Obecné informace o elektrickém hrazení

 jak funguje elektrické hrazení

Elektrické hrazení se skládá z několika částí. Ze zdroje (

A

), který pravi-

delně vysílá elektrické impulsy, do jednoho nebo několika vodičů (

B

). 

Ty jsou izolovány od země izolátory (

C

) a dopravují impuls po ohradě. 

Izolátory jsou namontovány na sloupcích (

D

). Nedílnou součástí sou-

stavy je i zem, která společně s uzemněním (

E

) zabezpečuje přenos im-

pulsu zpět do přístroje, pokud dojde k dotyku zvířete s vodičem.

To znamená, že při dotyku zvířete s vodičem, dostane zvíře sice nepří-

jemnou, ale ne životu nebezpečnou elektrickou ránu. Platí zásada, že 

zvíře, ale i člověk, musí mít možnost se od ohradníku vzdálit. Proto se 

nesmí používat ostnatý drát. Všechny části elektrického hrazení tvoří 

systém, kde musí každá část správně plnit svou funkci.

 Spotřeba zdroje

U síťových zdrojů údaj uvádí, kolik wattů zdroj 

spotřebuje pro svůj provoz. Pokud potřebujete 

zjistit, za kolik hodin spotřebuje ohradník 1 kWh, 

vydělte číslo 1000 spotřebou ve wattech, napří-

klad zdroj Minotor má spotřebu 7 W tedy 1000/7 

= 142 hodin - tedy téměř 6 dnů. Při ceně ener-

gie okolo 3,5 Kč za kWh, jsou provozní náklady  

na energii u většiny síťových zdrojů pod 1 Kč za 

den.
U bateriových zdrojů je spotřeba uváděna v 

mA. Když budu chtít zjistit, kolik dnů má vydr-

žet baterie, vydělíme kapacitu baterie v mAh 

spotřebou, například zdroj Mobil Power AN 

3100 má spotřebu od 31 mA do 300 mA v závis-

losti na tom, zda jde na plný nebo snížený vý-

kon a podle ztrát na vlastní ohradě. Pokud mám 

baterii 60Ah = 60 000 mAh / 31=1935 hodin => 

80 dnů při minimální spotřebě, při maximální 

60 000 / 300 = 200 hodin => 8 dnů při velkém 

zatížení. Z tohoto příkladu je patrné, jak těžké je 

odhadnout četnost nabíjení baterie, kdy dalším 

faktorem je kvalita samotné baterie. Interval 

dobíjení baterií je možné prodloužit přidáním 

solárního panelu.

 energie impulzu

Nabíjecí energie - údaj výrobce jakou energií jsou nabíjeny kondenzátory pro 

generování impulzu.
Maximální vybíjecí energie - nejdůležitější údaj o „síle“ zdroje ohradníku. 

Pokud si představíme ohradník jako kladivo, napětí zdroje je rychlost, jakou 

kladivo dopadá na hřebík, a energie je jeho hmotnost. Když budete mít malin-

ké kladívko tak s ním velký hřebík nezatlučete i když se rozmáchnete, naopak 

s velkou palicí zatlučete velký hřebík i s minimálním rozmachem. Maximální 

energie je dnes evropskou normou omezena na 5 J při odporu ohrady 500Ω. 

Nové, inteligentní zdroje jsou schopny regulovat výstupní energii podle ztrát 

na ohradě.
Energie při sníženém výkonu - některé zdroje jsou vybaveny dvěma výstupy 

nebo i průběžnou regulací výstupní energie. U bateriových zdrojů to je z dů-

vodu úspory spotřeby energie z baterie, u síťových zdrojů se tato funkce vyu-

žívá v případě, že potřebuji použít silný ohradník na malou ohradu (např. přes 

zimu) a je zde zbytečné mít silné impulzy.

 Orientační maximální délka vodičů

Teoretická délka podle normy je opravdu jen teoretická délka 

možné ohrady za ideálních podmínek s minimálním odporem 

vodičů.
Délka podle výše porostu může sloužit k orientačnímu přehle-

du, pro které ohrady je zdroj vhodný. I tyto údaje je dobré brát 

s určitou rezervou, neboť kromě porostu závisí délka možného 

hrazení také na počtu vodičů, jejich odporu a vodivosti spojů. 

