Sedla a jejich příslušenství

Kožené jezdecké sedlo s kompletní výbavou je vhodné především pro začínající jezdce. Jezdecké sedlo doporučujeme vždy vyzkoušet na konkrét-

ním koni. Pro dobře padnoucí jezdecké sedlo je vždy určující míra osvalení a typ hřbetu koně. Nově nabízíme možnost zapůjčení měřicí sady ( proti 

finanční záloze) na sedla značky WINTEC a možnost dodání jakéhokoliv sedla WINTEC dle Vaší objednávky.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

Hobby + příslušenství, černé, velikost  posedlí 16 - pony, 17,5 

3 680,00

4 452,80

Hobby + příslušenství, černé/hnědé, hafling, velikost posedlí 17,5

3 680,00

4 452,80

Drezurní New Lord, velikost posedlí17,5

3 430,00

4 150,30

Dětské Wintec, pony

3 215,00

3 890,15

Pony, syntetické, velikost posedlí 15, včetně příslušenství

2 105,00

2 547,05

Návlek na posedlí, umělý beránek, různé barvy

od 345,00

417,45

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

88 183Třmeny nerezové, s gumou, 12,5 cm

367,77

445,00

88 173Třmeny nerezové, bezpečnostní, s gumou, 12 cm

760,00

919,60

81 451Třmeny plastové, Compositi, černé, 12,5 cm 

414,00

500,90

99 407Třmeny bezpečnostní, kloubové

850,00

1 028,50

55 78..Gumy do třmenů, různé barvy, 12,5 cm

200,00

242,00

88 186Gumy do třmenů, šikmé, černé, 12 cm

100,00

121,00

88 190Třmenové řemeny, STANDART, černé, 130 cm/ 145 cm

220,00

266,20

81 458Třmenové řemeny, kožené s nylonem, 145 cm

750,00

907,50

obj.č.

popis

velikosti

Kč bez dpH

Kč s dpH

88 19..Podbřišník bavlněný, černý / hnědý

100, 110, 120, 130, 140 cm

202,48

245,00

88 19..Podbřišník neopren, s gumou

110, 120, 130, 140 cm

380,00

459,80

88 20..Podbřišník neopren, drezurní

50, 60, 70 cm

510,00

617,10

81 14..Podbřišník kožený Verona Kentaur, černý / hnědý

120, 130, 140 cm

1 350,00

1  633,50

81 13..Podbřišník drezurní kožený, Kentaur Grand Prix, černý

50, 60, 70, 80 cm

1 530,00

1  851,30

88 20.Návlek na podbřišník, umělý beránek, různé barvy

170,00

205,70

 Šikmé vložky do třmenů napomáhají lepšímu 

přiložení holeně a snazšímu prošlápnutí paty 

jezdce. 

88 208

88 183

88 173

55 78.. 

81 451

88 150

88 151

88 210

88 190

88 152

55 896

55 866

 Bezpečnostní třmeny s gumou jsou vhodné 

především pro začínající jezdce a děti, protože 

zajišťují lepší bezpečnost jezdce při pádu z koně. 

Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

99 407

81 458

11 855

81 142

88 19.

88 19.

81 13.

88 20.

88 186

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   14

22.2.2016   13:09:32

Sedla a je

jich příslušenství

Kožené jez

decké sedlo s kompletní výba

vou je vhodné př

edevším pr

o začínající jezdc

e. Jez

decké sedlo doporučujeme vždy v

yzkoušet na konkrét

-

ním koni. Pro dobř

e padnoucí jezdecké sedlo je vž

dy určující mír

a osvalení a t

yp hřbetu koně

. Nově nabízíme mo

žnost zapůjčení měř

icí sady ( proti 

finanční záloze) na sedla značk

y WINTEC a mo

žnost dodání jakéhokoliv sedla WINTEC dle 

Vaší objedná

vky.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

Hobby + př

íslušenství, č

erné

, velikost  posedlí 16 - pon

y, 17,5 

3 680,00

4 452,80

Hobby + př

íslušenství, č

erné/hnědé

, hafling, v

elikost posedlí 17,5

3 680,00

4 452,80

Drezur

ní New Lor

d, v

elikost posedlí17,5

3 430,00

4 150,30

Dětské W

intec

, pon

y

3 215,00

3 890,15

Pon

y, syn

tetické

, velikost posedlí 15, v

četně př

íslušenství

2 105,00

2 547,05

Návlek na posedlí, umělý ber

ánek, různé bar

vy

od 345,00

417,45

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

88 183

Třmen

y nerez

ové

, s gumou, 12,5 cm

367,77

445,00

88 173

Třmen

y nerez

ové

, bezpečnostní, s gumou, 12 cm

760,00

919,60

81 451

Třmen

y plastov

é, C

ompositi, čer

né, 12,5 cm 

414,00

500,90

99 407

Třmen

y bezpečnostní, kloubo

850,00

1 028,50

55 78..

Gumy do tř

menů, různé bar

vy, 12,5 cm

200,00

242,00

88 186

Gumy do tř

menů, šik

mé, č

erné

, 12 cm

100,00

121,00

88 190

Třmeno

vé ř

emeny, ST

ANDAR

T, č

erné

, 130 cm/ 145 cm

220,00

266,20

81 458

Třmeno

vé ř

emeny, ko

žené s n

ylonem, 145 cm

750,00

907,50

obj.č

.

popis

velik

osti

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

88 19..

Podbř

išník bavlněn

ý, č

erný / hnědý

100, 110, 120, 130, 140 cm

202,48

245,00

88 19..

Podbř

išník neopren, s gumou

110, 120, 130, 140 cm

380,00

459,80

88 20..

Podbř

išník neopren, dr

ezurní

50, 60, 70 cm

510,00

617,10

81 14..

Podbř

išník kožen

ý Ver

ona Kentaur

, čer

ný / hnědý

120, 130, 140 cm

1 350,00

1  633,50

81 13..

Podbř

išník drezur

ní kožen

ý, Ken

taur Grand P

rix, č

erný

50, 60, 70, 80 cm

1 530,00

1  851,30

88 20.

Návlek na podbř

išník, umělý ber

ánek, různé bar

vy

170,00

205,70

 Šik

mé vložk

y do třmenů nap

omáhají lepšímu 

přiložení holeně a snazším

u prošlápn

utí paty 

jezdc

e. 

88 208

88 183

88 173

55 78.. 

81 451

88 150

88 151

88 210

88 190

88 152

55 896

55 866

 Bezp

ečnostní třmeny s gumou jsou vho

dné 

především pr

o začínající jezdc

e a děti, prot

ože 

zajišťují lepší bezp

ečnost jezdc

e při pádu z koně

Kompletní sor

timent a cen

y na w

ww

.vseprof

arm

u.c

z

99 407

81 458

11 855

81 142

88 19.

88 19.

81 13.

88 20.

88 186

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   14

22.2.2016   13:09:32