Zvony chrání zejména patky předních kopyt před 

zášlapy při doskoku nebo se používají pro koně,  

kteří mají tendenci k ušlápnutí podkovy.

Chrániče, bandáže

Kamaše chrání a zpevňují šlachu, zabraňují zranění a napomáhají zmírnit zátěž. Vždy je třeba dbát na správné zvolení velikosti a dobře pečovat 

o vnitřní neoprenovou ( popř. jinou) výstelku kamaše, aby nedocházelo k odření či zapaření části nohy. Na výběr je z mnoha různých provedení, 

barev a značek. Možnost zakoupení předních šlachovek, zadních strouhaček nebo celého setu. 

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

11 937Chrániče kožené Barcelona, Kentaur, černé / tabák, vel. Full

1250,00

1 512,50

11 938Strouhavky kožené Barcelona, Kentaur, černé / tabák, vel. Full

925,00

1 119,30

81 02..Chrániče přední Profi Jump, Kentaur, různé barvy, vel. Cob, Full

430,00

520,30

11 94..Strouhavky Profi Jump, Kentaur, různé barvy, vel. Full

295,00

357,00

82 04..Sady chráničů na koně, QHP, různé barvy, vel. Pony, Full

od 822,31

995,00

11 97..Chrániče zadní neopren Velcro, Kentaur, bílé / černé, vel. Cob, Full

655,00

792,60

11 97.. Chrániče přední neopren Velcro, Kentaur, bílé, vel. Cob, Full

570,00

689,70

11 85..Zvony neoprenové anatomické, Kentaur, vel. Cob, Full

395,00

478,00

11 96..Zvony s umělým beránkem, Kentaur, vel. M, L, XL

410,00

496,10

88 38..Zvony gumové na suchý zip, vel. Cob, Full

180,00

217,80

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

88 39..Bandáže elastické, set 4 ks, různé barvy

270,00

326,70

88 39..Bandáže kombi fleece - elastické, set 4 ks, různé barvy

310,00

375,10

82 27..Bandáže fleecové 12 cm x 3 m, různé barvy

272,72

330,00

11 817Bandáž elastická, víceúčelová, 10 cm x 4,5 m, různé barvy

40,49

49,00

81 45..Kamaše transportní, fleesové, vel. Cob, Full

620,00

750,20

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

88 52..Lonžovací obřišník, velikost 2,3

680,00

822,80

88 519Obnosek lonžovací, 3x stavitelný, vel. 3

680,00

822,80

88 523Lonž měkká, 8 m, různé barvy

190,00

229,90

88 524Lonžovací spojka

105,00

127,10

88 526Bič lonžovací, jednodílný, 180 cm

230,00

278,30

55 038Bič lonžovací mix barev, 200 cm

199,00

240,80

Lonžovací pomůcky

Lonžování koní pomáhá mladým koním najít správný rytmus. Pomáhá vytvářet a zpevňovat zádové svaly a v neposlední řadě slouží také ke správ-

nému zahřátí a protažení svalů před vlastním ježděním.

88 52..

88 523

88 526

88 524

88 519

88 395

88 396

88398

81 45..

82 27..

11 937

11 938

83 88..

8373

8374

Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

82 098

55 038

11 85..

11 96..

11 97..

82 04..

11 817

81 02..

11 94..

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   16

22.2.2016   13:10:27

 Zv

ony chr

ání zejména patk

y předních k

opyt př

ed 

zášlapy při dosk

oku nebo se p

oužívají pr

o koně

,  

kteří mají t

endenci k ušlápnutí p

odk

ovy

.

Chránič

e, ba

ndáže

Kamaše chr

ání a zpevňují šlachu, zabr

aňují zranění a napomáhají zmír

nit zátěž. 

Vždy je tř

eba dbát na spr

ávné z

volení v

elikosti a dobře peč

ova

o vnitřní neopr

enovou ( popř

. jinou) výst

elku k

amaše, ab

y nedocházelo k odř

ení či zapaření části noh

y. Na v

ýběr je z mnoha různých pr

ovedení, 

barev a znač

ek. M

ožnost zakoupení př

edních šlachovek

, zadních strouhač

ek nebo celého setu

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

11 937

Chránič

e kožené Bar

celona, Ken

taur, č

erné / tabák

, vel

. Full

1250,00

1 512,50

11 938

Str

ouhavk

y kožené Bar

celona, Ken

taur, č

erné / tabák

, vel

. Full

925,00

1 119,30

81 02..

Chránič

e přední P

rofi Jump

, Kentaur

, různé barvy

, vel

. Cob

, Full

430,00

520,30

11 94..

Str

ouhavk

y Profi Jump

, Kentaur

, různé barvy

, vel

. Full

295,00

357,00

82 04..

Sady chr

áničů na koně, QHP

, různé barvy

, vel

. Pon

y, F

ull

od 822,31

995,00

11 97..

Chránič

e zadní neopren 

Velcr

o, Ken

taur, bílé / č

erné

, vel

. Cob

, Full

655,00

792,60

11 97.. Chr

ániče př

ední neopren 

Velcr

o, Ken

taur, bílé

, vel

. Cob

, Full

570,00

689,70

11 85..

Zvon

y neopreno

vé ana

tomické

, Kentaur

, vel

. Cob

, Full

395,00

478,00

11 96..

Zvon

y s umělým beránkem, Ken

taur, v

el. M, L, XL

410,00

496,10

88 38..

Zvon

y gumové na such

ý zip, v

el. C

ob, F

ull

180,00

217,80

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

88 39..

Bandáže elastické

, set 4 ks, různé bar

vy

270,00

326,70

88 39..

Bandáže kombi fleec

e - elastické, set 4 ks

, různé barvy

310,00

375,10

82 27..

Bandáže fleec

ové 12 cm x 3 m, různé bar

vy

272,72

330,00

11 817

Bandáž elastická, víc

eúčelo

vá, 10 cm x 4,5 m, různé bar

vy

40,49

49,00

81 45..

Kamaše tr

ansportní, fleeso

vé, v

el. C

ob, F

ull

620,00

750,20

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

88 52..

Lonž

ovací obř

išník, v

elikost 2,3

680,00

822,80

88 519

Obnosek lonžov

ací, 3x stavit

elný, v

el. 3

680,00

822,80

88 523

Lonž měk

ká, 8 m, různé bar

vy

190,00

229,90

88 524

Lonž

ovací spojk

a

105,00

127,10

88 526

Bič lonžov

ací, jednodílný, 180 cm

230,00

278,30

55 038

Bič lonžov

ací mix barev

, 200 cm

199,00

240,80

Lonžo

vac

í pom

ůcky

Lonž

ování koní pomáhá mladým koním najít spr

ávn

ý rytmus

. Pomáhá v

ytvář

et a zpevňova

t zádové sv

aly a v neposlední řadě slouží také ke spr

áv-

nému zahřátí a pr

otažení sv

alů před vlastním jež

děním.

88 52..

88 523

88 526

88 524

88 519

88 395

88 396

88398

81 45..

82 27..

11 937

11 938

83 88..

8373

8374

Kompletní sor

timent a cen

y na w

ww

.vseprof

arm

u.c

z

82 098

55 038

11 85..

11 96..

11 97..

82 04..

11 817

81 02..

11 94..

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   16

22.2.2016   13:10:27