

s určitou rezervou, neboť kromě porostu závisí délka možného 

hrazení také na počtu vodičů, jejich odporu a vodivosti spojů. 

Pokud použijete vodič s velkým odporem na dlouhou ohradu, 

nebude tento údaj odpovídat. Obecně platí, že pro ohrady dél-

ky nad 1000 m je nutné používat vodiče s odporem pod 1Ω na 

metr. Ztráty mohou také způsobovat nekvalitní izolátory. Čím 

slabší zdroj, tím kvalitnější vodiče a izolátory je třeba použít.
Odpor ohrady proti zemi musí být co největší, naopak, odpor vo-

dičů má být co nejmenší.

 provozní napětí

Určité minimální provozní napětí je nutné proto, aby impulz překonal odpor kůže zvířete a 

proud tak mohl projít přes zvíře a zem zpět do zdroje a uzavřel se tak okruh. Samotné napětí 

ale nedává „ránu“, ale jen „otevírá bránu“ pro energii impulzu. Minimální napětí pro překonání 

odporu kůže zvířat je 2500 V u citlivých zvířat (kůň, pes), nad 3500 V je pro krávy, ovce. Pokud 

budeme počítat s určitou rezervou, je smysluplné mít na všech vodičích ohrady provozní na-

pětí mezi 5000 a 8000 V. Vyšší napětí nemá význam, jen dochází k přepalování spojů při použití 

plastových lanek nebo pásek. Izolátory jsou konstruovány na 12.000 V, takže jakékoliv vyšší 

výstupní napětí ohradníku se stejně sníží díky propustnosti izolátorů.
Důležité je, mít na přívodu k ohradě stejné výstupní napětí jako na zdroji. Když je kvalitní pří-

vod a na konci ohrady je výrazně nižší napětí než na jejím začátku, jsou nekvalitní vodiče nebo 

jejich spoje. Pokud naměříte všude nízké napětí, jsou vodiče a jejich spoje v pořádku, ale ohra-

da je někde přizemněna - dotýká se sloupků, země, porostu, popřípadě jsou prasklé izolátory.
Maximální napětí je dosaženo při mírném zatížení přístroje. Je uváděno výrobcem jako tech-

nický údaj a měří se osciloskopem. Běžnou zkoušečkou nelze přesně změřit.
Napětí při chodu na prázdno, napětí na svorce ohradníku bez připojené ohrady. Tento údaj 

kontrolujeme, pokud není na ohradě dostatečné napětí a při hledání příčiny potřebujeme vy-

loučit poruchu zdroje. Při měření zkoušečkami (digitální i doutnavkové) mohou být naměře-

né hodnoty, vzhledem k jejich přesnosti, ± 10%. Obdobnou nepřesnost mohou mít i digitální 

ukazatele na přístroji.
Napětí při odporu 500 Ω je napětí, které dává zdroj při sníženém odporu ohrady - porušení 

odizolování vodičů proti zemi. Snížený odpor ohrady mohou způsobovat nekvalitní izolátory 

nebo vodiče, které se dotýkají země, kůlů, jiných předmětů nebo porostu. Z hlediska napětí je 

tento údaj nejdůležitější při porovnání zdrojů mezi sebou.

35 555

34 103

33 972

33 230

33 180

33 110

33 434

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 15.3.2017

Obecné informace o elektrickém hrazení

 jak funguje elektrické hrazení

Elektrické hrazení se skládá z několika částí. Ze zdroje (

A

), který pravi-

delně vysílá elektrické impulsy, do jednoho nebo několika vodičů (

B

). 

Ty jsou izolovány od země izolátory (

C

) a dopravují impuls po ohradě. 

Izolátory jsou namontovány na sloupcích (

D

). Nedílnou součástí sou-

stavy je i zem, která společně s uzemněním (

E

) zabezpečuje přenos im-

pulsu zpět do přístroje, pokud dojde k dotyku zvířete s vodičem.

To znamená, že při dotyku zvířete s vodičem, dostane zvíře sice nepří-

jemnou, ale ne životu nebezpečnou elektrickou ránu. Platí zásada, že 

zvíře, ale i člověk, musí mít možnost se od ohradníku vzdálit. Proto se 

nesmí používat ostnatý drát. Všechny části elektrického hrazení tvoří 

systém, kde musí každá část správně plnit svou funkci.

 Spotřeba zdroje

U síťových zdrojů údaj uvádí, kolik wattů zdroj 

spotřebuje pro svůj provoz. Pokud potřebujete 

zjistit, za kolik hodin spotřebuje ohradník 1 kWh, 

vydělte číslo 1000 spotřebou ve wattech, napří-

klad zdroj Minotor má spotřebu 7 W tedy 1000/7 

= 142 hodin - tedy téměř 6 dnů. Při ceně ener-

gie okolo 3,5 Kč za kWh, jsou provozní náklady  

na energii u většiny síťových zdrojů pod 1 Kč za 

den.
U bateriových zdrojů je spotřeba uváděna v 

mA. Když budu chtít zjistit, kolik dnů má vydr-

žet baterie, vydělíme kapacitu baterie v mAh 

spotřebou, například zdroj Mobil Power AN 

3100 má spotřebu od 31 mA do 300 mA v závis-

losti na tom, zda jde na plný nebo snížený vý-

kon a podle ztrát na vlastní ohradě. Pokud mám 

baterii 60Ah = 60 000 mAh / 31=1935 hodin => 

80 dnů při minimální spotřebě, při maximální 

60 000 / 300 = 200 hodin => 8 dnů při velkém 

zatížení. Z tohoto příkladu je patrné, jak těžké je 

odhadnout četnost nabíjení baterie, kdy dalším 

faktorem je kvalita samotné baterie. Interval 

dobíjení baterií je možné prodloužit přidáním 

solárního panelu.

 energie impulzu

Nabíjecí energie - údaj výrobce jakou energií jsou nabíjeny kondenzátory pro 

generování impulzu.
Maximální vybíjecí energie - nejdůležitější údaj o „síle“ zdroje ohradníku. 

