WOLF SYSTEM spol. s r.o.

Únětická 885, 252 62 Horoměřice
E-mail: mail@wolfsystem.cz
Web: www.wolfsystem.cz

střešní krytiny ze zateplených a nezateplených materiálů. Příkla-
dem je výstavba objektů pro živočišnou výrobu, stáje pro ustájení 
hovězího dobytka, objekty pro výkrm prasat a drůbeže, skladové 
haly a jízdárny. Základem je nosná rámová konstrukce různých 
rozponů a modulů, používané materiály jsou ocel, dřevo, beton 
a jejich vzájemná kombinace. 

Jedním typem staveb, který slouží jezdeckému sportu, jsou 

jízdárny. Tyto objekty zajišťují rekreační i profesionální výcvik 
a další potřeby pro milovníky ježdění na koních. V těchto jízdár-
nách se může provozovat také léčebná hipoterapie s cílem zlep-
šení zdravotního stavu dětí i dospělých. Jízdárna je svou velikostí 
uzpůsobena tak, aby vyhovovala parkurovému skákání, výcviku 
začátečníků i pokročilých jezdců. 

Na bázi montovaných dřevostaveb nabízí firma širokou škálu 

rodinných domů ve vazbě na nejmodernější trendy ekologického 
a zdravého bydlení. Provedení konstrukce domů vyhovuje sou-
časným požadavkům na co nejnižší spotřebu energií. Tyto tzv. 
nízkoenergetické domy mohou být na přání zákazníka dodány 
v různých variantách dokončení. Pomocí tohoto výrobního systé-
mu dřevostaveb realizuje firma i objekty většího rozsahu jako jsou 
administrativní budovy, školky, penziony a podobně. 

Tým zkušených pracovníků využívající veškeré získané po-

znatky a know-how daného oboru přispívá k profesionalitě a spo-
lehlivosti práce celé společnosti. Cílem je přinést kvalitní, rychle re-
alizované a hospodárné výrobky k plné spokojenosti zákazníků. 

n

49

PR článek

Inzerce