Pokud použijete vodič s velkým odporem na dlouhou ohradu, 

nebude tento údaj odpovídat. Obecně platí, že pro ohrady dél-

ky nad 1000 m je nutné používat vodiče s odporem pod 1Ω na 

metr. Ztráty mohou také způsobovat nekvalitní izolátory. Čím 

slabší zdroj, tím kvalitnější vodiče a izolátory je třeba použít.
Odpor ohrady proti zemi musí být co největší, naopak, odpor vo-

dičů má být co nejmenší.

 provozní napětí

Určité minimální provozní napětí je nutné proto, aby impulz překonal odpor kůže zvířete a 

proud tak mohl projít přes zvíře a zem zpět do zdroje a uzavřel se tak okruh. Samotné napětí 

ale nedává „ránu“, ale jen „otevírá bránu“ pro energii impulzu. Minimální napětí pro překonání 

odporu kůže zvířat je 2500 V u citlivých zvířat (kůň, pes), nad 3500 V je pro krávy, ovce. Pokud 

budeme počítat s určitou rezervou, je smysluplné mít na všech vodičích ohrady provozní na-

pětí mezi 5000 a 8000 V. Vyšší napětí nemá význam, jen dochází k přepalování spojů při použití 

plastových lanek nebo pásek. Izolátory jsou konstruovány na 12.000 V, takže jakékoliv vyšší 

výstupní napětí ohradníku se stejně sníží díky propustnosti izolátorů.
Důležité je, mít na přívodu k ohradě stejné výstupní napětí jako na zdroji. Když je kvalitní pří-

vod a na konci ohrady je výrazně nižší napětí než na jejím začátku, jsou nekvalitní vodiče nebo 

jejich spoje. Pokud naměříte všude nízké napětí, jsou vodiče a jejich spoje v pořádku, ale ohra-

da je někde přizemněna - dotýká se sloupků, země, porostu, popřípadě jsou prasklé izolátory.
Maximální napětí je dosaženo při mírném zatížení přístroje. Je uváděno výrobcem jako tech-

nický údaj a měří se osciloskopem. Běžnou zkoušečkou nelze přesně změřit.
Napětí při chodu na prázdno, napětí na svorce ohradníku bez připojené ohrady. Tento údaj 

kontrolujeme, pokud není na ohradě dostatečné napětí a při hledání příčiny potřebujeme vy-

loučit poruchu zdroje. Při měření zkoušečkami (digitální i doutnavkové) mohou být naměře-

né hodnoty, vzhledem k jejich přesnosti, ± 10%. Obdobnou nepřesnost mohou mít i digitální 

ukazatele na přístroji.
Napětí při odporu 500 Ω je napětí, které dává zdroj při sníženém odporu ohrady - porušení 

odizolování vodičů proti zemi. Snížený odpor ohrady mohou způsobovat nekvalitní izolátory 

nebo vodiče, které se dotýkají země, kůlů, jiných předmětů nebo porostu. Z hlediska napětí je 

tento údaj nejdůležitější při porovnání zdrojů mezi sebou.

33 914

33 310

33 972

33 231

33 169

33 110

33 434

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 25.3.2016

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   3

22.2.2016   13:04:49

Obe

cné informac

e o elektrickém hr

azení

 jak fungu

je elektrické hr

azení

Elektrické hr

azení se sk

ládá z několika částí. Z

e zdr

oje (

A

), kter

ý pravi

-

delně vysílá elektr

ické impulsy, do jednoho nebo několik

a vodičů (

B

). 

Ty jsou iz

olován

y od země iz

olátor

y (

C

) a dopravují impuls po ohr

adě. 

Izolá

tor

y jsou namonto

ván

y na sloupcích (

D

). Nedílnou součástí sou-

stavy je i z

em, kter

á společně s uzemněním (

E

) zabezpečuje přenos im

-

pulsu zpět do přístr

oje, pok

ud dojde k dotyk

u zvíř

ete s v

odičem.

To znamená, ž

e při dot

yku z

vířet

e s vodič

em, dostane zvíř

e sice nepř

í-

jemnou, ale ne živ

otu nebezpečnou elektr

ickou ránu

. Pla

tí zásada, že 

zvíř

e, ale i člo

věk

, musí mít možnost se od ohr

adníku vz

dálit. P

rot

o se 

nesmí používat ostna

tý dr

át. 

