popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

KENTAUR, full

579,00

700,60

NEXT, full

530,00

641,30

ESPERIA, full

487,60

590,00

BARI, full

415,00

502,20

COVALLIERO, full

487,60

590,00

Čabraka na uši, různé barvy

od 200,00

242,00

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

81 174Drezurní, Diamond s krystalky, černá

570,00

689,70

81 363Drezurní NEXT, bílá

530,00

641,30

82 01..Drezurní QHP, sametová

619,83

750,00

99 040Drezurní Neon, růžová

450,00

544,50

82 013Ferrara, QHP, limetková, full

636,36

770,00

82 29..Čabraka na uši, různé barvy

206,61

250,00

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

44 969Dečka s podbřišníkem a třmeny, vel. Shetty / Full

904,96

1 095,00

88 161Tlumící podložka pod sedlo, umělý beránek, bílý

378,00

457,38

88 972Tlumící podložka pod sedlo, pravý beránek

1 325,00

1 603,25

88 171Tlumící podložka, gelová

1 100,00

1 331,00

podsedlové dečky

Podsedlové dečky jsou dostupné v různých provedeních dle materiálu, tloušťky, tvaru. Dobře sají pot a tlumí nárazy sedla na hřbet koně. Dečky 

mají různé proševy, zdobení a úchytky k sedlu. Většinu lze prát v automatické pračce při 30 - 40 °C.

81 951 - hnědá

81 953 - modrá

81 954 -červená

81 955 - světle modrá

88 966 - černá

88 964 - hnědá

88 965 - modrá

81 293 - šeříková

81 295  - modrá

82 198 - opálová

82 197 - šedá 

82 011 - černá

82 012  - bílá

KENTAUR

BARI

ESPERIA

COVALLIERO

81 363

82 273

82 290

44 969

88 161

88 972

88 171

99 040

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 25.3.2016

81 362 - modrá

44 585 - tyrkysová

81 361 - černá

44 584 - červená

NEXT

81 174

82 013

81 289 - šeříková

82 202 - opálová

81 291 - modrá

82 201 - šedá

82 274

82 275

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   15

22.2.2016   13:10:14

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

KENTAUR, full

579,00

700,60

NEXT, full

530,00

641,30

ESPERIA, full

487,60

590,00

BARI, full

415,00

502,20

COV

ALLIERO

, full

487,60

590,00

Čabr

aka na uši, různé bar

vy

od 200,00

242,00

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

81 174

Drezur

ní, Diamond s kry

stalky, č

erná

570,00

689,70

81 363

Drezur

ní NEXT, bílá

530,00

641,30

82 01..

Drezur

ní QHP, samet

ová

619,83

750,00

99 040

Drezur

ní Neon, růžov

á

450,00

544,50

82 013

Fer

rar

a, QHP, limetko

vá, full

636,36

770,00

82 29..

Čabr

aka na uši, různé bar

vy

206,61

250,00

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

44 969

Dečk

a s podbřišníkem a tř

meny, v

el. Shett

y / Full

904,96

1 095,00

88 161

Tlumící podlo

žka pod sedlo

, umělý beránek

, bílý

378,00

457,38

88 972

Tlumící podlo

žka pod sedlo

, prav

ý beránek

1 325,00

1 603,25

88 171

Tlumící podlo

žka, gelo

1 100,00

1 331,00

podse

dlové de

čky

Podsedlo

vé dečk

y jsou dostupné v různých pr

ovedeních dle ma

ter

iálu, tloušťk

y, t

varu

. Dobř

e sají pot a tlumí náraz

y sedla na hřbet koně

. Dečk

mají různé prošev

y, z

dobení a úchytk

y k sedlu. V

ětšinu lze pr

át v aut

omatické pr

ačce př

i 30 - 40 °C.

81 951 - hnědá

81 953 - modr

á

81 954 -čer

vená

81 955 - světle mo

drá

88 966 - černá

88 964 - hnědá

88 965 - modr

á

81 293 - šeříkov

á

81 295  - modr

á

82 198 - opálová

82 197 - šedá 

82 011 - černá

82 012  - bílá

KENTAUR

BARI

ESPERIA

COV

ALLIERO

81 363

82 273

82 290

44 969

88 161

88 972

88 171

99 040

Cen

y jsou uveden

y v Kč b

ez DPH k 25.3.2016

81 362 - modr

á

44 585 - tyrk

ysová

81 361 - černá

44 584 - čer

vená

NEXT

81 174

82 013

81 289 - šeříkov

á

82 202 - opálová

81 291 - modr

á

82 201 - šedá

82 274

82 275

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   15

22.2.2016   13:10:14