Vybavení sedlovny, nářadí

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

88 08..Věšák na uzdečku, šedý/červený/černý

od 45,00

54,45

88 077Držák na přilbu, pevný, práškový lak, černý

85,00

102,90

66 830Držák podsedlových deček, stříbrný

250,00

302,50

88 08..Držák na sedlo, šedý/červený/černý

od 155,00

187,55

81 175Vozík na sedla a jezdecké vybavení

1860,00

2 250,60

88 097Držák na sedlo, sklopný, červený

230,00

278,30

88 086Držák na 6 dek pro koně , na zeď

1750,00

2 117,50

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

11 815Mýdlo tekuté na čištění kůže Leather New, 473 ml

255,00

308,60

81 667Olej na kožené výrobky, Rapide, bezbarvý, 500 ml

180,00

217,80

88 098Krém na kožené výrobky s včelím voskem, 450 ml

155,00

187,60

88 787Balzám Bang s včelím voskem, 200 g

150,00

181,50

81 669Gel na kožené výrobky, Rapide, 500 ml

428,00

517,90

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

33 828Mistovací vidle plastové STANDARD, sólo 

170,00

205,70

33 853Mistovací vidle PRO, bílé, se skelným vláknem, sólo

265,00

320,70

33 838Mistovací vidle plastové PREMIUM, zelené, sólo

365,00

441,70

33 826Mistovací vidle plastové AUBIOSE, sólo 

505,00

611,10

33 827Mistovací vidle plastové STANDARD, s kovovou násadou

295,00

357,00

33 823Mistovací vidle plastové AUBIOSE, s hliníkovou násadou

750,00

907,50

33 824Mistovací vidle plastové STANDARD, hluboké

245,00

296,50

33 852Mistovací vidle hluboké PRO, bílé, se skelným vláknem

310,00

375,10

33 831Mistovací sada cestovní

320,00

387,20

33 695Vozík 2 kolový, pozink., 225 l, 225 kg, výklopný

6 100,00

7 381,00

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

33 786Kopytní nůž PROFI oboustranný, střední

247,93

300,00

33 747Kopytní nůž PROFI široký, pravý/levý

240,00

290,40

33 784Kopytní nůž PROFI úzký, pravý/levý

240,00

290,40

81 671Mazání na kopyta, Rapide, bezbarvé, 500 ml

169,00

204,50

82 131Olej na kopyta se štětečkem, Rapide, 750 ml

410,74

497,00

88 340Olej na kopyta Pedokur + štětec, 500 ml

235,00

284,40

11 813Mast na kopyta Rain Maker 907 g

625,00

756,30

88 350Kleště podkovářské štípací, široké, Knipex

940,00

1 137,40

88 347Rašple na kopyta bez rukojeti, 35 cm

241,00

291,60

88 346Rašple na kopyta DICK, 30 cm

590,91

715,00

88 344Kleště podkovářské nýtovací

410,00

496,10

88 084

11 815

81 667

88 098

88 787

81 669

82 131

88 340

33 786

33 784

88 350

33 827

33 823

33 852

33 824

33 838

33 853

33 831

33 695

33 828

33 826

88 344

88 346

88 347

88 093

88 087

88 085

88 088

88 096

88 097

88 086

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 25.3.2016

88 077

81 175

66830

81 671

11 813

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   21

22.2.2016   13:11:55

Vybav

ení sedlo

vny, ná

řadí

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

88 08..

Věšák na uz

dečku, šedý/č

erven

ý/čer

od 45,00

54,45

88 077

Držák na př

ilbu, pevn

ý, pr

áškový lak

, čer

85,00

102,90

66 830

Držák podsedlo

vých deč

ek, stř

íbrný

250,00

302,50

88 08..

Držák na sedlo

, šedý/čer

ven

ý/čer

od 155,00

187,55

81 175

Vozík na sedla a jez

decké vyba

vení

1860,00

2 250,60

88 097

Držák na sedlo

, sklopn

ý, č

erven

ý

230,00

278,30

88 086

Držák na 6 dek pr

o koně , na zeď

1750,00

2 117,50

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

11 815

Mýdlo t

ekut

é na čištění k

ůže L

eather New

, 473 ml

255,00

308,60

81 667

Olej na kožené v

ýrobk

y, R

apide, bezbar

vý, 500 ml

180,00

217,80

88 098

Krém na ko

žené v

ýrobk

y s včelím v

oskem, 450 ml

155,00

187,60

88 787

Balzám Bang s včelím v

oskem, 200 g

150,00

181,50

81 669

Gel na ko

žené v

ýrobk

y, R

apide, 500 ml

428,00

517,90

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

33 828

Mist

ovací vidle plast

ové ST

ANDARD

, sólo 

170,00

205,70

33 853

Mist

ovací vidle PR

O, bílé

, se skelným vlák

nem, sólo

265,00

320,70

33 838

Mist

ovací vidle plast

ové PREMIUM, z

elené, sólo

365,00

441,70

33 826

Mist

ovací vidle plast

ové A

UBIOSE, sólo 

505,00

611,10

33 827

Mist

ovací vidle plast

ové ST

ANDARD

, s kovo

vou násadou

295,00

357,00

33 823

Mist

ovací vidle plast

ové A

UBIOSE, s hliníko

vou násadou

750,00

907,50

33 824

Mist

ovací vidle plast

ové ST

ANDARD

, hluboké

245,00

296,50

33 852

Mist

ovací vidle hluboké PR

O, bílé

, se skelným vlák

nem

310,00

375,10

33 831

Mist

ovací sada c

estovní

320,00

387,20

33 695

Vozík 2 kolo

vý, po

zink., 225 l

, 225 kg, v

ýklopn

ý

6 100,00

7 381,00

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

33 786

Kopytní nůž PR

OFI oboustrann

ý, stř

ední

247,93

300,00

33 747

Kopytní nůž PR

OFI širok

ý, pr

avý/lev

ý

240,00

290,40

33 784

Kopytní nůž PR

OFI úzký, pr

avý/lev

ý

240,00

290,40

81 671

Mazání na kop

yta, Rapide

, bezbarvé

, 500 ml

169,00

204,50

82 131

Olej na kopyta se št

ětečkem, R

apide, 750 ml

410,74

497,00

88 340

Olej na kopyta P

edokur + št

ětec

, 500 ml

235,00

284,40

11 813

Mast na kop

yta Rain M

aker 907 g

625,00

756,30

88 350

Klešt

ě podkovářské štípací, šir

oké, K

nipex

940,00

1 137,40

88 347

Rašple na kop

yta bez rukojeti, 35 cm

241,00

291,60

88 346

Rašple na kop

yta DICK, 30 cm

590,91

715,00

88 344

Klešt

ě podkovářské n

ýtov

ací

410,00

496,10

88 084

11 815

81 667

88 098

88 787

81 669

82 131

88 340

33 786

33 784

88 350

33 827

33 823

33 852

33 824

33 838

33 853

33 831

33 695

33 828

33 826

88 344

88 346

88 347

88 093

88 087

88 085

88 088

88 096

88 097

88 086

Cen

y jsou uveden

y v Kč b

ez DPH k 25.3.2016

88 077

81 175

66830

81 671

11 813

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   21

22.2.2016   13:11:55