Jezdecké disciplíny:

VOLTIž

Při voltižní disciplíně cvičí jezdec sestavu cviků na neosedlaném koni, kterého vede lon-
žér na kruhu. Jde tak o zcela odlišné jezdecké odvětví, pro nějž musí mít jezdci – voltižéři 
zejména výbornou gymnastickou průpravu. 

Mezi disciplínami zastřešenými Českou jez-
deckou federací najdeme i odvětví určená 
pro postižené sportovce. Větší zastoupení 
mezi jezdci má paradrezura, jezdí se však 
také paravoltiž a Mezinárodní jezdecká 
federace zastřešuje také paravozatajství. 
Princip soutěží je velmi podobný jako při 
závodech pro zdravé jezdce.

Jezdecké disciplíny:

PARAJEZDECTVí

Voltižní soutěže se zpravidla odehrá-

vají v hale. Koně vede lonžér na kruhu 
a jezdec na něm předvádí sestavu cviků. 
Existuje pravidly daná povinná sestava, 
která cviky a jejich pořadí přesně určuje. 
Na závodech vždy voltižér soutěží nejpr-
ve právě v povinné sestavě, poté nastoupí 
ve volné sestavě, kde si v rámci pravidel 
připravuje úlohu ve spolupráci s trenérem 
sám jezdec. Výkon sportovce hodnotí 
sbor rozhodčích přidělenými body, jejichž 
součtem vznikne konečná známka. Vítězí 
jezdec s nejvyšším dosaženým skóre.

Další odlišností od ostatních jezdec-

kých disciplín je, že ve voltiži závodí ženy 
a muži odděleně. Vedle mužské a ženské 
kategorie jsou vypisovány soutěže pro 
skupiny a dvojice – tzv. pas-de-deux. 

Dlouhodobě je voltiž na mezinárodní 

úrovni jedním z nejúspěšnějších odvětví 
pod křídly ČJF, a to zejména v mužské se-
niorské kategorii. Jediným držitelem titulu 
mistra světa v jezdeckém sportu je právě 
voltižér Petr Eim. Vyhrál světový šampi-
onát v roce 2008. Na pozici jedničky ho 
poté vystřídal Lukáš Klouda, který v uply-

nulých šesti letech (včetně roku 2016) ani 
jednou nechyběl ve finále Světového po-
háru, kam postupuje pouze šest nejlepších 
sportovců z kvalifikačních kol. 

n

V paradrezuře předvádí jezdec s koněm 

drezurní úlohu tvořenou řady po sobě jdou-
cích cviků. Paradrezurní jezdci mají také 
svoji volnou úlohu, tedy takovou, kterou si 
ve spolupráci s trenérem sestavují sami. Jez-
dí se na hudbu a mezi jezdci a diváky se těší 
velké oblibě. Volné úlohy se však zařazují 
až na závodech vysoké úrovně. 

Předvedení úlohy je hodnoceno sbo-

rem rozhodčích, kteří udělují za jednotli-
vé cviky známku na stupnici od 0 do 10. 
Celkový výsledek je dán součtem všech 
známek a uvádí se obvykle v procentech. 

Paradrezura je olympijským, respekti-

ve paralympijským sportem. V roce 2016 
se koná paralympiáda v Riu de Janeiru 
a Česká republika má velmi vysokou 
šanci na účast, což se stalo poprvé v his-
torii zásluhou Anastasji Vištalové, která 
je dlouhodobě naší nejúspěšnější repre-
zentantkou v této disciplíně. Podmínkou 
vstupu jezdce do soutěží je jeho zařazení 
do kategorie dle stupně postižení, kterých 
se rozlišuje celkem pět. 

Další disciplínou, která spadá do para-

jezdeckého odvětví je paravoltiž. Hodno-
cena je stejně jako voltiž, s přihlédnutím 
k hendikepu jezdce. Stejně jako u pra-
radrezury i paravoltiž má své mistrovství 
České republiky. Naopak paravozatajství 
se u nás doposud neprosadilo. 

n

Lukáš Klouda v posledních šesti letech nikdy 
nechyběl při finále Světového poháru ve voltiži. 

Foto archiv jezdce

Mistrem ČR 2015 v paradrezuře se stal Lukáš Hnát, ale Anastasja Vištalová je dlouhodobě 
nejúspěšnější paradrezurní jezdkyní na mezinárodní scéně. Dokonce se jí podařilo kvalifikovat 
na paralympijské hry do Ria. 

Foto Josef Malinovský

39

Jezdecký katalog 2016