ČJF řídí a organizuje jezdecký sport 

v České republice. Pod hlavičkou ČJF se 
konají všechny oficiální národní a mezi-
národní závody na území ČR, kterých 
bylo v roce 2015 uspořádáno více než 
500 ve všech v úvodu jmenovaných dis-
ciplínách.

Národní jezdecký svaz zodpovídá 

také za registraci členů, aktivních spor-
tovců a funkcionářů, hospodaří mimo 
jiné s jejich příspěvky a je zodpovědná za 
čerpání i distribuci finančních prostředků 
také ze státních zdrojů. 

V roce 2015 sdružovala tato instituce 

více než 18.000 členů – fyzických osob, 
z nichž přes 6.500 je držitelem některé 
z licencí ČJF. To je počet osob, které mají 
nejen klasickou jezdeckou licenci, ale tře-
ba také licenci instruktora, trenéra, nebo 
mají oprávnění rozhodčího nebo stavitele 
parkurků a tratí. Stejně tak musí mít licen-
ci každý kůň, který se účastní oficiálních 
závodů. V loňském roce evidovala ČJF 
přes 8.000 sportovních koní. 

Členové vstupují do ČJF prostřed-

nictvím klubů, kterých bylo v databázi 
k poslednímu dni roku 2015 na patnáct 
stovek. Struktura ČJF s některými rozdíly 

Počty jezdeckých závodů ČJF 

v roce 2015 dle oblastí

Celkem závodů 512

n

 Praha – 3,7 %

n

 Středočeská oblast – 24 %

n

 Jihočeská oblast – 4 %

n

 Západočeská oblast – 6,3 %

n

 Severočeská oblast – 6 %

n

 Východočeská oblast – 10,6 %

n

 Jihomoravská oblast – 13 %

n

 Severomoravská oblast – 15 %

n

 Karlovarská oblast – 5 %

n

 Královéhradecká oblast – 1 %

n

 Zlínská oblast – 6,2 %

n

 Vysočina – 5,2 %

Počty jezdeckých závodů ČJF 

v roce 2015 dle disciplín

n

 Skoky – 62 %

n

 Drezura – 21,4 %

n

 Všestrannost – 4,1 %

n

 Spřežení – 3,5 %

n

 Voltiž – 2,2 %

n

 Vytrvalost – 2,3 %

n

 Reining – 4,5 %

Osm různých disciplín  

v režii České jezdecké federace

kopíruje víceméně krajské uspořádání re-
publiky. Oblastí v ČJF je dvanáct, z nichž 
nejvíce členů a také zorganizovaných zá-
vodů má oblast pokrývající Středočeský 
kraj. Velké oblibě se jezdectví těší také 
ve východních Čechách nebo na severní 
Moravě. 

Mnoho jezdců vyráží každý rok do 

zahraničí na mezinárodní závody, které 
zastřešuje Mezinárodní jezdecká federace 
(FEI). V roce 2015 na takové závody vy-
slala jednotlivé jezdce případně celé po-
četné ekipy při více než 200 sportovních 
příležitostech. Navíc není nijak evidová-
no, jak často se objevují čeští jezdci na ná-
rodních závodech v příhraničních oblas-
tech, kde se díky dohodám se sousedními 

Zastřešující organizací pro všechny klasic-
ké jezdecké disciplíny, kterých je celkem 
osm, je Česká jezdecká federace (ČJF). 
Ta v České republice řídí dění v parkurovém 
skákání, drezuře, všestrannosti, spřežení, 
voltiži, vytrvalosti, reiningu a parajezdec-
tví. ČJF je členem Mezinárodní jezdecké 
federace FEI, a to již od roku 1927 a v nepo-
slední řadě je členem České unie sportu.

federacemi dá startovat bez povolení ná-
rodní federace. Toto číslo by účast Čechů 
na různých akcích za hranicemi ČR jistě 
ještě výrazně zvýšilo. 

n

Nejvíce 
rozšířenou 
disciplínou 
je parkurové 
skákání.

Foto Kateřina Návojová

Všestrannost je velmi náročná, ale divácky atraktivní disciplína.

 Foto Kateřina Návojová

5

Jezdecký katalog 2016