V režii ČJF se odehrávají závody 

v sedmi disciplínách, z nichž jsou tři 
olympijské: parkurové skákání, drezura, 
všestrannost, a čtyři neolympijské: voltiž, 
vozatajství, vytrvalost a reining. ČJF or-
ganizuje závody také v disciplínách pro 
hendikepované sportovce: paradrezuru 
a paravoltiž. Nedílnou součástí je sport 
dětí začínajících s ježděním na ponících. 
Od roku 2016 také podporuje projekt 
Pony-games, což je tréninková i soutěžní 
disciplína, která zábavnou formou rozvíjí 
u dětí jezdecké dovednosti. 

Jednou z úloh ČJF je sdružovat a evi-

dovat jezdce, trenéry, rozhodčí a další 
funkcionáře, ale také sportovní koně s li-
cencí pro klasické jezdectví i členy-jezd-
ce, kteří se věnují pouze sportu na úrovni 
hobby. 

V uplynulé sezoně bylo podle statisti-

ky ČJF evidováno celkem 18.984 členů, 
z toho 6.979 je držitelem některé z licencí 
vydávaných ČJF. V databázi tohoto sva-
zu bylo k poslednímu dni loňského roku 
také celkem 8.586 sportovních koní. Čle-
nové i koně musí být podle registračního 
řádu vedeni v ČJF prostřednictvím jez-
deckých klubů. Těch se v uplynulém roce 
registrovalo na území ČR 1.559.

Počty jezdeckých závodů ČJF 

v roce 2016 dle oblastí

Celkem závodů 529

n

 Praha – 2 %

n

 Středočeská oblast – 23 %

n

 Jihočeská oblast – 5,9 %

n

 Západočeská oblast – 6,9 %

n

 Severočeská oblast – 6,6 %

n

 Východočeská oblast – 11,5 %

n

 Jihomoravská oblast – 9,5 %

n

 Severomoravská oblast – 15,8%

n

 Karlovarská oblast – 5,1%

n

 Zlínská oblast – 6,1%

n

 Královéhradecká oblast – 2 %

n

 Vysočina – 5,6%

Počty jezdeckých závodů ČJF 

v roce 2016 dle disciplín

n

 Skoky – 65 %

n

 Drezura – 20 %

n

 Všestrannost – 4 %

n

 Spřežení – 4,5 %

n

 Voltiž – 1,5 %

n

 Vytrvalost – 2,5%

n

 Reining – 2,5 %

Jezdectví v ČR zastřešuje  

Česká jezdecká federace

Struktura ČJF s některými rozdíly 

kopíruje víceméně krajské uspořádání re-
publiky. Oblastí ČJF je dvanáct, z nichž 
nejvíce členů a také zorganizovaných zá-
vodů má oblast pokrývající Středočeský 
kraj. Velké oblibě se jezdectví těší také 
například na severní Moravě. 

Pod hlavičkou ČJF se konalo v roce 

2016 bezmála 530 závodů, čeští jezdci 
však také často vyráží na závody do za-
hraničí. Takových výjezdů na meziná-
rodní závody se uskutečnilo více než 220, 
a to ČJF eviduje přihlášky jezdců pouze 
na mítinky pod hlavičkou FEI. Desítky 
dalších závodů s českou účastí mají ná-

Klasický jezdecký sport, tedy disciplíny, 
které má pod svými křídly Mezinárodní 
jezdecká federace (FEI), zastřešuje u nás 
Česká jezdecká federace (ČJF). Ta je 
řádným sportovním svazem, členem České 
unie sportu, a již od roku 1927 také výše 
zmíněné FEI. 

rodní status. V takovém případě neevidu-
je přihlášku ČJF, lze tedy předpokládat, 
že číslo spojené s účastí Čechů na závo-
dech hlavně v sousedních zemích by ještě 
výrazně stouplo. 

n

Parkurové 

skákání má 

mezi jezdeckými 

disciplínami 

jednoznačnou 

převahu. 

Foto Kateřina Návojová

Česká jezdecká federace zastřešuje celkem sedm disciplín. 

 Foto Kateřina Návojová

5

Jezdecký katalog 2017