popis

velikosti

Kč bez dpH

Kč s dpH

Kšiltovka Kentaur modrá

132,23

160,00

Triko dámské Litex, dlouhý rukáv, černé

XS - L

740,00

895,40

Vesta jezdecká Mildred, modrá

XS - XXL

1195,00

1 446,00

Rajtky dámské La Baule s celogripy, modré/černé

34 - 44

1529,00

1 850,10

Rukavice Roeckl, Roeck Grip, černé/bílé

6 - 9

653,00

790,10

Perka kožená Kentaur, s bočním zipem

36 - 45

1150,00

1 391,50

Minichaps kožené Livorno, Kentaur

35/36,5 - 44/41

1530,00

1 851,30

popis

velikosti

Kč bez dpH

Kč s dpH

Přilba jezdecká Carbonic

junior, S/M, L/XL

814,05

985,00

Mikina dětská flees, modrá

146/152, 158/164

550,00

665,50

Vesta dětská, oboustranná, hnědo-modrá

164, 170

385,00

465,90

Rajtky dětské Franka s celokoženým sedem, modré

134 - 164

742,98

899,00

Minichaps Amara, velurová kůže

8, 10, 12 let, XS - XXL

420,00

508,20

Perka gumové ELT, černé

30 - 41

625,00

756,30

Rukavice jezdecké s koníky

6, 8, 10, 12 let, XS - M

198,00

239,60

Bičík dětský s poutkem 

60 cm

60,00

72,60

Přilba DIVINE

Jezdecká perka Classic

Chránič páteře SWING

 Všechny bezpečnostní vesty, helmy i chrániče 

páteře splňují standard evropské normy (EN).

 Toto oblečení je navržené pro závodní účely a splňuje požadavky pro jezdecký sport.

Vybavení pro jezdce

V naší nabídce najdete bohatý sortiment jezdeckého vybavení. Tak jako v každém sportu by měl být 

kladen největší důraz především na bezpečnost, proto nabízíme bezpečnostní vybavení  v mnoha různých 

provedeních - bezpečnostní vesty, jezdecké bezpečnostní přilby, chrániče páteře nebo jezdecké rukavice. 

Dále nabízíme široký sortiment jezdeckého oblečení určeného pro volný čas, hobby ježdění i profesionální 

sportovce.

Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

popis

velikosti

Kč bez dpH

Kč s dpH

Přilba jezdecká bezpečnostní, SWING H 12, černá

50-54, 53-59, 58-62

1818,00

2 199,80

Vesta bezpečnostní Protecto Light 

XS - L dětská, XS - L

2155,00

2 607,60

Sako jezdecké softshell, černé

140/146, 152/158, XS - XXL

1220,00

1 476,20

Rukavice jezdecké Pfiff, elastické, černé

S - XL

270,00

326,70

Triko závodní šedé, s kamínky

152 - 164, XS - XXL

465,00

562,70

Rajtky závodní bílé, s plným sedem 

158 - 176, 36 - 44

od 850,00

1 028,50

Minichaps Nero, černé

XXS - XL

570,00

689,70

Perka kožená Cannes, se zipem, černá

36 - 43

1281,00

1 550,00

Bič drezurní hnědý s potiskem

100 cm

195,00

236,00

Přilba VIBRANT

Bunda proti dešti, 

transparent

Jezdecká perka Monaco

Podkolenky jezdecké 

Brescia

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   12

22.2.2016   13:09:05

popis

velik

osti

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

Kšiltovk

a Kentaur modr

á

132,23

160,00

Triko dámské Lit

ex, dlouh

ý rukáv

, čer

XS - L

740,00

895,40

Vesta jez

decká M

ildred

, modrá

XS - XXL

1195,00

1 446,00

Rajtk

y dámské La Baule s celog

rip

y, modr

é/čer

34 - 44

1529,00

1 850,10

Rukavic

e Roeck

l, R

oeck Grip

, čer

né/bílé

6 - 9

653,00

790,10

Per

ka ko

žená Ken

taur, s bočním zipem

36 - 45

1150,00

1 391,50

Minichaps ko

žené Liv

orno

, Kentaur

35/36,5 - 44/41

1530,00

1 851,30

popis

velik

osti

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

Přilba jez

decká C

arbonic

junior, S/M, L/XL

814,05

985,00

Mik

ina dětská flees

, modrá

146/152, 158/164

550,00

665,50

Vesta dětsk

á, oboustranná, hnědo

-modrá

164, 170

385,00

465,90

Rajtk

y dětské Frank

a s celoko

žen

ým sedem, modré

134 - 164

742,98

899,00

Minichaps A

mara, v

elurov

á kůž

e

8, 10, 12 let, XS - X

XL

420,00

508,20

Per

ka gumo

vé EL

T, č

erné

30 - 41

625,00

756,30

Rukavic

e jezdecké s koník

y

6, 8, 10, 12 let, XS - M

198,00

239,60

Bičík dětský s poutkem 

60 cm

60,00

72,60

Přilba DIVINE

Jez

decká p

erka Classic

Chránič pát

eře SWING

 Všechn

y bezp

ečnostní vest

y, helm

y i chránič

páteř

e splňují standar

d evropsk

é normy (EN).

 Tot

o oblečení je navr

žené pr

o závodní úč

ely a splňuje p

ožadavk

y pro jez

decký sp

ort.

Vybav

ení pro jezdce

V naší nabídce najdet

e bohatý sor

timent jez

deckého vyba

vení. 

Tak jako v k

aždém spor

tu by měl b

ýt 

kladen nejv

ětší důraz př

edevším na bezpečnost

, prot

o nabízíme bezpečnostní vyba

vení  v mnoha různ

ých 

prov

edeních - bezpečnostní vest

y, jez

decké bezpečnostní přilb

y, chr

ániče pá

teř

e nebo jezdecké ruk

avic

e. 

Dále nabízíme širok

ý sortimen

t jezdeckého obleč

ení určeného pr

o voln

ý čas, hobb

y ježdění i pr

ofesionální 

sporto

vce

.

Kompletní sor

timent a cen

y na w

ww

.vseprof

arm

u.c

z

popis

velik

osti

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

Přilba jez

decká bezpečnostní, SWING H 12, č

erná

50-54, 53-59, 58-62

1818,00

2 199,80

Vesta bezpečnostní P

rot

ecto Ligh

XS - L dětská, XS - L

2155,00

2 607,60

Sako jez

decké softshell

, čer

140/146, 152/158, XS - XXL

1220,00

1 476,20

Rukavic

e jezdecké Pfiff

, elastické, č

erné

S - XL

270,00

326,70

Triko zá

vodní šedé

, s kamínk

y

152 - 164, XS - XXL

465,00

562,70

Rajtk

y závodní bílé

, s plným sedem 

158 - 176, 36 - 44

od 850,00

1 028,50

Minichaps Ner

o, č

erné

XXS - XL

570,00

689,70

Per

ka ko

žená C

annes, se zipem, č

erná

36 - 43

1281,00

1 550,00

Bič drezur

ní hnědý s potiskem

100 cm

195,00

236,00

Přilba VIBR

ANT

Bunda proti dešti, 

transpar

ent

Jez

decká p

erka Monac

o

Podk

olenky jez

decké 

Brescia

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   12

22.2.2016   13:09:05