pamlsky a lizy

Pamlsky pro koně s různými příchutěmi jsou vhodným doplňkem ke stravě a slouží jako zdravá odměna pro vašeho koně. Pamlsky jsou vyrobené 

z obilovin prvotřídní kvality s přírodním obsahem minerálních látek a vitaminů. Jsou lisované do granulí, nedrobí se v kapse a koně je dobře přijí-

mají. Dalším doplňkem vhodným pro koně jsou lizy. Nabízíme několik druhů a to lizy lisované v kostce nebo volně ložené ve vaničce.

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

88 86..Pamlsky DELICIA, 1 kg, různé příchutě

68,00

82,30

88 86..Pamlsky DELICIA, 3 kg, různé příchutě

205,00

248,10

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

33 200Sůl - lisovaná kostka - možno použít v EZ, 10 kg

65,00

74,75

66 798Liz solný minerální SOLSEL bez Cu, 10 kg

85,00

97,80

33 816Liz pro koně - možno použít v EZ, 10 kg

160,00

184,00

33 987Držák na sůl, plastový šedý

45,00

54,50

33 981Držák na sůl, plastový zelený FLEXI

80,00

96,80

44 861Himalájská sůl pro koně, 2,5 kg

105,00

120,80

55 048Liz pro koně Horslyx Respiratory, 5kg

595,65

685,00

82 10..Držák na liz pro koně, LIKIT, více barev

322,31

390,00

82 10..Liz pro koně LIKIT, náhradní náplň, více příchutí

115,70

140,00

Minerální doplňky

Minerální doplňky, které vám nabízíme v našem obchodě, jsou určeny pro vitamino-minerální výživu koní. Nabízíme vitamino-minerální výživu 

pro koně, březí a kojící klisny i hříbata. Pro každé zvíře je důležitá vyvážená hladina vitamínů. Minerální doplňky zabezpečují doplnění chybě-

jících látek a zlepšují tak kondici koně. Najdete zde minerální doplňky pro koně určené pro zlepšení pevnosti a tvrdosti kopyta, zlepšení cel-

kového zdravotního stavu využitím přirozených antioxidantů vitamínů E a C i minerální krmivo se zvýšeným obsahem omega 6 a 3 polyne-

nasycených mastných kyselin a sylimarinu. Nově jsme zařadili i granule a müsli pro koně. Více informací o jednotlivých produktech naleznete                                      

na www.vseprofarmu.cz.

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

44 681Granule La Sard FUN, nepravidelná zátěž, 25 kg

278,26

320,00

44 683Müsli La Sard Probio bez ovsa, 20 kg

339,15

390,00

82 307Müsli Horse Premin, 20kg

347,83

400,00

11 810Minerální doplněk pro koně MSM Farnam 1 kg

457,00

525,60

88 785Premin Imuno Plus - pro posílení imunity, 1 kg

350,00

402,50

88 784Premin Hoofcare - pevnost a tvrdost kopyta, 5 kg

490,00

563,50

88 786Premin Flix - ostropestřec + lněné semínko, 1 kg

220,00

253,00

81 914Olej lněný pro koně, 1000 ml

239,67

290,00

81 861Směs bylinná na průdušky LEROS PULMORAN, 1300 gr

460,87

530,00

82 309Respiragil liquid 1000 ml

456,52

525,00

81 506Elektrolyt s příchutí jablka, 2,27 kg

465,00

534,80

66 260Mikros VDK, 3 kg 

120,00

138,00

66 263Mikrop česnekový speciál, 1 kg 

150,00

172,50

66 268Mikrop Horse Herbs, 1 kg 

280,00

322,00

66 269Mikrop extrudovaný len, 2 kg

90,00

103,50

EZ

EZ

88 861

88 863

 88 865

 88 868

88 862

88 864

 88 866

88 869

33 200

44 681

44 683

33 987

66 798

33 981

33 816

Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

88 785

81 506

81 861

66 260

66 263

66 268

66 269

88 784

88 786

 Součástí nabídky je i mléčná 

krmná směs pro hříbata 

Multimilk Equi.

44 861

82 106

55 048

82 110

81 914

11 810

82 309

82 307

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   20

22.2.2016   13:11:24

pamlsk

y a lizy

Pamlsk

y pro koně s různ

ými příchut

ěmi jsou vhodným doplňkem ke str

avě a slouží jako z

drav

á odměna pro v

ašeho koně. P

amlsky jsou v

yrobené 

z obilovin pr

votř

ídní kvalit

y s přírodním obsahem miner

álních látek a vitaminů

. Jsou lisované do g

ranulí, nedr

obí se v kapse a koně je dobř

e přijí

-

mají. Dalším doplňkem vhodným pr

o koně jsou lizy. Nabízíme několik druhů a t

o lizy liso

vané v kost

ce nebo v

olně ložené v

e vanič

ce.

