Jednotlivé disciplíny mají vypsaná svá 

samostatná kvalifikační kola a jezdci vše-
strannosti i spřežení se společně potkají 
až při finále. Jeho tradičním pořadatelem 
je Humpolec. V disciplíně všestrannost 
proběhne celkem osm kvalifikačních kol. 
Jezdci se představí v pěti různých katego-
riích, což je o jednu více než tomu bylo 
doposud. Novinkou je soutěž pro pony, 
což je závod otevřený pro jezdce ve věku 
10 až 16 let právě v sedle poníků.  

Nejtěžší kategorií je samotná Zlatá 

podkova, podle níž se jmenuje celý seriál. 
Závodí se v ní na úrovni jedné hvězdy, při-
čemž finále je ještě o stupeň těžší (CNC2*). 
Kvalifikace na stupni „L“ se uskuteční pro 
soutěže Stříbrné podkovy. Pro děti a ju-
niory do věku 18 let je připravena Bron-
zová podkova. Tato kategorie odpovídá 
v kvalifikacích stupni obtížnosti ZL. Stejná 
obtížnost bude připravena i pro účastníky 
Soutěže nadějí, což je kategorie pro mladé 
koně ve věku 4 a 5 let, nebo koně, kteří 
v roce 2017 startují poprvé. 

Jezdci v jednotlivých kvalifikačních 

kolech sbírají body pro účast ve finále. Ví-
tězové předešlého ročníku pokud i nadále 
splňují podmínky pro účast v dané katego-

Spřežení a všestrannost 

spojuje přes 50 let  

Zlatá podkova

rii, mají účast ve finále předem zajištěnou. 

První kolo pravidelně hostí v polovině 

dubna Pardubice. Na konci čtvrtého mě-
síce se ještě koná kvalifikace v Těšánkách 
u Kroměříže. Během května jsou vypsána 
kola ve Dvorečku u Jindřichova Hradce 
a v jihočeské Borové u Chvalšin. Nejinak 
tomu bude v červnu, když budou jezdci 
závodit v Brně na Panské líše a v Lošticích 
nedaleko Olomouce. Novinkou v termí-
nové listině je kvalifikační kolo ve Vrcho-
vanech u České Lípy, které v loňském 
roce sklidily za premiérovou všestrannost 
od účastníků velkou pochvalu. Zastávka 
Zlaté podkovy 2017 je tam plánovaná na 
přelom června a července. Po ní bude 
následovat již jen poslední kvalifikace 

Celorepublikový seriál Zlatá podkova má na území České republiky nejdelší tradici v jez-
deckém sportu. V tomto roce se totiž uskuteční již 52. ročník. Jedná se o sérii závodů ve 
dvou disciplínách, a to ve spřežení a ve všestrannosti. 

Termínová listina ZP 2017:

14. – 16. 4. 2017

Pardubice, všestrannost

6. – 7. 5. 2017 

Těšánky, všestrannost

6. – 7. 5. 2017

Dvoreček, všestrannost

6. – 7. 5. 2017

Semice, spřežení

20. – 21. 5. 2017

Borová, všestrannost

20. – 21. 5. 2017

Těšánky, spřežení

2. – 4. 6. 2017

Brno Panská lícha,  
všestrannost

10. – 11. 6. 2017

Mimoň, spřežení

16. – 18. 6. 2017

Loštice, všestrannost

23. – 25. 6. 2017

Mikulov, spřežení

30. 6. – 2. 7. 2017

Vrchovany, všestrannost

8. – 9. 7. 2017

Pardubice, spřežení

5. – 6. 8. 2017

Humpolec, všestrannost

25. – 27. 8. 2017

Humpolec – FINÁLE

v Humpolci a o 14 dní později se tamtéž 
uskuteční i finále. 

Ve Zlaté podkově spřežení se soutěží 

ve třech kategoriích. Těmi jsou jednospře-
ží, dvojspřeží a čtyřspřeží. Na jezdce usilu-
jící o titul „Mistr opratí“ čeká celkem pět 
kvalifikačních kol. To úvodní se uskuteční 
v Semicích, a to začátkem května. Tentýž 
měsíc je v plánu ještě kvalifikace v Tě-
šánkách. Během června jezdci zavítají do 
Mimoně a do Mikulova. Poslední kvalifi-
kace se pak bude konat během července 
v Pardubicích. Finále se společně se sou-
těžemi všestrannosti koná na konci srpna 
v Humpolci. 

V loňském ročníku Zlaté podkovy zví-

tězil Petr Molík s Monkey Oscar, jenž se 
do čela dostal díky bezchybnému parkuru. 
Do té doby vedl Jan Holec s Tasznikem. 
Ten ovšem v závěru závodu nasbíral 16 
trestných bodů. Mezi úspěšné jezdce ZP 
ve všestrannosti patří i Radka Dvořáková 
a Radko Heidenreich mladší. Vozatajskou 
část ZP již poněkolikáté vyhrál v roce 2016 
se svým dvojspřežím Ladislav Jirgala. 
V kategorii jednospřeží nenašel přemoži-
tele Jaroslav Petřek a ve čtyřspřeží domi-
noval Jaroslav Juráň. Další podrobnosti se 
dozvíte na internetových stránkách www.
zlatapodkova.cz. 

n

Pardubice hostí první kolo ZP ve všestrannosti 
a poslední kvalifikační kolo pro spřežení.

Foto Kateřina Návojová

Mistr opratí nejen z roku 2016 – Ladislav Jirgala. 

Vítěz Zlaté podkovy 2016 ve všestrannosti Petr Molík s koněm Monkey Oscar. 

Foto Jiří Bělohlav

Foto Jiří Bělohlav

24

Jezdecký katalog 2017