Všechn

y části elektrického hr

azení t

voř

í 

syst

ém, kde musí kaž

dá část správně plnit sv

ou funkci.

 Sp

otřeba zdroje

U síťov

ých z

drojů

 údaj uvádí, kolik w

attů z

droj 

spotřebuje pr

o svůj pr

ovo

z. Pok

ud potřebujet

zjistit, za kolik hodin spotř

ebuje ohradník 1 kW

h, 

vydělt

e číslo 1000 spotřebou v

e watt

ech, napří-

klad z

droj M

inotor má spotř

ebu 7 W t

edy 1000/7 

= 142 hodin - tedy t

éměř 6 dnů. P

ři c

eně ener-

gie okolo 3,5 Kč za kW

h, jsou prov

ozní nák

lady  

na energii u 

většin

y síť

ový

ch zdr

ojů pod 1 

Kč za 

den.
U baterio

vých z

drojů

 je spotřeba uv

áděna v 

mA. Když budu chtít zjistit

, kolik dnů má vydr

-

žet ba

ter

ie, v

ydělíme k

apacitu bater

ie v mAh 

spotřebou

, např

íklad 

zdr

oj Mobil P

ow

er AN 

3100 má spotřebu od 31 mA do 300 mA v zá

vis-

losti na tom, z

da jde na plný nebo sníž

ený v

ý-

kon a podle ztrát na vlastní ohr

adě. P

okud mám 

bater

ii 60Ah = 60 

000 mAh / 31=1935 hodin => 

80 dnů při minimální spotř

ebě, př

i maximální 

60 000 / 300 = 200 hodin => 8 dnů při v

elkém 

zatíž

ení. Z tohot

o přík

ladu je patr

né, jak t

ěžké je 

odhadnout četnost nabíjení ba

ter

ie, kdy dalším 

faktor

em je kvalita samotné ba

ter

ie. I

nter

val 

dobíjení bater

ií je možné pr

odloužit přidáním 

solárního panelu

.

 ener

gie impulzu

Nabíjecí energie

 - údaj výr

obce jakou ener

gií jsou nabíjen

y kondenzátor

y pro 

generov

ání impulzu.

Maximální v

ybíjecí energie

 - nejdůležitější údaj o 

„síle“ zdr

oje ohradník

u. 

Pok

ud si předsta

víme ohradník jako k

ladivo, 

napětí zdr

oje je r

ychlost

, jakou 

kladiv

o dopadá na hřebík

, a energie je jeho hmotnost

. Když budete mít malin

-

ké kladívko tak s ním v

elký hř

ebík nezatluč

ete i když se r

ozmáchnet

e, naopak 

s velkou palicí za

tlučet

e velk

ý hřebík i s minimálním r

ozmachem. M

aximální 

energie je dnes evr

opskou normou omez

ena na 5 J při odporu ohr

ady 500Ω. 

Nové

, inteligen

tní zdr

oje jsou schopn

y regulo

vat v

ýstupní ener

gii podle ztr

át 

na ohradě

.

Energie při sníž

eném výk

onu - někt

eré z

droje jsou v

ybaven

y dvěma v

ýstup

nebo i průběžnou regulací v

ýstupní ener

gie

. U ba

ter

iový

ch zdr

ojů to je z 

dů-

vodu úspor

y spotřeb

y energie z ba

ter

ie, u síť

ový

ch zdr

ojů se tato funkc

e vyu

-

žívá v př

ípadě, ž

e potřebuji použít siln

ý ohradník na malou ohr

adu (např. př

es 

zimu) a je zde zb

ytečné mít silné impulz

y.

 Orient

ační maximální délk

a vodičů

Teor

etická délk

a podle norm

y je opr

avdu jen t

eoretick

á délka 

možné 

ohrady za 

ideálních podmínek s minimálním odpor

em 

vodičů

.