Pokud si představíme ohradník jako kladivo, napětí zdroje je rychlost, jakou 

kladivo dopadá na hřebík, a energie je jeho hmotnost. Když budete mít malin-

ké kladívko tak s ním velký hřebík nezatlučete i když se rozmáchnete, naopak 

s velkou palicí zatlučete velký hřebík i s minimálním rozmachem. Maximální 

energie je dnes evropskou normou omezena na 5 J při odporu ohrady 500Ω. 

Nové, inteligentní zdroje jsou schopny regulovat výstupní energii podle ztrát 

na ohradě.
Energie při sníženém výkonu - některé zdroje jsou vybaveny dvěma výstupy 

nebo i průběžnou regulací výstupní energie. U bateriových zdrojů to je z dů-

vodu úspory spotřeby energie z baterie, u síťových zdrojů se tato funkce vyu-

žívá v případě, že potřebuji použít silný ohradník na malou ohradu (např. přes 

zimu) a je zde zbytečné mít silné impulzy.

 Orientační maximální délka vodičů

Teoretická délka podle normy je opravdu jen teoretická délka 

možné ohrady za ideálních podmínek s minimálním odporem 

vodičů.
Délka podle výše porostu může sloužit k orientačnímu přehle-

du, pro které ohrady je zdroj vhodný. I tyto údaje je dobré brát 

s určitou rezervou, neboť kromě porostu závisí délka možného 

hrazení také na počtu vodičů, jejich odporu a vodivosti spojů. 

Pokud použijete vodič s velkým odporem na dlouhou ohradu, 

nebude tento údaj odpovídat. Obecně platí, že pro ohrady dél-

ky nad 1000 m je nutné používat vodiče s odporem pod 1Ω na 

metr. Ztráty mohou také způsobovat nekvalitní izolátory. Čím 

slabší zdroj, tím kvalitnější vodiče a izolátory je třeba použít.
Odpor ohrady proti zemi musí být co největší, naopak, odpor vo-

dičů má být co nejmenší.

 provozní napětí

Určité minimální provozní napětí je nutné proto, aby impulz překonal odpor kůže zvířete a 

proud tak mohl projít přes zvíře a zem zpět do zdroje a uzavřel se tak okruh. Samotné napětí 

ale nedává „ránu“, ale jen „otevírá bránu“ pro energii impulzu. Minimální napětí pro překonání 

odporu kůže zvířat je 2500 V u citlivých zvířat (kůň, pes), nad 3500 V je pro krávy, ovce. Pokud 

budeme počítat s určitou rezervou, je smysluplné mít na všech vodičích ohrady provozní na-

pětí mezi 5000 a 8000 V. Vyšší napětí nemá význam, jen dochází k přepalování spojů při použití 

plastových lanek nebo pásek. Izolátory jsou konstruovány na 12.000 V, takže jakékoliv vyšší 

výstupní napětí ohradníku se stejně sníží díky propustnosti izolátorů.
Důležité je, mít na přívodu k ohradě stejné výstupní napětí jako na zdroji. Když je kvalitní pří-

vod a na konci ohrady je výrazně nižší napětí než na jejím začátku, jsou nekvalitní vodiče nebo 

jejich spoje. Pokud naměříte všude nízké napětí, jsou vodiče a jejich spoje v pořádku, ale ohra-

da je někde přizemněna - dotýká se sloupků, země, porostu, popřípadě jsou prasklé izolátory.
Maximální napětí je dosaženo při mírném zatížení přístroje. Je uváděno výrobcem jako tech-

nický údaj a měří se osciloskopem. Běžnou zkoušečkou nelze přesně změřit.
Napětí při chodu na prázdno, napětí na svorce ohradníku bez připojené ohrady. Tento údaj 

kontrolujeme, pokud není na ohradě dostatečné napětí a při hledání příčiny potřebujeme vy-

loučit poruchu zdroje. Při měření zkoušečkami (digitální i doutnavkové) mohou být naměře-

né hodnoty, vzhledem k jejich přesnosti, ± 10%. Obdobnou nepřesnost mohou mít i digitální 

ukazatele na přístroji.
Napětí při odporu 500 Ω je napětí, které dává zdroj při sníženém odporu ohrady - porušení 

odizolování vodičů proti zemi. Snížený odpor ohrady mohou způsobovat nekvalitní izolátory 

nebo vodiče, které se dotýkají země, kůlů, jiných předmětů nebo porostu. Z hlediska napětí je 

tento údaj nejdůležitější při porovnání zdrojů mezi sebou.

35 555

34 103

33 972

33 230

33 180

33 110

33 434

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 15.3.2017