Ohlávky

Stájové a výběhové ohlávky v klasickém designu a několika typech provedení. Je možné si vybrat z několika variant ohlávek a to od velikosti 00 

až do velikosti 5. Dále je možné si zvolit ohlávky jednou či vícekrát stavitelné, podložené neoprenem nebo měkkým fleece materiálem. Nabízíme 

i provazové ohlávky a ohlávkové sety.

HIppO

barva

velikosti

Kč bez dpH

Kč s dpH

vínová

00, 0, 1, 2, 3

od 95,04

115,00

modrá

00, 0, 1, 2, 3

od 95,00

114,95

hnědá

00, 0, 1, 2, 3

od 95,00

114,95

šedá

00, 0, 1, 2, 3

od 95,00

114,95

zelená

00, 0, 1, 2, 3

od 95,00

114,95

SAtIN

barva

velikost

Kč bez dpH

Kč s dpH

tyrkysováPony, Cob, Full 

150,00

181,50

malinová Pony, Cob, Full 

150,00

181,50

zelená

Pony, Cob, Full 

150,00

181,50

Sety

barva

Kč bez dpH

Kč s dpH

šedo - fialový 

Cob, Full

210,00

254,10

růžový

Pony

210,00

254,10

béžový

Pony, Cob, Full

194,21

235,00

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

Dexter modro - červená

Cob, Full

215,00

260,20

Provazová - mix barev 

Pony, Cob, Full 

145,00

175,50

Oxford s beránkem, 

modrá 

Pony, Cob, Full 

227,27

275,00

Nylon s potiskem koní, 

černo - tyrkysová

Pony, Cob, Full 

219,00

265,00

Vodítka, vazáky

Vodítka pro koně opatřená otočnou karabinou, pa-

nik karabinou pro možnost rychlého vypuštění koně, 

nebo velmi silnou Bull karabinou. Nejčastěji z různě 

pevných nylonových materiálů v různých variantách 

tkaní. Nabízíme i vodítko s řetízkem - to se hodí spíše 

na předvádění při přehlídkách či výstavách.

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

55 976Vodítko Mounty s otočnou karabinou, 2 m, neonové

140,00

169,40

88 04..Vodítkou Mounty s otočnou karabinou, 2 m, různé barvy

150,00

181,50

81 39..Vodítko Economic s panik karabinou, tyrkys/malinové

99,00

119,80

55 95..Vodítko provazové, 3m, různé barvy

210,00

254,10

33 068Lonž provazová Bang, 3,8 m, karabina Bull

585,00

707,90

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

88 291Vazák řetěz s PVC ochranou, 70 cm

195,00

236,00

55 822Vazák gumový s bull a panik karabinou, 73 cm

250,00

302,50

88 292Uvazovací kruh

67,00

81,10

 Vazáky pro koně mají široké použití v koňských vozících, turnajových boxech, stájích, mycích boxech. Vazák je opatřen z každé strany jednou 

karabinou. Z bezpečnostních důvodů je použita vždy panik karabina pro možnost rychlého rozepnutí např. v případě uklouznutí a pádu koně.

55 822

55 796

81 400

88 291

HIPPO

SATIN

BAREVNÉ SETY 

81 399

88 292

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 25.3.2016

33 068

88 04..

55 95..

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   19

22.2.2016   13:11:01

Ohlávk

y

Stájo

vé a v

ýběhové ohlá

vky v k

lasickém designu a několik

a typech pr

ovedení. Je mo

žné si vybr

at z několik

a var

iant ohlá

vek a t

o od velikosti 00 

až do velikosti 5. Dále je mo

žné si zvolit ohlá

vky jednou či víc

ekrá

t stavit

elné, podlo

žené neopr

enem nebo měkkým fleec

e mater

iálem. Nabízíme 

i prov

azov

é ohlávk

y a ohlávko

vé set

y.

HIpp

O

bar

va

velik

osti

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

vínová

00, 0, 1, 2, 3

od 95,04

115,00

modrá

00, 0, 1, 2, 3

od 95,00

114,95

hnědá

00, 0, 1, 2, 3

od 95,00

114,95

šedá

00, 0, 1, 2, 3

od 95,00

114,95

zelená

00, 0, 1, 2, 3

od 95,00

114,95

SAtIN

bar

va

velik

ost

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

tyr

kyso

Pon

y, C

ob, F

ull 

150,00

181,50

malinová 

Pon

y, C

ob, F

ull 

150,00

181,50

zelená

Pon

y, C

ob, F

ull 

150,00

181,50

Set

y

bar

va

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

šedo - fialový 

Cob

, Full

210,00

254,10

růžov

ý

Pony

210,00

254,10

béžov

ý

Pon

y, C

ob, F

ull

194,21

235,00

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

Dex

ter modr

o - čer

vená

Cob

, Full

215,00

260,20

Pro

vaz

ová - mix bar

ev 

Pon

y, C

ob, F

ull 

145,00

175,50

Oxf

ord s ber

ánkem, 

modrá 

Pon

y, C

ob, F

ull 

227,27

275,00

Nylon s potiskem koní, 

čer

no - tyr

kyso

Pon

y, C

ob, F

ull 

219,00

265,00

Vodítk

a, vazák

y

Vodítk

a pro koně opa

třená ot

očnou kar

abinou, pa

-

nik kar

abinou pro mo

žnost rychlého v

ypuštění koně

nebo velmi silnou Bull k

arabinou

. Nejčastěji z různě 

pevných n

ylonový

ch mater

iálů v různých v

arian

tách 

tkaní. Nabízíme i v

odítko s řetízkem - t

o se hodí spíše 

na předv

ádění při př

ehlídkách či v

ýsta

vách.

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

55 976

Vodítko M

ounty s ot

očnou kar

abinou, 2 m, neono

140,00

169,40

88 04..

Vodítkou M

ounty s ot

očnou kar

abinou, 2 m, různé bar

vy

150,00

181,50

81 39..

Vodítko E

conomic s panik k

arabinou

, tyr

kys/malino

99,00

119,80

55 95..

Vodítko pr

ovaz

ové

, 3m, různé barvy

210,00

254,10

33 068

Lonž pr

ovaz

ová Bang

, 3,8 m, kar

abina Bull

585,00

707,90

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

88 291

Vazák ř

etěz s PVC ochr

anou, 70 cm

195,00

236,00

55 822

Vazák gumo

vý s bull a panik k

arabinou

, 73 cm

250,00

302,50

88 292

Uvaz

ovací k

ruh

67,00

81,10

 Vazák

y pro k

oně mají širok

é použití v k

oňských v

ozících, turnajo

vých b

oxech, stájích, m

ycích b

oxech. V

azák je opatřen z k

aždé str

any jednou 

kar

abinou. Z b

ezpečnostních dův

odů je p

oužita vždy panik k

arabina pr

o možnost r

ychlého r

ozepn

utí např. v případě uk

louznutí a pádu k

oně.

55 822

55 796

81 400

88 291

HIPPO

SATIN

BARE

VNÉ SET

81 399

88 292

Cen

y jsou uveden

y v Kč b

ez DPH k 25.3.2016

33 068

88 04..

55 95..

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   19

22.2.2016   13:11:01