10

Inzerce

PØEHLED VÝSTAV PRO ROK 2017

LIGNA BOHEMIA 2017

ØEMESLA 2017

ZEMÌDÌLEC 2017

 

JARO S KOÒMI 2017

ELEGANCE – AVANTGARDA 2017

NARCIS 2017

16. výstava narcisù, tulipánù a dalších jarních cibulovin

Zahradnické trhy

NATURA VIVA 2017

16. 2. – 18. 2. 2017

46. národní výstava zelenì, kvìtin, pìstitelství,

mechanizace, potravin a zpracování výpìstkù

22. 3. – 26. 3. 2017

22. 3. – 26. 3. 2017

27. 4. – 1. 5. 2017

27. 4. – 1. 5. 2017

22. mezinárodní výstava myslivosti, 

rybáøství a vèelaøství

27. 4. – 1. 5. 2017

16. 2. – 18. 2. 2017

STAVITEL 2017

23. národní výstava stavebních materiálù, technologií, oken,

dveøí a schodù

24. 5. – 28. 5. 2017

PIVNÍ A VINNÉ SLAVNOSTI 2017

5. výstava pivovarù a vinaøství

Èeské republiky 

23. výstava náøadí a potøeb pro øemeslníky a kutily 

Veletrh odborného vzdìlání

KVÌTY 2017

21. celostátní výstava kvìtin a zahradnické trhy

13. 7. 

 

– 16. 7. 2017

8. roèník výstavy magie, astrologie a vìštìní

13. 7. – 16. 7. 2017

ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORÙ 2017

22. 6. – 25. 6. 2017

SENIOR 

2017

– HANDICAP: AKTIVNÍ ŽIVOT 

22. 6. – 25. 6. 2017

16. výstava pro lidi, kteøí nezùstávají sedìt doma

RÙŽOVÁ ZAHRADA 2017

7. celostátní výstava rùží, letních kvìtin

Zahradnické trhy

22. 6.  25. 6. 2017

18. roèník celostátní výstavy rukodìlných prací seniorù

LÁZEÒSKÝ VELETRH 2017

FESTIVAL VÌŠTÌNÍ 2017

DOMOV A TEPLO 2017

23. výstava moderního vytápìní,

bytového vybavení a nábytku

 

1. 9.  3. 9. 2017

 5. celostátní výstava jiøin a gladiol

 Zahradnické trhy

JIØINKOVÉ SLAVNOSTI 2017

VÁNOÈNÍ KNIŽNÍ VELETRH 2017

Výstava pro všechny milovníky krásných

knih a literatury

1. 12. – 3. 12. 2017

KÙÒ 2017

24. mezinárodní výstava koní a všeho co k nim patøí

15. 9. – 17. 9. 2017

ZEMÌDÌLEC 2017

47. národní výstava zelenì, mechanizace, pìstitelství,

kvìtin, ekologie a zpracování výpìstkù

5. 10. – 8. 10. 2017

NÁŠ CHOV 2017

22. výstava hospodáøských zvíøat a genových zdrojù,

technologií pro chov a veterinárních pomùcek

5. 10. – 8. 10. 2017

EXOTIKA 2017

10. celostátní výstava exotické fauny a flóry

25. 10. – 29. 10. 2017

KOLA 2017

22. výstava automobilù, motocyklù

a jejich pøíslušenství

10. 11. 

  

– 12. 11. 2017

10. 11. 

  

– 12. 11. 2017

RYCHLÁ KOLA 2017

18. výstava závodních automobilù,

motocyklù a tuningu

CHOVATEL 2017

Celostátní výstava drobného zvíøectva

17. 11. – 19. 11. 2017

NÁŠ CHOVATEL 2017

12. støedoèeská výstava drobného zvíøectva

rozšíøená o speciálky klubù

 

REGIONY ÈESKÉ REPUBLIKY 2017

16. spoleèná výstava mìst, obcí, mikroregionù a

informaèních center Èeské republiky

14. mezinárodní kontraktaèní a prodejní výstava strojù,

nástrojù, zaøízení a materiálù pro døevozpracující prùmysl

18. výstava všeho co patøí k chovu koní

a jezdeckému sportu

22. výstava módy, obuvi a koženého zboží

POLABSKÉ VÁNOÈNÍ TRHY 2017

Pøíležitost k pøedvánoèním nákupùm pod jednou støechou

23. roèník oblíbených prodejních adventních trhù

 

 

MIKULÁŠSKÉ TRHY

1. 12. – 3. 12. 2017

STØÍBRNÉ TRHY

8. 12. – 10. 12. 2017

ZLATÉ TRHY

15. 12. – 17. 12. 2017

A V

 ÍIN

N

N

VI

É

P

JEZDECKÝ FESTIVAL 2017

22. 3. – 26. 3. 2017

4. roèn?k soutìže jezdeckých disciplín

8. výstava léèebných lázní, wellness pobytù a relaxace

22. 6.  25. 6. 2017

13. 1. – 15. 1. 2017

1. 9. – 3. 9. 2017

10. 11. 

  

– 12. 11. 2017

16. 2. – 18. 2. 2017

FESTIVAL UMÌNÍ 2017

Výstava èeského umìní, skla, keramiky a porcelánu

1. 9. – 3. 9. 2017

CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH HOLUBÙ 2017

6. 1. - 7. 1. 2017

17