Hradištko u Sadské láká 

jezdce i pořadatele akcí

Areál Jezdecké školy Equus Kinsky v Hradištku u Sadské se stal v posledních letech velmi oblíbe-
ný nejen mezi jezdci a chovateli, kteří tam rádi jezdí na závody, chovatelské přehlídky i jiné akce. 
Stále častěji láká další pořadatele, jež si prostory pronajímají pro realizaci svých projektů.

Na co se v Hradištku můžeme těšit 

v roce 2017, o tom jsme si povídali s jed-
ním z provozovatelů areálu – Petrem Půl-
pánem starším. 

„Již na konci sezony 2016 jsme se za-

mýšleli, jak sestavit skokové závody série 
Champions Tour 2017, které se u nás bě-
hem roku konají, abychom vyhověli po-
žadavkům pro všechny kategorie jezdců 
a koní. Na podzim jsme vyzkoušeli roz-
dělení jezdců na kategorie juniorů, jezdců 
do 25 let „U25“, seniorů a jezdců „40+“, 
což se osvědčilo, a tak i letos nabídneme 
pestrou škálu soutěží.

„

n

Největší novinkou u vás bude kvalifi-
kace Českého skokového poháru. Jak 
se zrodila myšlenka realizovat Velkou 
cenu Kolína právě v Hradištku?

S touto myšlenkou za námi přišel 

Václav Drbal, pořadatel Velké ceny Ko-
lína. Bylo to pro nás tak trochu novoroč-
ní překvapení. Dokonce jsme kalendář 

závodů sestavovali s ohledem na to, že 
jsme měli na konci května zarezervova-
nou dovolenou, kterou jsme museli kvůli 
tomu zrušit. Každopádně máme mnoho 
kladných ohlasů na to, že se u nás ČSP 
Velká cena Kolína uskuteční.

„

n

Mezi ostatními pořadateli akcí je 
Hradištko velmi žádané, čím si tento 
zájem vysvětlujete?

Především se snažíme dbát na úpravu 

povrchů a kvalitní zázemí. Dobrým dů-
vodem je i kilometrová dostupnost areálu 
a jeho známost v podvědomí jezdců, kteří 
„vědí, do čeho jdou“. 

„

n

Kolik akcí vlastně pořádáte přímo vy 
a kolik jiné subjekty?

Nikdy jsme to takto nepočítali, když 

pronajmeme areál, stejně nás pořadatel 
vtáhne do děje a zajišťujeme technické 
zázemí a pomáháme. Tradičně u nás po-
řádá kočárové halové závody JK Semice, 

dvoje halové skokové závody JK Artego, 
Svaz chovatelů fríských koní zkoušky 
a přehlídku, ZKO Nymburk závody psů 
a nově v Hradištku bude MČR spolku 
Dámy v sedle. Pokud by někoho zajímalo 
přesné číslo, může si jej vytáhnout z naše-
ho webu, kde najde i plánované akce na 
rok 2017.

„

n

Jak lze skloubit organizaci jezdeckých 
akcí s jezdeckou školou a běžným 
provozem komerční stáje pro ustájení 
soukromých koní?

To je dobrá otázka. Někdy je to složi-

tější, ale snažíme se najít „zlatou střední 
cestu“ pro vyhovění všem. Máme dvě 
jezdecké haly, dvě velké jízdárny, kolo-
toč a dostatek výběhů. V letošním roce 
přibude pro pohybování koní zastřešená 
kruhová jízdárna pro lonžování, přičemž 
jedna menší je k dispozici již dlouhou 
dobu uprostřed stájí. V nemalé míře nám 
pomáhá v řešení běžného provozu i po-
chopení samotných klientů jezdecké ško-
ly a jejich přizpůsobení se dané situaci.

„

n

Jak je to s jezdeckou školou? Co vše 
nabízíte pro veřejnost?

Snažíme se dostát názvu škola. Nabízí-

me lekce s kvalifikovanými učiteli jezdec-
tví pro různé úrovně žáků – začátečníky, 
mírně pokročilé, pokročilé a závodníky. 
Na rozdíl od turistických jízdáren jsou 
naše jezdecké lekce více zaměřeny na 
práci na jízdárně, ale jsou u nás možné 
i vyjížďky do terénu se zkušenějšími jezd-
ci. K výcviku jsou používány zkušené 
školní klisny. Nabízíme i výcvik soukro-
mých koní a jejich majitelů.

„

n

Jaký plánujete rozvoj areálu do bu-
doucna? 

Plány jsou všeliké, ale finanční mož-

nosti nám vždy trochu přistřihnou křídla. 
Letošním cílem je zlepšení stravovacích 
podmínek při akcích, což představuje ne-
malý finanční náklad. Řešíme i „krajino-
tvorbu“ v areálu a bezprostředním okolí. 
Stojí před námi rekonstrukce povrchů 
v halách a celková údržba areálu, rozší-
ření pastevního areálu, či ubytovacích 
kapacit.

„

n

Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se 
všech vašich cílů podaří dosáhnout! 

n

Foto archiv JŠ Equus Kinsky

44

Jezdecký katalog 2017

Jezdecký katalog 2017

44