Střihací strojky

Stříhací strojky pro koně od německé firmy LISTER se 

vyznačují moderní konstrukcí a vysokým výkonem. 

Především strojek EQUI CLIP Perfekt s výkonem mo-

toru 240 W je určen pro profesionální použití. Strojky 

jsou dodávány v praktickém plastovém kufříku se zá-

kladním nožem LC 102 s výškou střihu 3 mm. Součástí 

dodávky je i olejnička a klíč pro výměnu nožů.

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

33 956CUTLI

6 363,60

7 700,00

33 936EQUI-CLIP Perfekt

7 272,72

8 800,00

33 369EQUI-CLIP Aku

8 925,6210 800,00

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

33 829102 základní stříhání, výška střihu 3 mm

920,00

1 113,20

33 902122 hladké stříhání „na kůži“, výška střihu 1 mm

1 070,00

1 294,70

33 591107 hrubé stříhání znečištěné srsti, výška střihu 3 mm

920,00

1 052,70

33 9031253 velmi jemné (veterinární zákroky), výška střihu 0,5 mm

1 500,00

1 113,20

99 602Nůžky zahnuté, nerez

160,00

193,60

99 603Nůžky prostřihávací, nerez

160,00

193,60

Hřbílka a kartáče

Hřbílka slouží jednak k odstraňování hrubých nečistot ze srsti koní, a to zejména hřbílka plastová, gumová či spirálová. Kovová hřbílka se použí-

vají hlavně k odstranění prachu z kartáčů, když se o ně otírají. Kartáče jsou v nabídce v širokém zastoupení a to s přírodními, umělými, krátkými 

i dlouhými štětinami.

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

33 051Hřbílko, gumové , malé, červené

42,00

50,80

11 853Hřbílko, gumové , tvrdé, černé

132,00

159,70

33 374Hřbílko, plastové s hroty, různé barvy

20,00

24,20

33 928Hřbílko, kovové, lakované

60,00

72,60

55 044Hřbílko, gumové, flexi, zelené

75,00

90,80

33 780Hřbílko, kovové, spirálové 

70,00

84,70

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

55 788Kartáč flexi, textilní posuvné poutko

110,00

133,10

55 849Kartáč rýžový, motiv květy, gumové poutko

120,00

145,20

88 165Kartáč rýžový, motiv kruhy, gumové poutko

125,00

151,30

88 609Kartáč Magic na koně, plastový, mix barev

95,00

115,00

81 04..Kartáč dočišťovací Oster, různé barvy

235,00

284,40

88 101Kartáč přírodní štětina, poutko s krystalky

180,00

217,80

88 609

81 041

88 165

33 051

33 956

33 829

33 902

33 903

33 591

99 602

99 603

33 936

33 369

99 324

11 853

33 374

33 928

33 780

55 788

55 849

90 W

240 W

100 W

Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

 Pro jemnější stříhání lze použít další typy 

nožů. Nože lze nechat u nás samozřejmě 

nabrousit. Pro broušení se musí používat 

speciální bruska s hliníkovým kotoučem 

o specifickém profilu. Nože se nesmí brousit 

na magnetkách nebo jiných bruskách. 

 Speciální systém proudění vzduchu zaručuje účinné chlazení jak motoru, tak i 

převodovky a stříhací hlavy.

 Snadné vyčištění filtru 

bez použití nářadí.

 Záruka 24 měsíců.

55 044

88 101

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   10

22.2.2016   13:08:23

Střihací stro

jky

Stř

íhací strojk

y pro koně od německé fir

my LISTER se 

vyznačují moder

ní konstrukcí a vysok

ým výkonem. 

Předev

ším strojek EQUI CLIP P

erfekt s 

výkonem mo

-

toru 240 

W je určen pr

o prof

esionální použití. Str

ojky 

jsou dodáván

y v praktickém plast

ovém k

ufřík

u se zá-

kladním no

žem L

C 102 s vý

škou střihu 3 mm. S

oučástí 

dodávk

y je i olejnička a k

líč pro v

ýměnu nožů

.

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

33 956

CUTLI

6 363,60

7 700,00

33 936

EQUI-CLIP P

erfekt

7 272,72

8 800,00

33 369

EQUI-CLIP A

ku

8 925,62

10 800,00

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

33 829

102 základní stř

íhání, výšk

a střihu 3 mm

920,00

1 113,20

33 902

122 hladké stříhání 

„na kůži“

, výšk

a střihu 1 mm

1 070,00

1 294,70

33 591

107 hrubé stříhání znečišt

ěné srsti, výšk

a střihu 3 mm

920,00

1 052,70

33 903

1253 velmi jemné (v

eter

inární zák

rok

y), výšk

a střihu 0,5 mm

1 500,00

1 113,20

99 602

Nůžky zahnut

é, ner

ez

160,00

193,60

99 603

Nůžky pr

ostřihá

vací, ner

ez

160,00

193,60

Hřbílka a k

art

áče

Hřbílk

a slouží jednak k odstraňo

vání hrub

ých nečist

ot ze srsti koní, a t

o zejména hř

bílka plast

ová, gumo

vá či spir

álová. Ko

vov

á hřbílk

a se použí-

vají hla

vně k odstranění pr

achu z kar

táčů, když se o ně otír

ají. Kar

táče jsou v nabídc

e v širokém zast

oupení a to s př

írodními, umělými, k

rátk

ými 

i dlouhými št

ětinami.

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

33 051

Hřbílko

, gumové , malé

, čer

vené

42,00

50,80

11 853

Hřbílko

, gumové , t

vrdé

, čer

132,00

159,70

33 374

Hřbílko

, plastov

é s hrot

y, různé bar

vy

20,00

24,20

33 928

Hřbílko

, kovo

vé, lako

vané

60,00

72,60

55 044

Hřbílko

, gumové

, flexi, z

elené

75,00

90,80

33 780

Hřbílko

, kovo

vé, spir

álové 

70,00

84,70

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

55 788

Kar

táč flexi, t

extilní posuvné poutko

110,00

133,10

55 849

Kar

táč rýž

ový

, motiv květ

y, gumo

vé poutko

120,00

145,20

88 165

Kar

táč rýž

ový

, motiv kruh

y, gumo

vé poutko

125,00

151,30

88 609

Kar

táč Mag

ic na koně, plast

ový

, mix barev

95,00

115,00

81 04..

Kar

táč dočišťov

ací Oster

, různé barvy

235,00

284,40

88 101

Kar

táč přírodní št

ětina, poutko s kry

stalky

180,00

217,80

88 609

81 041

88 165

33 051

33 956

33 829

33 902

33 903

33 591

99 602

99 603

33 936

33 369

99 324

11 853

33 374

33 928

33 780

55 788

55 849

90 W

240 W

100 W

Kompletní sor

timent a cen

y na w

ww

.vseprof

arm

u.c

z

 Pr

o jemnější stříhání lze p

oužít další typ

nožů

. Nože lz

e nechat u nás samozř

ejmě 

nabrousit. P

ro br

oušení se musí p

oužívat 

speciální brusk

a s hliníkov

ým kot

oučem 

o specifick

ém profilu

. Nože se nesmí br

ousit 

na magnetkách neb

o jiných brusk

ách. 

 Sp

eciální systém pr

oudění vzduch

u zaručuje účinné chlazení jak mot

oru, tak i 

přev

odo

vky a stříhací hlav

y.

 Snadné v

yčišt

ění filtru 

bez p

oužití nářadí.

 Záruk

a 24 měsíců.

55 044

88 101

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   10

22.2.2016   13:08:23