Pokud najdeme definici dostihu, zjis-

tíme, že závody jsou důležitým měřítkem 
pro zařazení koní do chovu. Jde v podstatě 
o výkonnostní zkoušky koní plemene ang-
lický plnokrevník. V základním principu 
existuje dělení dostihů podle stanovené 
trati: rovinové dostihy a překážkové. 

Ty překážkové pak mohou být kon-

cipované jako steeplechase, kdy koně na 
travnaté dráze překonávají proutěné i pev-
né překážky, jejichž odskok i doskok je 

Jockey Club ČR je hlavní autoritou 

v českém dostihovém sportu

Dostihový sport neboli turf zastřešuje v České republice Jockey Club ČR, a ten je také insti-
tucí oficiálně zastupující český dostihový sport v zahraničí. JCČR vydává předpisy pro tzv. 
cvalové dostihy, povoluje pořádání dostihů, registruje majitele a vydává licence jezdcům 
a trenérům. Dále schvaluje propozice pořádaných dostihů, jmenuje handicapera, stanovuje 
poplatky pro účastníky dostihového provozu a může dočasně měnit Dostihový řád.

ve stejné úrovni. Známe také steeplecha-
se cross-country, kdy povrch vedle trávy 
může být i písčitý či zoraný a koně překo-
návají mimo jiné i překážky, jejichž zdo-
lání vyžaduje změny rychlostí, vylézání 
a zlézání a další prvky. Třetím typem jsou 
dostihy přes proutěné překážky. 

První Jockey Club vznikl v polovi-

ně 18. století v Anglii. Začal organizovat 
dostihový sport a vznikl první Dostihový 
řád, kterým se turf všeobecně řídí. Tento 

model byl poté přijat i v dalších zemích. 
V České republice se turf těší velké oblibě. 
Nejznámějšími dostihovými závodišti jsou 
Pardubice a pražské závodiště ve Velké 
Chuchli. Vedle nich však probíhají mítin-
ky na mnoha dalších místech, například 
v Mostě, Karlových Varech, Slušovicích, 
Kolesách či Lysé nad Labem.

Zcela samostatně pak stojí ještě klusác-

ké dostihy, které u nás organizuje Česká 
klusácká asociace. Ta je nejen nositelem 
sportovního odvětví klusáckého dostiho-
vého sportu v České republice, ale také je 
garantem šlechtění, evidence a výkonnost-
ních zkoušek klusáka. 

n

Vybrané dostihové dny v roce 2016

8. 5. 2016

Praha Velká Chuchle

Jarní cena klisen

15. 5. 2016

Praha Velká Chuchle

Velká jarní cena

21. 5. 2016

Pardubice

I. kvalifikace na Velkou pardubickou 

23. 6. 2016

Praha Velká Chuchle

České derby

25. 6. 2016

Pardubice

II. kvalifikace na Velkou pardubickou

24. 7. 2016

Karlovy Vary

Oaks

20. 8. 2016

Pardubice

III. kvalifikace na Velkou pardubickou

28. 8. 2016

Praha Velká Chuchle

St. Leger

10. 9. 2016

Pardubice

IV. kvalifikace na Velkou pardubickou

9. 10. 2016

Pardubice

126. Velká pardubická steeplechase

Dostihy jsou rovinové i překážkové. 

Foto Ivan Krejza

Dostihový sport 

v České republice 

zastřešuje Jockey 

Club ČR. 

Foto Ivan Krejza

7

Jezdecký katalog 2016