Světové jezdecké hry se konají jednou 

za čtyři roky. Spojují všechny klasické jez-
decké disciplíny a zlatí medailisté si odná-
šejí s medailemi zároveň také tituly mistrů 
světa. Vedle úspěchů na olympijských 
hrách asi není jiných sportovních cílů, kte-
ré by v kariéře vrcholového jezdce mohly 
být výš.

Poslední Světové jezdecké hry se ko-

naly v roce 2014 v Normandii ve Francii 
a zúčastnilo se jich 984 jezdců a 1243 koní 
ze 74 zemí světa. Přímo na místě sledova-
lo po dobu dvou týdnů soutěže více než 
500.000 diváků! Akreditovalo se přes 800 
televizních společností a soutěže zpro-
středkovávalo milionům diváků mimo 
místo konání. Na těchto čísel si lze snadno 
ilustrovat, jak obrovskou důležitost nejen 
v jezdeckém, ale obecně ve sportovním 
světě, tato akce má. 

O čtyři roky později, tedy v roce 2018, 

se budou hry konat v Tryonu v USA. 
Zraky fanoušků nejen na Slovensku, ale 
i v Česku a dalších okolních státech, se 
však už dnes upírají k roku 2022. Jediným 
kandidátem na tuto velkolepou a orga-
nizačně nesmírně náročnou akci je totiž 
sportovní centrum x-bionic® sphere v Ša-

Šamorín jediným kandidátem  

na pořádání WEG 2022

moríně nedaleko Bratislavy.

Nejprve Mezinárodní jezdecká federa-

ce oznámila 22. prosince 2016, že schválila 
dva kandidáty, z nichž bude vybírat pořa-
datele Světových jezdeckých her 2022. 
Jedním z nich bylo americké Kentucky 
(Lexington), kde už se WEG konaly v roce 
2010. Druhým pak právě slovenský Ša-
morín. Vedení Kentucky Horse Parku se 
ovšem v polovině ledna 2017 rozhodlo, 
že se nebudou ucházet o pořádání WEG 
2022, ale zváží kandidaturu pro rok 2026. 
Šamorín má tak cestu za pořadatelstvím 
WEG 2022 podstatně usnadněnou.

Proces rozhodování o organizaci Svě-

tových jezdeckých her (WEG) v roce 2022 
zabere prakticky celý rok 2017. Areál 
v Šamoríně bude navštíven a posouzen 
komisaři Mezinárodní jezdecké federace 
FEI. V polovině roku musí být předložena 
kompletní kandidatura x-bionic® sphere 
Šamorín se všemi formálními náležitostmi. 

Světové jezdecké hry neboli WEG z an-
glického World Equestrian Games jsou 
v jezdeckém světě co do významu akcí 
srovnatelnou s olympiádou. Na rozdíl od ní 
však přináší soutěže ve všech disciplínách 
zařazených pod křídla Mezinárodní jezdec-
ké federace (FEI). 

V třetím čtvrtletí 2017 bude následovat 
prezentace před komisí FEI a definitivní 
přidělení her je v kompetenci grémia FEI, 
jež bude jednat v listopadu 2017. 

 A čím se x-bionic® sphere Šamorín 

může chlubit? Disponuje monstrózním 
sportovním areálem s rozlohou více než 
1.000.000 m2, do kterého se v podstatě od-
kudkoliv v Evropě dostanete letecky do tří 
hodin. Samotné jezdecké centrum se roz-
prostírá na 379.167 metrech čtverečních. 
Jsou v něm 3 travnatá a 3 písková kolbiště, 
dále 2 jezdecké haly a 1.656 metrů dlouhá 
a 18 metrů široká dostihová dráha. Sta-
bilně je kolem kolbišť 3.300 sedadel na 
venkovních a vnitřních tribunách, ale pro 
WEG se samozřejmě tato kapacita mno-
honásobně zvětší. 

n

Letecký pohled na x-bionic® sphere v Šamoríně. Foto archiv Šamorín

Dominantou areálu v Šamoríně je tato socha 
koně. Foto archiv Šamorín

X-bionic® sphere Šamorín nabízí mj. dvě 
prostorné jezdecké haly. Foto archiv Šamorín

V Šamoríně díky skvělé dostupnosti pravidelně 
startují čeští jezdci. Zuzana Zelinková tam 
dokonce do února 2017 měla svoji domovskou 
stáj. Foto archiv Šamorín

39

Jezdecký katalog 2017