obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

33 463Vysokonapěťový kabel měděné lanko KAMÍR, 1,3 mm, 25 m

250,00

302,50

33 490Zkoušečka diodová LACME, 0 - 6 000 V

170,00

205,70

33 380Izolátor AKO 131 kruhový s vrutem 5 mm

2,30

2,80

33 234Izolátor IVABLOC pro lanko na tyčky do 12 mm

3,60

4,40

33 867Izolátor IRUVIS-HPX páska do 40 mm s klipem, vrut

3,40

4,10

33 386Izolátor WI 930 k pásce do 60 mm

2,70

3,30

33 118Izolátor WI 105 rohový, napínací, vrut

10,00

12,10

33 367Izolátor WI 604 koncový k brance, vrut

11,00

13,30

33 225Držák k brance ECO

18,00

21,80

 

Držák k brance STANDARD + Color - zesílená pružina

28,00

33,90

33 101Cedulka výstražná - elektrický ohradník

17,00

20,60

33 776Cedulka výstražná - zlý kůň

20,00

24,20

33 777Cedulka výstražná - soukromý pozemek

20,00

24,20

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

33 648Páska ECONOMY, 10 mm, 3 × 0,15 nerez, 600 m

500,00

605,00

33 191Páska Top-Line, 10 mm, 4 × 0,30 nerez, 500 m 

600,00

726,00

33 190Páska EconomyLine, 20 mm, 4 × 0,16 nerez, 200 m

205,00

248,10

33 212Páska EconomyLine, 20 mm, 4 × 0,16 nerez, 200 m

205,00

248,10

33 215Páska Top-Line, 20 mm, 5 × 0,30 TriCOND, 200 m

350,00

423,50

33 214Páska Top-Line, 20 mm, 5 × 0,30 TriCOND, 200 m

350,00

423,50

33 979Páska EconomyLine, 40 mm, 8 × 0,16 nerez, 200 m

300,00

363,00

33 216Páska Top-Line, 40 mm, 10 × 0,30 TriCOND, 200 m

700,00

847,00

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

33 132Tyčka sklolaminát, pr. 10 mm, zelená, s kovovou špičkou 160 cm

37,00

44,80

33 027Tyčka STANDART, dvojitý nášlap, 140 cm (celková 155 cm)

35,00

42,40

33 540Tyčka TITAN, plast bílý, 12 úchytů, 140 cm (celková 157 cm)

44,00

53,20

33 544Tyčka TITAN plus, plast bílý, 12 úchytů, 140 cm (celková 157 cm)

55,00

66,60

33 542Tyčka TITAN, plast bílý, dvě špičky, 140 cm (celková 160 cm)

50,00

60,50

33 565Tyčka WZ 3000/110, plast bílý, třmen, 110 cm (celková 125 cm)

53,00

64,10

33 390Tyčka WZ 3000/140, plast bílý, třmen, 140 cm (celková 165 cm)

62,00

75,00

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

33 124Lanko STANDART, 2,5 mm, 6 × 0,20 nerez, 800 m

780,00

943,80

33 207Lanko EXTRA MIX, 3 mm, 3 × nerez + 2 × měď, 500 m

650,00

786,50

33 240Lanko EXTRA MIX BLUE, 3 mm, 4 × nerez + 2 × měď, 500 m

650,00

786,50

33 204Lanko TOP Line, 9 x TRICOND 0,3 mm, 1000 m 

1 550,001 875,50

33 201Lano MAXI, 5, 5 mm, 3 × 0,40 pozinkovaná ocel, 200 m

330,00

399,30

33 129Lano Economy Line, 6 mm, 6 × 0,20 nerez, 200 m

330,00

399,30

33 115Lano TopLine Plus, 6 mm, 6 × 0,30 TriCond, 200 m

630,00

762,30

Výběr z příslušenství pro elektrické ohrady

33 225

33 101

33 190

33 212

33 215

33 214

33 799 - růžový

33 778 - oranžový

33 773 - zelený

33 787 - fialový

33 490

33 463

33 380

33 867

33 386

33 234

33 118

33 367

33 027

33 540

33 544

33 565

33 390

33 542

33 132

33 124

33 207

33 204

33 201

33 648

33 191

33 979

33 216

33 129

33 115

Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

33 240

33 776

33 777

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   4

22.2.2016   13:05:24

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

33 463

Vysokonapěť

ový k

abel měděné lanko KA

MÍR, 1,3 mm, 25 m

250,00

302,50

33 490

Zkoušečka diodo

vá LA

CME, 0 - 6 000 

V

170,00

205,70

33 380

Izolá

tor AK

O 131 kruho

vý s vrut

em 5 mm

2,30

2,80

33 234

Izolá

tor IV

ABLOC pr

o lanko na tyčk

y do 12 mm

3,60

4,40

33 867

Izolá

tor IRUVIS

-HPX pásk

a do 40 mm s klipem, vrut

3,40

4,10

33 386

Izolá

tor 

WI 930 k pásce do 60 mm

2,70

3,30

33 118

Izolá

tor 

WI 105 roho

vý, napínací, vrut

10,00

12,10

33 367

Izolá

tor 

WI 604 koncov

ý k branc

e, vrut

11,00

13,30

33 225

Držák k br

ance EC

O

18,00

21,80

 

