Čištění na koně

péče o srst

Nabízíme potřeby pro péči o koně a koňskou srst i hřívu. Od stříhání přes hřebelcování až po mytí koní. Většinu zboží máme skladem a rádi vám 

poradíme s výběrem.

Nedílnou součástí výbavy jsou také šampony, lesky, či kartáče na mytí koní, které u nás najdete v široké nabídce.

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

82 104Box na čištění SIENA, různé barvy

371,90

450,00

81 235Box na čištění Waldhausen, různé barvy

455,00

550,60

81 937Box na čištění Kentaur, různé barvy

422,00

510,60

88 384Taška na čištění, šedo-zelená

190,08

230,00

81 987Sada na čištění pro děti, batoh, různé barvy

181,82

220,00

81 023Kartáč na ocas a hřívu, Oster, různé barvy

210,00

254,10

88 112Kartáč na ocas a hřívu

60,00

72,60

82 187Box na čištění s výbavou, dětský, různé barvy

384,30

465,00

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

44 779Kartáč s dlouhým vlasem, plast

145,00

175,50

88 122Kartáč rýžový, nylonové poutko

130,00

157,30

88 107Kartáč dlouhý vlas, s poutkem

136,36

165,00

81 903Háček na kopyta, pruhovaný

50,00

60,50

55 040Kartáč na kopyta, dřevěný

90,00

108,90

88 999Nůž multifunkční, kapesní

180,00

217,80

55 791Seřezávač hřívy

95,00

115,00

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

81 507

Koňský šampon Mane N ´Tail, 355 ml

- možné použití jak u koní tak u lidí. Originální receptura, která 

zajistí silnější  a zdravější vlasy, stejně tak srst Vašeho koně bude 

kvalitně ošetřena. Koncentrát. 

145,00

175,50

88 361

Šampon pro koně Oster s AloeVera, 946 ml

-  s Aloe Vera a vitaminem B5. Je vhodný zejména pro koně s 

citlivou kůží. Bez parfemace. Šampon je možné použít i pro 

hříbata s citlivou pokožkou, mají blahodárný účinek na kůži a 

srst. Koncentrát - ředění 1:12. 

285,12

345,00

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

11 811Lesk na hřívu a ocas Laser Sheen, 946 ml 

355,00

429,60

82 122Odstraňovač skvrn, Vetrolin Green, 473 ml

293,39

355,00

88 362Lesk na srst + kondicionér, 1000 ml

280,99

340,00

81 237Rukavice čištící, různé barvy

70,00

84,70

55 045Stěrka na vodu, plast, zelená

95,00

115,00

88 556Kartáč s houbičkou

215,00

260,20

55 794Rukavice na mytí 18 x 13 cm

65,00

78,70

11 568Ostřikovací pistole kombinovaná  Comfort

235,00

284,40

 Praktické uskladnění potřeb pro koně nejen pro 

dospělé. Boxy na čištění nabízíme otevřené, 

uzavřené s vyjímatelnou přihrádkou, tašku na 

čištění nebo dětskou helmu, boxy pro děti. Boxy 

Siena a Kentaur mají zesílené víko a lze si na ně 

stoupnout a využít je jako stoličky například při 

zaplétání hřívy či dalších činnostech. 

 Pro naše nejmenší 

zákazníky nabízíme 

barevné sady na čištění, 

balené v batůžku, či 

jako 8 mi -dílné výbavy 

v dětských čistících 

boxech.

 Zde představujeme profesionální 

šampony pro koně, zaručující 

kvalitní péči o srst Vašeho koně.

82 104

81 235

81 937

88 384

81 507

11 811

88 362

82 122

55 045

88 556

55 794

11 568

88 361

88 107

55 791

88 999

81 903

88 122

81 987

88 112

81 023

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 25.3.2016

81 237

81 988

55 929

82 187

55 040

44 779

81 024

81 238

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   11

22.2.2016   13:08:44

Čištění na k

oně

péč

e o srst

Nabízíme potřeb

y pro péči o koně a koňskou srst i hř

ívu. O

d stříhání př

es hřebelc

ování až po m

ytí koní. Většinu zbo

ží máme skladem a r

ádi vám 

poradíme s v

ýběrem.

