Disciplíny pod hlavičkou ČJF:

VYTRVALOST

Vytrvalost je dynamicky rozšiřující se jezdeckou disciplínou a stává se stále populárnější 
i v České republice. Řady jezdců se na základní i střední úrovni rychle rozrůstají. Disciplí-
na však vyžaduje vynikající kondici koně i jezdce.

Jezdectví je jedním ze sportů, do kterých 
se mohou zapojit také hendikepovaní 
sportovci. Parajezdectví je hlavně hipore-
habilitační aktivitou, ovšem o sportovních 
výkonech podaných dvojicemi nemůže 
být pochyb. Drezura hendikepovaných je 
například paralympijským sportem.

Disciplíny pod hlavičkou ČJF:

PARAJEZDECTVÍ

Vytrvalost se často i u nás nazývá 

endurance podle jejího anglického pojme-
nování. Jde o disciplínu zařazenou mezi 
odvětví klasického jezdectví v relativně 
nedávné historii. Stalo se tak v 80. letech 
20. století. 

Dvojice při soutěži absolvuje předem 

vyznačenou trasu v terénu. Obtížnost 
soutěže neurčuje jen délka trasy, ale také 
její profil a převýšení, terén či povrch, 
po kterém je vedena. Začátečníci závodí 
na úrovni soutěží s označením ZM, trasa 

nesmí podle pravidel být delší než 39 km. 
Naopak na druhém konci škály jsou soutě-
že na 160 km, které se vypisují například 
při mistrovství Evropy a mistrovství světa.  

Na 160 km dlouhou trať vyráží dvojice 

i při řadových mezinárodních závodech, 
ty ovšem bývají rozděleny na dvakrát 80 
km, zatímco při světovém a kontinentál-
ním šampionátu absolvuje celou délku 
najednou. Ti nejlepší na světě dokážou 
v průběhu takového závodu udržet prů-
měrnou rychlost přes 20 km v hodině, a na 

zdolání závodu jim stačí přibližně 7 hodin. 

Důraz musí být kladen na bezpečnost 

koně. Mezinárodní jezdecká federace čím 
dál přísněji trestá zacházení, které by moh-
lo ohrozit zdraví zvířete. Trať je rozdělená 
na etapy, po každé etapě přichází veteri-
nární prohlídka koní, v případě pochyb-
ností veterinárního lékaře o kondici koně, 
dojde k jeho vyloučení ze soutěže. 

n

V jezdectví známe tři disciplíny, které 

mají svoji podobu také mezi hendikepova-
nými sportovci. Jedná se o paradrezuru, pa-
ravoltiž a paravozatajství. Zatímco poslední 
jmenované odvětví se v Česku v podstatě 
nejezdí, paradrezura zažila v roce 2016 nej-
úspěšnější sezonu. Reprezentantka Anasta-

sja Vištalová se dokázala jako první Češka 
v historii kvalifikovat na paralympijské hry, 
které se konaly v Riu de Janeiru a nakonec 
obsadila 16. místo. 

Připomeňme si, v čem tkví princip pa-

radrezury. Jde o obdobu klasické drezury, 
kdy dvojice předvádí cviky seřazené do tak-
zvané úlohy. V případě předepsaných úloh 
Mezinárodní jezdeckou federací jde o přes-
ně daný sled cviků, existují i volné úlohy, 
které si jezdce s pomocí trenéra tvoří sám, 
a ty také bývají mezi jezdci neoblíbenější.

Jezdci jsou zařazeni do několika kate-

gorií podle stupně postižení. Rozlišují se 
skupiny Ia, Ib, II, III a IV, přičemž nejtěžší 
postižení mají sportovci závodící v Ia. 

V paradrezuře i paravoltiži, jež je roz-

dělená i na kategorii jezdců s mentálním 
hendikepem, se v České republice pravi-
delně koná národní šampionát. Obě disci-
plíny však představují díky kontaktu jezdce 
s živým zvířetem hlavně velmi přínosnou 
a účinnou formu terapie. 

n

Ilustrační foto Josef Malinovský

Ilustrační foto Helena Terberová

37

Jezdecký katalog 2017