popis

velikosti

Kč bez dpH

Kč s dpH

Kšiltovka Kentaur modrá

132,23

160,00

Triko dámské Litex, dlouhý rukáv, černé

XS - L

740,00

895,40

Vesta jezdecká Mildred, modrá

XS - XXL

1195,00

1 446,00

Rajtky dámské La Baule s celogripy, modré/černé

34 - 44

1529,00

1 850,10

Rukavice Roeckl, Roeck Grip, černé/bílé

6 - 9

653,00

790,10

Perka kožená Kentaur, s bočním zipem

36 - 45

1150,00

1 391,50

Minichaps kožené Livorno, Kentaur

35/36,5 - 44/41

1530,00

1 851,30

popis

velikosti

Kč bez dpH

Kč s dpH

Přilba jezdecká Carbonic

junior, S/M, L/XL

814,05

985,00

Mikina dětská flees, modrá

146/152, 158/164

550,00

665,50

Vesta dětská, oboustranná, hnědo-modrá

164, 170

385,00

465,90

Rajtky dětské Franka s celokoženým sedem, modré

134 - 164

742,98

899,00

Minichaps Amara, velurová kůže

8, 10, 12 let, XS - XXL

420,00

508,20

Perka gumové ELT, černé

30 - 41

625,00

756,30

Rukavice jezdecké s koníky

6, 8, 10, 12 let, XS - M

198,00

239,60

Bičík dětský s poutkem 

60 cm

60,00

72,60

Přilba DIVINE

Jezdecká perka Classic

Chránič páteře SWING

 Všechny bezpečnostní vesty, helmy i chrániče 

páteře splňují standard evropské normy (EN).

 Toto oblečení je navržené pro závodní účely a splňuje požadavky pro jezdecký sport.

Vybavení pro jezdce

V naší nabídce najdete bohatý sortiment jezdeckého vybavení. Tak jako v každém sportu by měl být 

kladen největší důraz především na bezpečnost, proto nabízíme bezpečnostní vybavení  v mnoha různých 

provedeních - bezpečnostní vesty, jezdecké bezpečnostní přilby, chrániče páteře nebo jezdecké rukavice. 

Dále nabízíme široký sortiment jezdeckého oblečení určeného pro volný čas, hobby ježdění i profesionální 

sportovce.

Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

popis

velikosti

Kč bez dpH

Kč s dpH

Přilba jezdecká bezpečnostní, SWING H 12, černá

50-54, 53-59, 58-62

1818,00

2 199,80

Vesta bezpečnostní Protecto Light 

XS - L dětská, XS - L

2155,00

2 607,60

Sako jezdecké softshell, černé

140/146, 152/158, XS - XXL

1220,00

1 476,20

Rukavice jezdecké Pfiff, elastické, černé

S - XL

270,00

326,70

Triko závodní šedé, s kamínky

152 - 164, XS - XXL

465,00

562,70

Rajtky závodní bílé, s plným sedem 

158 - 176, 36 - 44

od 850,00

1 028,50

Minichaps Nero, černé

XXS - XL

570,00

689,70

Perka kožená Cannes, se zipem, černá

36 - 43

1281,00

1 550,00

Bič drezurní hnědý s potiskem

100 cm

195,00

236,00

Přilba VIBRANT

Bunda proti dešti, 

transparent

Jezdecká perka Monaco

Podkolenky jezdecké 

Brescia

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   12

22.2.2016   13:09:05

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 25.3.2016

 Deky proti mouchám jsou nedílnou součástí Vaší výbavy v případě, že máte koně, který 

je alergický na hmyz a chcete ho chránit před nežádoucími účinky a nebo chcete koně 

jen chránit před zbytečným napadením od dotěrného hmyzu. U koně, který je alergický 

na sliny nebo toxiny hmyzu vpravené do kůže, se objeví alergická reakce v podobě 

zánětu kůže, zčervenáním a tvorbou velkých, plochých, kulatých otoků nebo vyvýšených 

uzlů s nebo bez tvorby krust. Následkem toho se koně koušou a škrábou, což způsobí 

sekundární poškození a poranění kůže a později její zesílení a zvrásnění. Deka proti 

mouchám zabrání této alergické reakci a ochrání koně, pokud je aplikována včas. Deku 

proti mouchám či hmyzu byste měli začít používat s příchodem teplého počasí, kdy 

začíná výskyt tohoto hmyzu. Deku proti mouchám můžete dát i v průběhu, když už se 

alergická reakce vytvoří, abyste ji pomohli rychleji léčit. Platí ale, že čím dříve objevíte tuto 

alergickou reakci, tím rychleji je třeba deku proti mouchám použít.

Ochrana proti hmyzu

biče

Masky a deky jsou velmi účinnou ochrannou před obtížným hmyzem. V nabídce jsou v různých variantách a barevných kombinacích. 

Jezdecké biče jsou častou součástí jezdeckého vybavení. Dle zaměření jezdce, jeho potřeb a dispozic vznikly biče různých délek a různého prove-

dení. U nás můžete najít biče skokové, drezurní či lonžovací v různých barvách, délkách, variantách materiálu  a provedení. 

