V parkurovém skákání se děti a junioři 

mohou zapojit do Národního poháru dětí 
a mládeže. Ten nabízí celkem sedm kate-
gorií, a to už od dětí na pony až po jezdce 
do 18 let na velkých koních. Celkem se 
odehraje šest kol, při kterých budou účast-
níci sbírat body, a po posledním bude ná-
sledovat finále.

Dalším ze seriálů, který je určen pro 

parkurové jezdce na ponících i velkých 
koních, je Styl šampionát. Při stylových 
soutěžích nehrají roli jen bodový stav a čas 
dvojice dosažený na parkuru, speciálně 
školení rozhodčí při nich také hodnotí styl 
jezdce a přidělují mu za jeho projev bě-
hem jízdy známku. 

V parkurovém sportu není důležité jen 

to, že dvojice „proletěla“ cílem v nejlep-
ším času a neshodila žádnou z překážek. 
Neméně důležitý je i styl, sed jezdce, po-
užívání pomůcek, a celková kultivovanost 
projevu při jízdě na koni. To totiž může 
konečný výsledek, zejména v obtížnějších 
soutěžích, významně ovlivňovat. 

Seriál Styl šampionátu pro pony má 

stanovené finále při mistrovství ČR 2017 

Šestice seriálů pro děti  

a mládež pod hlavičkou ČJF

ve Zduchovicích. Jezdci zapojení do seri-
álu s velkými koňmi zažijí vyhlášení buď 
při Czech Equestrian Masters v Martini-
cích, nebo při finále Českého skokového 
poháru v Hořovicích, a to podle kategorie, 
ve které po celou sezonu soutěžili.

Děti, které skáčou s poníky, se mohou 

také zapojit do Pony ligy a Pony extraligy. 
Pony liga je určená pro nejmenší jezdce na 
ponících ve věku od 8 do 12 let. Parkury 
Pony ligy bývají postaveny jako hendikep, 
tedy pro všechny výškové kategorie pony, 
a to na úrovni obtížnosti LP. Extraligy se 
mohou účastnit jezdci do 16 let. Obtížnost 
jednotlivých soutěží bude SP a také půjde 
o hendikep. Finále Pony ligy se odehraje 
v září v Martinicích při závodech Czech 
Equestrian Masters. Extraliga vyvrcholí 

V roce 2017 se pod hlavičkou České jezdec-
ké federace odehraje celkem šest seriálů, 
které jsou určené mladým nadějím jezdec-
kého sportu. Pokrývají všechny olympijské 
disciplíny a určeny jsou zpravidla pro děti 
a juniory.

během listopadu v Herouticích formou 
atraktivní soutěže čtyř nejlepších jezdců se 
střídáním koní.

Dvě disciplíny, skoky a drezuru, spoju-

je Šampionát nadějí. Kombinovaná soutěž 
jednotlivců složená z drezurní a skokové 
zkoušky se koná ve dvou, případně ve 
třech dnech, a přístupná je pro jezdce do 
12 let startující maximálně druhým rokem 
na pony do 135 cm KVH. Skoková část 
je hodnocená na styl. Finále se uskuteční 
v termínu MČR pony ve Zduchovicích. 

Také pro děti a juniory věnující se dre-

zuře existuje Národní pohár dětí a mláde-
že. Rozdělen je do pěti kategorií, pro jezd-
ce na pony jsou vyčleněny tři kategorie, 
jezdci na velkých koních se dělí do dvou 
skupin. Během sezony se odjede čtrnáct 
kol, patnáctým závodem bude finále s ter-
mínem v září v Hradištku u Sadské.

Jezdce všestrannosti ve věku od 10 do 

16 let, kteří závodí s poníky, čeká v roce 
2017 další ročník Benjamin Cupu. Soutěž 
je vždy na úrovni obtížnosti ZL a je pří-
stupná pro dvojici startující ve všestran-
nosti pony maximálně druhým rokem. 
Pro tuto sezonu je připraveno devět kol 
seriálu.

Pravidla všech seriálových soutěží na-

jdete na internetových stránkách České 
jezdecké federace s adresou www.cjf.cz. 

n

Děti, které skáčou s poníky, se mohou zapojit do Pony ligy a Pony extraligy. 

Také pro děti a juniory věnující se drezuře 
existuje Národní pohár dětí a mládeže. 

Styl šampionát v parkurovém skákání je 
rozdělen do několika věkových kategorií. 

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

29

Jezdecký katalog 2017