Nedílnou součástí výba

vy jsou také šampon

y, lesk

y, či k

artáč

e na mytí koní, kt

eré u nás najdet

e v široké nabídc

e.

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

82 104

Box na čišt

ění SIENA, různé barvy

371,90

450,00

81 235

Box na čišt

ění W

aldhausen, různé barvy

455,00

550,60

81 937

Box na čišt

ění Kentaur

, různé barvy

422,00

510,60

88 384

Tašk

a na čištění, šedo

-zelená

190,08

230,00

81 987

Sada na čišt

ění pro děti, ba

toh, různé bar

vy

181,82

220,00

81 023

Kar

táč na ocas a hřívu

, Oster

, různé barvy

210,00

254,10

88 112

Kar

táč na ocas a hřívu

60,00

72,60

82 187

Box na čišt

ění s výba

vou

, dětský, různé bar

vy

384,30

465,00

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

44 779

Kar

táč s dlouhým vlasem, plast

145,00

175,50

88 122

Kar

táč rýž

ový

, nylono

vé poutko

130,00

157,30

88 107

Kar

táč dlouhý vlas

, s poutkem

136,36

165,00

81 903

Háček na kop

yta, pruhovan

ý

50,00

60,50

55 040

Kar

táč na kopyta, dř

evěn

ý

90,00

108,90

88 999

Nůž multifunkční, kapesní

180,00

217,80

55 791

Seř

ezávač hř

ívy

95,00

115,00

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

81 507

Koňský šampon M

ane N ´Tail

, 355 ml

- možné použití jak u koní tak u lidí. Or

iginální r

eceptur

a, kter

á 

zajistí silnější  a zdr

avější vlasy

, stejně tak srst 

Vašeho koně bude 

kvalitně ošetř

ena. Koncen

trát

145,00

175,50

88 361

Šampon pr

o koně Oster s A

loeVer

a, 946 ml

-  s A

loe Ver

a a vitaminem B5. Je vhodný z

ejména pro koně s 

citlivou k

ůží. Bez par

femac

e. Š

ampon je možné použít i pr

hříba

ta s citlivou poko

žkou, mají blahodár

ný účinek na k

ůži a 

srst. Konc

entr

át - ř

edění 1:12. 

285,12

345,00

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

11 811

Lesk na hř

ívu a ocas Laser Sheen, 946 ml 

355,00

429,60

82 122

Odstr

aňovač sk

vrn, 

Vetr

olin Green, 473 ml

293,39

355,00

88 362

Lesk na srst + kondicionér

, 1000 ml

280,99

340,00

81 237

Rukavic

e čištící, různé barvy

70,00

84,70

55 045

Stěr

ka na v

odu, plast

, zelená

95,00

115,00

88 556

Kar

táč s houbičkou

215,00

260,20

55 794

Rukavic

e na mytí 18 x 13 cm

65,00

78,70

11 568

Ostřiko

vací pist

ole kombinovaná  C

omfor

t

235,00

284,40

 Pr

aktické usk

ladnění potř

eb pro k

oně nejen pro 

dospělé

. Box

y na čištění nabízíme ot

evřené

uzavřené s v

yjímat

elnou přihrádk

ou, tašku na 

čištění neb

o dětskou helm

u, b

oxy pr

o děti. Box

Siena a Kentaur mají z

esílené víko a lz

e si na ně 

stoupnout a v

yužít je jako st

oličky napřík

lad při 

zaplétání hřívy či dalších činnost

ech. 

 Pr

o naše nejmenší 

zákazník

y nabízíme 

barevné sady na čišt

ění, 

balené v batůžku, či 

jako 8 mi -

dílné výbav

v dětských čistících 

box

ech.

 Zde př

edstavujeme profesionální 

šampon

y pro k

oně, zaručující 

kvalitní p

éči o srst Vašeho k

oně.

82 104

81 235

81 937

88 384

81 507

11 811

88 362

82 122

55 045

88 556

55 794

11 568

88 361

88 107

55 791

88 999

81 903

88 122

81 987

88 112

81 023

Cen

y jsou uveden

y v Kč b

ez DPH k 25.3.2016

81 237

81 988

55 929

82 187

55 040

44 779

81 024

81 238

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   11

22.2.2016   13:08:44