Držák k br

ance ST

ANDARD + C

olor - zesílená pružina

28,00

33,90

33 101

Cedulk

a výstr

ažná - elektrick

ý ohradník

17,00

20,60

33 776

Cedulk

a výstr

ažná - zlý kůň

20,00

24,20

33 777

Cedulk

a výstr

ažná - soukrom

ý pozemek

20,00

24,20

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

33 648

Pásk

a ECONOMY

, 10 mm, 3 × 0,15 nerez, 600 m

500,00

605,00

33 191

Pásk

a Top

-Line, 10 mm, 4 × 0,30 ner

ez, 500 m 

600,00

726,00

33 190

Pásk

a Econom

yLine, 20 mm, 4 × 0,16 ner

ez, 200 m

205,00

248,10

33 212

Pásk

a Econom

yLine, 20 mm, 4 × 0,16 ner

ez, 200 m

205,00

248,10

33 215

Pásk

a Top

-Line, 20 mm, 5 × 0,30 

TriC

OND, 200 m

350,00

423,50

33 214

Pásk

a Top

-Line, 20 mm, 5 × 0,30 

TriC

OND, 200 m

350,00

423,50

33 979

Pásk

a Econom

yLine, 40 mm, 8 × 0,16 ner

ez, 200 m

300,00

363,00

33 216

Pásk

a Top

-Line, 40 mm, 10 × 0,30 

TriC

OND, 200 m

700,00

847,00

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

33 132

Tyčk

a sklolaminá

t, pr

. 10 mm, zelená, s ko

vov

ou špičkou 160 cm

37,00

44,80

33 027

Tyčk

a STAND

ART, dv

ojitý nášlap

, 140 cm (celko

vá 155 cm)

35,00

42,40

33 540

Tyčk

a TIT

AN, plast bílý, 12 úch

ytů, 140 cm (c

elková 157 cm)

44,00

53,20

33 544

Tyčk

a TIT

AN plus, plast bílý

, 12 úchytů

, 140 cm (celko

vá 157 cm)

55,00

66,60

33 542

Tyčk

a TIT

AN, plast bílý, dv

ě špičky, 140 cm (c

elková 160 cm)

50,00

60,50

33 565

Tyčk

a WZ 3000/110, plast bílý

, třmen, 110 cm (c

elková 125 cm)

53,00

64,10

33 390

Tyčk

a WZ 3000/140, plast bílý

, třmen, 140 cm (c

elková 165 cm)

62,00

75,00

obj.č

.

popis

Kč b

ez dp

H

Kč s 

dpH

33 124

Lanko STAND

ART, 2,5 mm, 6 × 0,20 ner

ez, 800 m

780,00

943,80

33 207

Lanko EXTR

A MIX, 3 mm, 3 × nerez + 2 × měď

, 500 m

650,00

786,50

33 240

Lanko EXTR

A MIX BLUE

, 3 mm, 4 × nerez + 2 × měď

, 500 m

650,00

786,50

33 204

Lanko TOP Line

, 9 x TRIC

OND 0,3 mm, 1000 m 

1 550,00

1 875,50

33 201

Lano MAXI, 5, 5 mm, 3 × 0,40 po

zinkovaná oc

el, 200 m

330,00

399,30

33 129

Lano Econom

y Line, 6 mm, 6 × 0,20 ner

ez, 200 m

330,00

399,30

33 115

Lano TopLine P

lus, 6 mm, 6 × 0,30 

TriC

ond, 200 m

630,00

762,30

Výb

ěr z příslušenství pro elektrick

é ohrad

y

33 225

33 101

33 190

33 212

33 215

33 214

33 799 - růžov

ý

33 778 - oranž

ový

33 773 - zelen

ý

33 787 - fialový

33 490

33 463

33 380

33 867

33 386

33 234

33 118

33 367

33 027

33 540

33 544

33 565

33 390

33 542

33 132

33 124

33 207

33 204

33 201

33 648

33 191

33 979

33 216

33 129

33 115

Kompletní sor

timent a cen

y na w

ww

.vseprof

arm

u.c

z

33 240

33 776

33 777

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   4

22.2.2016   13:05:24