deky

Deky na koně jsou určeny k tomu, aby koni poskytly ochranu před špatným 

počasím, chladem nebo teplem či obtížným hmyzem. Deky na koně se dnes 

vyrábějí z příjemných materiálů, jsou přizpůsobeny i pro celodenní nošení a 

ve většině případů koni umožňují pohodlný pohyb. 

 Odpocovací deky z měkkého 

a hřejivého fleece materiálu 

jsou lehké, prodyšné a velmi 

dobře odvádí pot z těla 

koně, zejména po práci 

a napomáhají tak rychlému 

doschnutí. V chladných 

zimních měsících tím velmi 

účinně chrání zádové 

partie, srdíčko a plíce koně. 

Odpocovací deky s krkem 

dobře chrání také prsa a krk 

koně.

 Nepromokavé deky jsou určeny do výběhů, specielně zhotovené vazbou 

Rip-stop a silnějšími vlákny (600D), s podlepenými švy. Mohou být 

zateplené nebo jen podšité bavlněnou nebo fleece podšívkou. Kvalitní  

zapínání a střihy těchto dek umožňují koním velkou volnost pohybu, aniž 

by se při tom na koni nějak otáčely.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

Odpocovací, fleece, QHP, různé barvy, vel. 85 - 155 cm

512,40

620,00

Odpocovací s krkem, fleece, QHP, modrá, vel. 115 -165  cm

739,67

895,00

Stájová, Harrys Horse, šedo-růžová, vel. 95 - 155 cm 

1 270,00

1 536,70

Nepromokavá s fleece, Pfiff, růžová, vel. 125 - 165 cm

1 550,00

1 875,50

Nepromokavá, bederní, modrá, full

750,00

907,50

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

88 130Popruh na deku, elastický

190,00

229,90

55 965Přezky hrudní - prodloužení deky, pár

200,00

242,00

55 963Popruh na deku pod zadní nohy, pár

165,00

199,70

81 636Prací prostředek Rapide, Tech Wash, 300 ml

216,00

261,40

vel. 85 -155 cm

vel. 115 - 165 cm

vel. 125 -165 cm

vel. 95 - 155 cm

44 878 - full

88 130

55 965

55 963

cm

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 25.3.2016

81 636

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   17

22.2.2016   13:10:34

deky

Dek

y na koně jsou určen

y k tomu

, aby koni posk

ytly ochranu př

ed špatn

ým 

počasím, chladem nebo teplem či obtížn

ým hmyz

em. Dek

y na koně se dnes 

vyr

ábějí z příjemn

ých ma

ter

iálů, jsou př

izpůsobeny i pr

o celodenní nošení a 

ve v

ětšině případů koni umo

žňují pohodlný poh

yb. 

 Odp

oco

vací dek

y z měkkého 

a hřejiv

ého fleece mat

eriálu 

jsou lehké, pr

odyšné a v

elmi 

dobře o

dvádí p

ot z těla 

koně

, zejména p

o práci 

a napomáhají tak r

ychlém

doschnutí. V chladn

ých 

zimních měsících tím velmi 

účinně chrání zádo

vé 

partie

, srdíčk

o a plíce k

oně. 

Odp

oco

vací dek

y s krk

em 

dobře chr

ání také prsa a k

rk 

koně

.

 Nepr

omokav

é deky jsou ur

čen

y do výb

ěhů, sp

ecielně zhotov

ené vazb

ou 

Rip

-stop a silnějšími vlák

ny (600D), s p

odlep

enými šv

y. Mohou b

ýt 

zateplené neb

o jen podšit

é bavlněnou nebo fleec

e podšívk

ou. K

valitní  

zapínání a střihy t

ěchto dek umo

žňují k

oním velk

ou volnost p

ohybu

, aniž 

by se při t

om na koni nějak otáč

ely.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

Odpoc

ovací, fleec

e, QHP

, různé barvy

, vel

. 85 - 155 cm

512,40

620,00

Odpoc

ovací s k

rkem, fleec

e, QHP

, modrá, v

el. 115 -165  cm

739,67

895,00

Stájo

vá, Har

rys Horse

, šedo-růž

ová, v

el. 95 - 155 cm 

1 270,00

1 536,70

Nepromok

avá s fleec

e, Pfiff

, růžov

á, vel

. 125 - 165 cm

1 550,00

1 875,50

Nepromok

avá, beder

ní, modrá, full

750,00

907,50

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

88 130

Popruh na dek

u, elastick

ý

190,00

229,90

55 965

Přezk

y hrudní - prodlouž

ení deky, pár

200,00

242,00

55 963

Popruh na dek

u pod zadní nohy, pár

165,00

199,70

81 636

Prací pr

ostředek R

apide, T

ech W

ash, 300 ml

216,00

261,40

vel

. 85 -155 cm

vel

. 115 - 165 cm

vel

. 125 -165 cm

vel

. 95 - 155 cm

44 878 - full

88 130

55 965

55 963

cm

Cen

y jsou uveden

y v Kč b

ez DPH k 25.3.2016

81 636

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   17

22.2.2016   13:10:34