43

Jezdecký katalog 2016

Co jsou to GALOPS

®

?

Galops® (vyslovujeme „GALO“) je vzdělávací systém jezdců Francouzské jezdecké fede-
race (FFE) a také název francouzských federálních diplomů, které osvědčují dosažení 
určitého stupně vzdělání jezdce. V poslední době je vyvíjena snaha o jeho uplatnění 
v České republice.

Jedná se o unikátní, propracovaný 

a léty prověřený postup vzdělávání a vý-
cviku jezdce, založený na principech fran-
couzského pojetí jezdectví („les proncipes 
de l'équitation à la Francaise“). Francouz-
ská jezdecká škola a tradice se stala v roce 
2011 nehmotným dědictvím UNESCO. 
Jezdectví je aktuálně ve Francii třetím 
nejprovozovanějším sportem v zemi.

Metoda Galops

®

 vede postupně jezd-

ce k celkovému poznání koně nebo pony, 
rozvíjí schopnost s ním komunikovat, 
tak aby praktický výcvik jízdy na koni 
zaručoval získání kvalitního základu pro 
maximální bezpečnost při jízdě a přinášel 
především uspokojení z pokroku v uče-
ní. Zdůrazňuje respekt ke koni a pony, 
ale také respekt jezdců jeden k druhému, 
ke každému dalšímu, k trenérům a cviči-
telům, k rozhodčím a také k životnímu 
prostředí.

Celý systém byl ve Francii vytvořen 

a zdokonalován v průběhu let především 
pro potřeby jezdeckých klubů, pro zvý-
šení motivace jezdců ke vzdělávání, pro 
získávání nových zájemců, kterým lze 

nabídnout ucelenou strukturu výcviku, 
zaručující zvýšení bezpečnosti a možnost 
získání oficiálního osvědčení o získané 
jezdecké úrovni. Velmi důležitou pod-
mínkou výcviku dle Galops

®

 je princip 

školního koně ve výcviku, vhodně vycvi-
čeného a zkušeného, přiměřeného věku. 
Fungování francouzských jezdeckých 
klubů je postaveno na existenci „sdíle-
ného koně“ (cheval partagé) nebo pony, 
který je užíván více jezdci a tím je jezdec-
tví zpřístupňováno většímu množství zá-
jemců a náklady na jeho držení se snižují. 
Kluby jsou zodpovědné za poskytování 
vycvičených koní svým členů za účelem 
jejich jezdeckého výcviku.

Vzdělávací struktura má ve fancouz-

ském jezdectví dlouholetou existenci. 
V roce 1979 byl systém založen pouze 
na třech stupních s velkým rozdílem jez-
decké úrovně. První odpovídal jezdecké 
licenci (dnešní Galop

®

 4) , druhý cviči-

telské (dnešní minimum Galop

®

 7) a tře-

tí trenérské licenci (dnešní Galop

®

 8/9). 

Byla pociťována potřeba vícestupňového 
rozdělení. Od roku 1996 existuje rozděle-
ní na 7 základních a celkem 9 úrovní GA-
LOPS

®

. Dva nejvyšší stupně GALOP

® 

8 a 9 jsou určeny cvičitelům a trenérům, 
vrcholovým jezdcům plnícím trenérské 

kvalifikace. Členění bylo vytvořeno, aby 
mohl být častěji, přesněji a jednotně za-
znamenáván pokrok jezdce, což zvyšuje 
výrazně motivaci jezdců a jejich cvičitelů, 
trenérů, kolektivů jezdeckých klubů.

První čtyři stupně Galop

®

 jsou věno-

vány počátečnímu základnímu výcviku 
jezdce. Galop

®

 4 je možno považovat 

za mezník v získání určité samostatnosti 
jezdce na dobře vycvičeném ovladatel-
ném koni. Je nazýván „Osvědčením jezd-
ce“ a lze jej přirovnat k u nás v ČR zaběh-
lým zkouškám základního výcviku jezdce 
(ZZVJ). Úrovně Galops

®

 také slouží ve 

Francii k vypisování soutěží v rámci fede-
race. Proto, aby mohl jezdec vstoupit do 
vzdělávání pro budoucí instruktory (cvi-
čitele) a trenéry, je požadována dosažená 
úroveň Galop

®

 7.

Velmi důležitou podmínkou výcviku dle Galops 
je princip školního koně ve výcviku, vhodně 
vycvičeného a zkušeného, přiměřeného věku.

Foto Josef Malinovský

Metoda Galops vede 
postupně jezdce k celkovému 
poznání koně nebo pony.