Hlavními stavebními produkty jsou železobetonové stavby – 

nádrže, jímky a sila, dále stájové a halové objekty pro všechny 
oblasti hospodářství. V neposlední řadě se jedná o výrobu a vý-
stavbu montovaných dřevostaveb – nízkoenergetických domů 
a budov s větším rozsahem užití. 

Kruhové železobetonové nádrže a jímky jsou stavěny pomo-

cí vlastního kruhového bednění jako monolit. Jedná se zejména 
o nádrže a jímky pro uskladnění kejdy, močůvky, dále v prove-
dení jako jsou fermentory, dofermentory a koncové sklady pro 
bioplynové stanice. V důsledku současných klimatických změn 

Stavby s tradicí od Wolf System Group

Společnost Wolf System Group slaví v tomto roce 50 let své 
historie. V České republice působí dceřiná společnost se sídlem 
v Horoměřicích již od roku 1992. Aplikuje veškeré poznatky 
a know-how daného oboru získané ze zemí Evropské unie na 
domácí trh. Při realizaci svých produktů však převážně používá 
tuzemských surovin a výrobků. 

– dlouhá období sucha – nacházejí tyto nádrže uplatnění jako zá-
sobníky vody pro napájení hospodářských zvířat. Stavěny jsou 
dále i nádrže pro čistírny odpadních vod, sprinklerové, požární 
a retenční nádrže. 

K uskladnění sypkých materiálů jsou také v železobetonovém 

provedení stavěna sila, a to jak pro zemědělské, tak i pro průmys-
lové potřeby včetně potřebného příslušenství.

Halové a stájové objekty realizuje firma pro široký okruh zá-

kazníků, a to od jednoduchých střešních konstrukcí až po kom-
pletní budovy tj. montáže nosných konstrukcí, opláštění včetně 

48

PR článek