Délka p

odle v

ýše p

orostu

 může sloužit k or

ientačnímu př

ehle-

du, pr

o kter

é ohrady je z

droj vhodn

ý. I t

yto údaje je dobr

é brát 

s určit

ou rez

ervou

, neboť kromě por

ostu závisí délk

a možného 

hraz

ení také na počtu v

odičů, jejich odporu a v

odivosti spojů

Pok

ud použijete v

odič s velk

ým odporem na dlouhou ohr

adu, 

nebude ten

to údaj odpo

vídat. Obecně pla

tí, že pr

o ohrady dél

-

ky nad 1000 m je nutné použív

at v

odiče s odpor

em pod 1Ω na 

metr. Ztr

áty mohou také způsobo

vat nek

valitní iz

olátor

y. Č

ím 

slabší zdr

oj, tím k

valitnější v

odiče a iz

olátor

y je třeba použít

.

Odpor ohr

ady proti z

emi musí být c

o největší, naopak

, odpor vo-

dičů má být c

o nejmenší.

 pro

vozní na

pětí

Určit

é minimální prov

ozní napětí je nutné pr

oto, ab

y impulz překonal odpor k

ůže z

vířet

e a 

proud tak mohl pr

ojít přes z

víře a z

em zpět do zdr

oje a uzavř

el se tak okruh. S

amotné napětí 

ale nedává 

„ránu“

, ale jen „ot

evírá br

ánu“ pro ener

gii impulzu

. Minimální napětí pr

o překonání 

odporu kůž

e zvíř

at je 2500 

V u citlivých z

vířat (k

ůň, pes), nad 3500 V je pr

o krá

vy, o

vce

. Pok

ud 

budeme počítat s ur

čitou r

ezer

vou

, je smysluplné mít na v

šech vodičích ohr

ady prov

ozní na

-

pětí mezi 5000 a 8000 V. 

Vyšší napětí nemá v

ýznam, jen dochází k př

epalování spojů př

i použití 

plastov

ých lanek nebo pásek

. Izolá

tor

y jsou konstruován

y na 12.000 V, takž

e jakékoliv vyšší 

výstupní napětí ohr

adníku se st

ejně sníží díky pr

opustnosti izolá

torů

.

Důležit

é je, mít na př

ívodu k ohr

adě stejné v

ýstupní napětí jako na z

droji. Když je k

valitní př

í-

vod a na konci ohr

ady je výr

azně nižší napětí než na jejím začátk

u, jsou nek

valitní v

odiče nebo 

jejich spoje. P

okud naměř

íte v

šude nízké napětí, jsou vodič

e a jejich spoje v poř

ádku, ale ohr

a-

da je někde přiz

emněna - dotýk

á se sloupků, z

emě, por

ostu, popř

ípadě jsou prask

lé izolá

tor

y.

Maximální nap

ětí je dosaž

eno při mír

ném zatíž

ení přístr

oje. Je uv

áděno výr

obcem jako t

ech-

nický údaj a měř

í se osciloskopem. Běžnou zkoušečkou nelz

e přesně změř

it.

Napětí při cho

du na práz

dno, napětí na sv

orce ohr

adníku bez př

ipojené ohrady

. Ten

to údaj 

kontr

olujeme, pok

ud není na ohradě dosta

tečné napětí a př

i hledání příčin

y potřebujeme v

y-

loučit poruchu zdr

oje. P

ři měř

ení zkoušečkami (dig

itální i doutna

vkové) mohou 

být 

naměře-

né hodnoty, vzhledem k jejich př

esnosti, ± 10%. Obdobnou nepřesnost mohou mít i dig

itální 

ukaza

tele na př

ístroji.

Napětí při o

dpor

u 500 Ω je napětí, kt

eré dá

vá z

droj př

i sníženém odporu ohr

ady - porušení 

odizolo

vání v

odičů proti z

emi. Snížen

ý odpor ohrady mohou 

způsobova

t nek

valitní iz

olátor

nebo vodič

e, kt

eré se dot

ýkají z

emě, k

ůlů, jin

ých př

edmětů nebo porostu

. Z hlediska napětí je 

ten

to údaj nejdůležit

ější při por

ovnání z

drojů mezi sebou

.

33 914

33 310

33 972

33 231

33 169

33 110

33 434

Cen

y jsou uveden

y v Kč b

ez DPH k 25.3.2016

prospekt Jezdecké potřeby 1-2016_v2.indd   3

22.2.2016   13:04:49