Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

Altea černá

Cob, Full

1450,00

1 754,50

Diamond modrá / červená / limetka

Pony, Cob, Full

580,00

701,80

Clincher, černá / hnědá

Pony, Cob, Full

790,00

955,90

Kožená Kentaur, černá / hnědá

Cob, Full

1875,00

2 268,80

ALTEA

CLINCHER

KENTAUR

DIAMOND

Uzdečky, otěže

Udidla

Kožené uzdečky v mnoha různých provedeních- různé typy 

nánosníků, s/bez podložení nebo uzdečky bezudidlové. 

Každá z uzdeček má vlastní design, zdobení a barevnou 

kombinaci.

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

82 16..Čísla závodní na uzdečku, 3 nebo 4 číslice, s gumičkou, pár

136,36

165,00

88 23..Návlek na nánosník, nátylník, umělý beránek, bílý / béžový / černý

100,00

121,00

11 92..Čelenka s kovovými půlválečky, stříbrná / zlatá, Cob, Full

280,00

338,80

82 16..

88 23..

11 924

popis

velikost

Kč bez dpH

Kč s dpH

10

10,5

11,5

12

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

STIHLO

-

-

88250

-

882518825288253559365593755938od 310,00375,10

STIHLO 2x lomené

-

-

-

-

8827888279

-

-

-

-

390,00471,90

OLIVA

882608826388264882658826788268

-

-

-

-

od 350,00423,50

SNĚHULÁK

-

-

-

-

8827588276

-

-

-

-

460,00556,60

STIHLO

STIHLO 2x lomené

OLIVA

SNĚHULÁK

 Stihlo je nejjednodušším 

typem udidla. Díky svému 

provedení patří mezi jemnější 

typy uždění , a proto je vhod-

né pro začínající jezdce i koně.

 2x lomenné stihlo se velmi 

dobře anatomicky přizpůsobí 

hubě koně, proto je vhodné 

pro mladé  a citlivé koně.

 Oliva je udidlo vhodné pro 

všechny kategorie jezdců a 

koní. Záleží však na síle udítka 

- čím slabší, tím ostřejší. Oliva 

nemá protáčivé kroužky, 

čímž odpadá riziko skřípnutí 

koutku do udidla.

 Udidla Pessoa, neboli 

„sněhuláky“se používají 

pro lepší práci s hubou 

koně. Různé varianty 

zapnutí otěží dávají 

možnost zjemnit nebo 

přiostřit působení 

udidla v koňské hubě. 

Díky pákovému 

efektu vhodné pro 

temperamentí koně 

a zkušené jezdce.

další druhy na www.vseprofarmu.cz

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

88 230Otěže bavlněné, se zarážkami, černé / hnědé

230,00

278,30

88 234Otěže protiskluzové, se zarážkami, černé

220,00

266,20

81 995Otěže plátěné, ručně šité, černé / světlé, 2,5 cm

od 765,00

925,65

88 232Martingal černý, Full

350,00

423,50

55 820Chambon klasický

400,00

484,00

11 95..Poprsník kožený Napoli Kentaur, černý / tabák, Cob / Full

1895,00

2 293,00

88 230

88 234

55 820

11 959

88 232

81 995

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   18

22.2.2016   13:10:47

Kompletní sor

timent a cen

y na w

ww

.vseprof

arm

u.c

z

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

Altea č

erná

Cob

, Full

1450,00

1 754,50

Diamond modrá / č

ervená / limetk

a

Pon

y, C

ob, F

ull

580,00

701,80

Clincher, č

erná / hnědá

Pon

y, C

ob, F

ull

790,00

955,90

Kožená Ken

taur, č

erná / hnědá

Cob

, Full

1875,00

2 268,80

ALTEA

CLINCHER

KENTAUR

DIAMOND

Uzdečk

y, ot

ěže

Udidla

Kožené uz

dečky v mnoha různ

ých pr

ovedeních- různé t

ypy 

nánosníků, s/bez podlo

žení nebo uz

dečky bezudidlo

vé. 

Kaž

dá z uz

deček má vlastní 

design, z

dobení a bar

evnou 

kombinaci.

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

82 16..

Čísla zá

vodní na uz

dečku, 3 nebo 4 číslic

e, s gumičkou

, pár

136,36

165,00

88 23..

Návlek na nánosník

, nátylník

, umělý beránek

, bílý / béžov

ý / čer

100,00

121,00

11 92..

Čelenk

a s kovo

vými půlv

álečky, stř

íbrná / zla

tá, Cob

, Full

280,00

338,80

82 16..

88 23..

11 924

popis

velik

ost

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

10

10,5

11,5

12

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

STIHLO

-

-

88250

-

88251

88252

88253

55936

55937

55938

od 310,00

375,10

STIHLO 2x lomené

-

-

-

-

88278

88279

-

-

-

-

390,00

471,90

OLIVA

88260

88263

88264

88265

88267

88268

-

-

-

-

od 350,00

423,50

SNĚHULÁK

-

-

-

-

88275

88276

-

-

-

-

460,00

556,60

STIHLO

STIHLO 2x lomené

OLIVA

SNĚHULÁK

 Stihlo je nej

jednodušším 

typ

em udidla. Dík

y svém

prov

edení patří mezi jemnější 

typ

y uždění , a pr

oto je vho

d-

né pro začínající jez

dce i k

oně.

 2x lomenné stihlo se v

elmi 

dobře anat

omicky přizpůsobí 

hub

ě koně

, prot

o je vhodné 

pro mladé  a citliv

é koně

.

 Oliv

a je udidlo vhodné pr

všechny k

ategorie jez

dců a 

koní. Z

áleží však na síle udítka 

- čím slabší, tím ostřejší. O

liva 

nemá protáčiv

é kroužk

y, 

čímž odpadá rizik

o skřípn

utí 

koutku do udidla.

 Udidla P

essoa, neboli 

„sněhulák

y“se p

oužívají 

pro lepší pr

áci s hub

ou 

koně

. Různé v

arianty 

zapnutí ot

ěží dávají 

možnost zjemnit neb

přiostřit působení 

udidla v koňsk

é hub

ě. 

Dík

y pákov

ému 

efektu vhodné pr

temp

eramentí k

oně 

a zkušené jezdc

e.

další druhy na 

ww

w.v

seprofarm

u.c

z

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

88 230

Otěž

e bavlněné

, se zarážk

ami, čer

né / hnědé

230,00

278,30

88 234

Otěž

e protisk

luzov

é, se zar

ážkami, č

erné

220,00

266,20

81 995

Otěž

e plátěné

, ručně šité, č

erné / sv

ětlé, 2,5 cm

od 765,00

925,65

88 232

Mar

tingal čer

ný, F

ull

350,00

423,50

55 820

Chambon klasick

ý

400,00

484,00

11 95..

Poprsník ko

žen

ý Napoli Kentaur

, čer

ný / tabák

, Cob / F

ull

1895,00

2 293,00

88 230

88 234

55 820

11 959

88 232

81 995

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   18

22.2.2016   13:10:47