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

88 86..

Pamlsk

y DELICIA, 1 kg, různé př

íchutě

68,00

82,30

88 86..

Pamlsk

y DELICIA, 3 kg, různé př

íchutě

205,00

248,10

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

33 200

Sůl - lisovaná kostk

a - možno použít v EZ, 10 kg

65,00

74,75

66 798

Liz solný miner

ální SOLSEL bez Cu, 10 kg

85,00

97,80

33 816

Liz pro koně - mo

žno použít v EZ, 10 kg

160,00

184,00

33 987

Držák na sůl

, plastov

ý šedý

45,00

54,50

33 981

Držák na sůl

, plastov

ý zelen

ý FLEXI

80,00

96,80

44 861

Himalájsk

á sůl pro koně

, 2,5 kg

105,00

120,80

55 048

Liz pro koně Horslyx R

espirat

ory, 5kg

595,65

685,00

82 10..

Držák na liz pr

o koně, LIKIT

, více bar

ev

322,31

390,00

82 10..

Liz pro koně LIKIT

, náhradní náplň, víc

e příchutí

115,70

140,00

Minerální doplňk

y

Miner

ální doplňky, kt

eré v

ám nabízíme v našem obchodě, jsou ur

čen

y pro vitamino

-minerální v

ýživu koní. Nabízíme vitamino-miner

ální výživu 

pro koně

, březí a kojící k

lisny i hř

íbata. P

ro k

aždé z

víře je důležitá v

yváž

ená hladina vitamínů. M

inerální doplňk

y zabezpečují doplnění chybě

-

jících látek a zlepšují tak kondici koně

. Najdete z

de minerální doplňk

y pro koně ur

čené pr

o zlepšení pevnosti a tvr

dosti kopyta, zlepšení c

el-

kového z

drav

otního stavu v

yužitím přiro

zen

ých an

tioxidan

tů vitamínů E a C i minerální k

rmiv

o se zvý

šeným obsahem omega 6 a 3 polyne

-

nasycen

ých 

mastných 

kyselin 

a sylimar

inu. No

vě 

jsme zař

adili i 

granule 

a müsli 

pro 

koně. V

íce 

infor

mací o 

jednotlivých 

produkt

ech naleznet

e                                      

na w

ww

.vsepr

ofarmu.cz

.

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

44 681

Granule La S

ard FUN, nepr

avidelná zá

těž, 25 kg

278,26

320,00

44 683

Müsli La S

ard P

robio bez o

vsa, 20 kg

339,15

390,00

82 307

Müsli Horse P

remin, 20kg

347,83

400,00

11 810

Miner

ální doplněk pro koně MSM F

arnam 1 kg

457,00

525,60

88 785

Premin I

muno Plus - pr

o posílení imunity, 1 kg

350,00

402,50

88 784

Premin Hoof

care - pevnost a t

vrdost kop

yta, 5 kg

490,00

563,50

88 786

Premin F

lix - ostropestř

ec + lněné semínko, 1 kg

220,00

253,00

81 914

Olej lněný pr

o koně, 1000 ml

239,67

290,00

81 861

Směs bylinná na průdušk

y LEROS PULMOR

AN, 1300 gr

460,87

530,00

82 309

Respir

agil liquid 1000 ml

456,52

525,00

81 506

Elektrolyt s př

íchutí jablka, 2,27 kg

465,00

534,80

66 260

Mik

ros 

VDK, 3 kg 

120,00

138,00

66 263

Mik

rop č

esnekový speciál

, 1 kg 

150,00

172,50

66 268

Mik

rop Horse Her

bs, 1 kg 

280,00

322,00

66 269

Mik

rop e

xtrudo

van

ý len, 2 kg

90,00

103,50

EZ

EZ

88 861

88 863

 88 865

 88 868

88 862

88 864

 88 866

88 869

33 200

44 681

44 683

33 987

66 798

33 981

33 816

Kompletní sor

timent a cen

y na w

ww

.vseprof

arm

u.c

z

88 785

81 506

81 861

66 260

66 263

66 268

66 269

88 784

88 786

 Souč

ástí nabídky je i mléčná 

krmná směs pr

o hříbata 

Multimilk Equi.

44 861

82 106

55 048

82 110

81 914

11 810

82 309

82 307

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   20

22.2.2016   13:11:24