příkrmiště, ohradní panely

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

33 498Příkrmiště plastové kruhové, plné, průměr 185 cm

5 700,00

6 897,00

33 556Příkrmiště plastové, 4 místa - zvon, průměr 180 cm

7 100,00

8 591,00

33 502Příkrmiště kruhové nízké, se sítí, pozink, průměr 170 cm

3 700,00

4 477,00

33 516Příkrmiště kruhové nízké, plné, pozink, průměr 210 cm

6 400,00

7 744,00

33 500Příkrmiště kruhové, se sítí, pozink, průměr 170 cm

6 800,00

8 228,00

33 569Příkrmiště kruhové se sítí, pozink, průměr 210 cm

8 500,0010 285,00

33 501Příkrmiště kruhové plné, pozink, průměr 170 cm

8 300,0010 043,00

33 503Příkrmiště kruhové plné, pozink, průměr 210 cm

9 900,0011 979,00

33 549Střecha pro kruhová příkrmiště otočná

6 200,00

7 502,00

44 664Přístřešek mobilní pro koně s plachtovou střechou 3 × 3 m

26 000,00 31 460,00 

44 663Přístřešek mobilní pro koně s plachtovou střechou 6 × 3 m

36 000,0043 560,00

33 655Deska podlahová, guma, 122 × 183 × 1,8 cm (2,2 m

2

)

1 200,00

1 452,00

88 370Podestýlka z dřevěných hoblin, sušená, lisovaný balík 96 l / 460 l

200,00

242,00

33 300Ohradní panel, výška 1,6 m, 6 příček, pozink, délka 2,5 m

1 900,00

2 299,00

33 301Ohradní panel, výška 1,6 m, 6 příček, pozink, délka 3,0 m

2 100,00

2 541,00

33 302Ohradní panely, výška 1,6 m, 6 příček, pozink, délka 3,55 m

2 300,00

2 783,00

33 303Ohradní panel s dveřmi, v. 1,6 m, 6 příček, pozink, délka 2,5 m

3 300,00

3 993,00

33 304Ohradní panel s dveřmi, v. 1,6 m, 6 příček, pozink, délka 3,0 m

3 500,00

4 235,00

33 305Ohradní panel s dveřmi, v. 1,6 m, 6 příček, pozink, délka 3,55 m

3 700,00

4 477,00

33 560Ohradní panel, výška 1,45 m, 4 příčky, pozink, délka 2,0 m

1 550,00

1 875,50

33 559Ohradní panel s dveřmi, v. 1,45 m, 4 příčky, pozink, délka 2 m

2 000,00

2 420,00

44 660Kruhová jízdárna průměr: 15 m, 22 panelů 2 m + 1 dveře

34 800,0042 108,00

44 661Kruhová jízdárna průměr: 15,2 m, 15 panelů 3 m + 1 dveře

34 800,0042 108,00

 Boční stěny 

z protiprůvanové 

síťoviny umožňují 

koním výhled 

a přitom je chrání 

před větrem. 

Snadná a rychlá 

montáž bez potřeby 

základů.

33 498

33 300

33 301

33 302

33 303

33 304

33 305

33 560

44 661

44 663

33 655

88 370

33 502

33 500

33 569

33 501

33 503

33 549

33 516

33 556

cena přístřešku je uvedena bez 

vnitřních dělících panelů

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 25.3.2016

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   9

22.2.2016   13:08:02

přík

rmiště, ohr

adní panel

y

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

33 498

Přík

rmišt

ě plastov

é kruho

vé, plné

, průměr 185 cm

5 700,00

6 897,00

33 556

Přík

rmišt

ě plastov

é, 4 místa - z

von, průměr 180 cm

7 100,00

8 591,00

33 502

Přík

rmišt

ě kruho

vé nízké

, se sítí, pozink

, průměr 170 cm

3 700,00

4 477,00

33 516

Přík

rmišt

ě kruho

vé nízké

, plné, po

zink, průměr 210 cm

6 400,00

7 744,00

33 500

Přík

rmišt

ě kruho

vé, se sítí, po

zink, průměr 170 cm

6 800,00

8 228,00

33 569

Přík

rmišt

ě kruho

vé se sítí, po

zink, průměr 210 cm

8 500,00

10 285,00

33 501

Přík

rmišt

ě kruho

vé plné

, pozink

, průměr 170 cm

8 300,00

10 043,00

33 503

Přík

rmišt

ě kruho

vé plné

, pozink

, průměr 210 cm

9 900,00

11 979,00

33 549

Stř

echa pro k

ruhová př

íkrmišt

ě otočná

6 200,00

7 502,00

44 664

Přístř

ešek mobilní pro koně s plach

tov

ou střechou 3 × 3 m

26 000,00 

31 460,00 

44 663

Přístř

ešek mobilní pro koně s plach

tov

ou střechou 6 × 3 m

36 000,00

43 560,00

33 655

Desk

a podlahová, guma, 122 × 183 × 1,8 cm (2,2 m

2

)

1 200,00

1 452,00

88 370

Podest

ýlka z dř

evěn

ých hoblin, sušená, liso

van

ý balík 96 l / 460 l

200,00

242,00

33 300

Ohradní panel

, výšk

a 1,6 m, 6 příč

ek, po

zink, délk

a 2,5 m

1 900,00

2 299,00

33 301

Ohradní panel

, výšk

a 1,6 m, 6 příč

ek, po

zink, délk

a 3,0 m

2 100,00

2 541,00

33 302

Ohradní panely

, výšk

a 1,6 m, 6 příč

ek, po

zink, délk

a 3,55 m

2 300,00

2 783,00

33 303

Ohradní panel s dv

eřmi, v

. 1,6 m, 6 příč

ek, po

zink, délk

a 2,5 m

3 300,00

3 993,00

33 304

Ohradní panel s dv

eřmi, v

. 1,6 m, 6 příč

ek, po

zink, délk

a 3,0 m

3 500,00

4 235,00

33 305

Ohradní panel s dv

eřmi, v

. 1,6 m, 6 příč

ek, po

zink, délk

a 3,55 m

3 700,00

4 477,00

33 560

Ohradní panel

, výšk

a 1,45 m, 4 příčk

y, po

zink, délk

a 2,0 m

1 550,00

1 875,50

33 559

Ohradní panel s dv

eřmi, v

. 1,45 m, 4 příčk

y, po

zink, délk

a 2 m

2 000,00

2 420,00

44 660

Kruho

vá jíz

dárna průměr

: 15 m, 22 panelů 2 m + 1 dveř

e

34 800,00

42 108,00

44 661

Kruho

vá jíz

dárna průměr

: 15,2 m, 15 panelů 3 m + 1 dveř

e

34 800,00

42 108,00

 Bo

ční stěn

z protiprův

anové 

síťovin

y umožň

ují 

koním v

ýhled 

a přitom je chr

ání 

před v

ětrem. 

Snadná a rychlá 

montáž bez p

otřeb

základů

.

33 498

33 300

33 301

33 302

33 303

33 304

33 305

33 560

44 661

44 663

33 655

88 370

33 502

33 500

33 569

33 501

33 503

33 549

33 516

33 556

cena přístř

ešku je uvedena b

ez 

vnitřních dělících panelů

Cen

y jsou uveden

y v Kč b

ez DPH k 25.3.2016

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   9

22.2.2016   13:08:02