Disciplíny pod hlavičkou ČJF:

VŠESTRANNOST

Všestrannost je disciplína, která, jak její lidově používaný název military připomíná, vychází 
ze zkoušek poslušnosti, vytrvalosti a rychlosti vojenských koní. Ve své sportovní podobě se 
skládá ze tří zcela odlišných zkoušek: drezury, terénní jízdy a klasického parkuru.

Soutěže sportovního spřežení se vypisují 
pro pony i velké koně. V případě obou 
kategorií se závodí se třemi typy zápřeží: 
v jednospřeží, dvojspřeží a takzvané králov-
ské disciplíně čtyřspřeží. 

Disciplíny pod hlavičkou ČJF: 

SPŘEŽENÍ

Všestrannost je odvětvím, které prově-

řuje připravenost, pozornost a vytrvalost 
koně. Velice důležitý je perfektní odhad 
jezdce na schopnosti a možnosti koně. Ze-
jména terénní jízda (cross-country), v níž 
dvojice absolvuje trasu přes uměle vytvo-
řené i přírodní překážky, které mají často 
pevné prvky, vyžaduje maximální důvěru 
a znalost možností dvojice jezdec-kůň.

Formát závodů je zpravidla třídenní, 

v posledních letech pořadatelé čím dál 
častěji vypisují i dvoudenní klání. V prv-
ní den závodů absolvují soutěžící drezurní 
úlohu. Ta má prověřit zejména soulad ve 
dvojici a přiježděnost koně. O den později 
se koná terénní jízda a v závěru se jede pak 
klasický parkur, který naopak s lehce sho-
ditelnými bariérami položenými v hácích 

překážek prověřuje pozornost a opatrnost 
koně.

Pravidla nabízejí několik úrovní, od 

začátečníků případně soutěží pro mladé 
koně až po nejvyšší úroveň, na níž jsou 
vypisovány kupříkladu Světové jezdec-
ké hry. Jezdecká všestrannost je zařazená 
mezi olympijské sporty. Obtížnost soutěží 
se označuje stejně jako v dalších disciplí-
nách mezinárodního sportu hvězdami. 
Nejvyšší úroveň má čtyři hvězdy, což je 
například právě olympijská úroveň. V do-
mácích podmínkách je nejvyšším cílem 
republikový šampionát, přičemž nejvyšší 
dvouhvězdovou soutěž absolvují nejzkuše-
nější senioři. 

V posledních letech se pro mladé koně 

i jezdce v mládežnických věkových kate-

goriích, připravují stylové soutěže. Jejich 
účel je obdobný jako u tohoto typu soutě-
ží v parkurovém skákání. Tedy ohodnotit 
styl, sed a vliv jezdce na koně. 

n

Popularita sportovního spřežení v Čes-

ké republice stále stoupá mezi diváky 
i sportovci, a to i přes to, že se jedná o fy-
zicky, ale také technicky a finančně velmi 
náročnou disciplínu. Závody se totiž skláda-
jí ze tří různých částí, a každý účastník při 
nich vystřídá dva typy kočárů. 

Klasický formát závodů konaných pod 

širým nebem se skládá z drezurní zkoušky, 
maratonu a jízdy mezi kužely. Právě pro 
maraton se používá jiný typ kočáru, než pro 

Ilustrační foto 

Kateřina Návojová

úvodní a závěrečnou zkoušku, takže napří-
klad jezdec soutěžící v čtyřspřeží musí do 
místa konání obvykle dopravit dva kočáry 
a pět koní. Pravidla dovolují koně v zápře-
ži během třech zkoušek prostřídat, čehož 
jezdci většinou využívají.

Ilustrační foto  

Olga Procházková

Závody začínají drezurou. V té předvá-

dí vozataj s kočárem sérii cviků předepsa-
ných drezurní úlohou, a rozhodčí hodnotí 
poslušnost a klid koní, pravidelnost chodů 
i soulad. Atraktivní maraton je na pořadu 
během druhého dne závodů. Jezdec absol-
vuje řadu v přírodě postavených překážek, 
kterými projíždí v určitém pořadí. Překážku 
se jednak snaží překonat v co nejrychlejším 
čase, navíc nesmí chybovat shozením míč-
ků, které jsou na překážkách rozmístěny. 
V této zkoušce záleží na ovladatelnosti, 
obratnosti i rychlosti kočárových koní. 
Poslední částí je jízda mezi kužely, neboli 
vozatajský parkur. Účastník musí projet co 
nejrychleji trasou mezi dvojicemi kuželů. 
Na každém z kuželů je umístěn míček, jeho 
shození se penalizuje trestnými sekundami. 
Součet výsledků ze všech tří částí rozhoduje 
o vítězi celého závodu.

V případě halové soutěže se jedná 

o kombinovanou jízdu mezi kužely se za-
řazením jedné či více terénních překážek 
a rozhodující je rychlost a zároveň preciz-
nost projetí určené trasy. 

n

33

Jezdecký katalog 2017