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

81 30..Čabraka na uši , různé barvy

200,00

242,00

88 32..Maska elastická

270,00

326,70

55 81..Maska s krytkou přes nos

270,00

326,70

88 06..Třásně  proti hmyzu, suchý zip

65,00

78,70

82 08..Čabraka na uši QHP

219,00

265,00

81 27..Síťovaná deka proti hmyzu

350,00

423,50

11 807

Repelent Endure Farnam, 946 ml

805,00

974,05

11 808

Repelentní hojivý krém Swat Fly 

Ointment 170 g

339,00

410,20

88 320 - M

88 321 - L

88 322 - XL

55 810 - Cob

55 811 - Full

88 060 - 1

88 062 - 2

88 061 - 3

82 084

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

88 527Bič dětský s poutkem, 60 cm

60,00

72,60

88 529Bič se šlahounem, 75cm

90,00

108,90

88 530Bič s plácačkou, 65 cm

108,00

130,70

55 189Bič s plácačkou Noblesse, kožený, 75 cm

250,00

302,50

81 212Bič drezurní, hnědý s potiskem, 100 cm

195,00

236,00

88 502Bič drezurní, 110 cm

130,00

157,30

55 778Bič vozový, 150 cm

350,00

423,50

opletený nylonem s koženým šlehounem

s pěnovou rukojetí, opletený

88 502

55 778

88 527

88 529

88 530

81 212

vel. 95 -155 cm

cm

82 086

11 807

81 300

81 304

81 302

55 189

11 808

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   13

22.2.2016   13:09:14

Cen

y jsou uveden

y v Kč b

ez DPH k 25.3.2016

 Dek

y proti mouchám jsou nedílnou souč

ástí Vaší v

ýbavy v případě

, že mát

e koně

, kter

ý 

je alergick

ý na hmyz a chc

ete ho chr

ánit před nežádoucími účink

y a nebo chc

ete k

oně 

jen chránit př

ed zbyt

ečným napadením o

d dotěrného hm

yzu. U k

oně, kt

erý je aler

gický 

na sliny neb

o toxin

y hmyzu vpr

avené do kůž

e, se ob

jeví alergick

á reak

ce v p

odob

ě 

zánětu kůže, z

čer

venáním a t

vorb

ou velk

ých, plo

chých, kulat

ých ot

oků nebo v

yvýšen

ých 

uzlů s nebo b

ez tvorb

y krust. Následk

em toho se k

oně koušou a šk

ráb

ou, c

ož způsobí 

sekundární pošk

ození a p

oranění kůž

e a poz

ději její zesílení a z

vrásnění. D

eka pr

oti 

mouchám zabrání t

éto aler

gické r

eakci a o

chrání k

oně, p

okud je aplikov

ána včas

. Deku 

proti mouchám či hm

yzu byst

e měli začít použív

at s příchodem t

eplého poč

así, kdy 

začíná výsk

yt tohot

o hmyzu

. Deku pr

oti mouchám můž

ete dát i v průb

ěhu, k

dyž už se 

alergick

á reak

ce v

ytvoří, ab

yste ji p

omohli rychleji léčit. P

latí ale, ž

e čím dříve ob

jevíte tut

alergick

ou reak

ci, tím rychleji je tř

eba deku proti mouchám p

oužít.

Ochr

ana proti hm

yzu

biče

Mask

y a deky jsou v

elmi účinnou ochrannou př

ed obtížným hm

yzem. 

V nabídce jsou v různ

ých v

arian

tách a barevn

ých kombinacích. 

Jezdecké bič

e jsou častou součástí jez

deckého vyba

vení. Dle 

zaměření jez

dce, jeho potř

eb a dispozic vznik

ly biče různ

ých 

délek a různého prov

e-

dení. U nás můžet

e najít biče skoko

vé, dr

ezurní či lonž

ovací v různ

ých bar

vách, délk

ách, var

iantách ma

ter

iálu  a prov

edení. 

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

81 30..

Čabr

aka na uši , různé bar

vy

200,00

242,00

88 32..

Mask

a elastická

270,00

326,70

55 81..

Mask

a s krytkou př

es nos

270,00

326,70

88 06..

Třásně  pr

oti hmyzu

, suchý zip

65,00

78,70

82 08..

Čabr

aka na uši QHP

219,00

265,00

81 27..

Síťov

aná deka pr

oti hmyzu

350,00

423,50

11 807

Repelen

t Endure F

arnam, 946 ml

805,00

974,05

11 808

Repelen

tní hojivý k

rém S

wat F

ly 

Ointmen

t 170 g

339,00

410,20

88 320 - M

88 321 - L

88 322 - XL

55 810 - Cob

55 811 - Full

88 060 - 1

88 062 - 2

88 061 - 3

82 084

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

88 527

Bič dětský s poutkem, 60 cm

60,00

72,60

88 529

Bič se šlahounem, 75cm

90,00

108,90

88 530

Bič s plácačkou, 65 cm

108,00

130,70

55 189

Bič s plácačkou Noblesse, ko

žen

ý, 75 cm

250,00

302,50

81 212

Bič drezur

ní, hnědý s potiskem, 100 cm

195,00

236,00

88 502

Bič drezur

ní, 110 cm

130,00

157,30

55 778

Bič voz

ový

, 150 cm

350,00

423,50

opleten

ý nylonem s k

ožen

ým šlehounem

s pěno

vou ruk

ojetí, oplet

ený

88 502

55 778

88 527

88 529

88 530

81 212

vel

. 95 -155 cm

cm

82 086

11 807

81 300

81 304

81 302

55 189

11 808

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   13

22.2.2016   13:09:14