Jezdecké disciplíny:

REINING

Jezdecké disciplíny:

VYTRVALOST

Reining je jedinou westernovou disciplínou zařazenou mezi jezdecká 
odvětví v rámci Mezinárodní jezdecké federace (FEI) a ČJF. Prapůvod 
reiningu vychází z pracovního využití honáckých plemen koní. Soutěž 
prověřuje zejména ovladatelnost koně.

Vytrvalost, často nazývána z angličtiny také jako endurance, je disciplínou, při které 
dvojice zdolává předem změřenou a vytyčenou trasu v přírodě. Účast v takovém závodě 
vyžaduje maximální kondici jezdce i koně.

Dvojice předvádí podobně jako v dre-

zuře sestavu cviků, v tomto případě se 
pro ni používá výraz pattern. Je zapotřebí 
naprostá ovladatelnost a soulad s koněm, 
pomůcky a pobídky, které jezdec koni 
dává by měly být pro diváky i rozhodčí 
co nejméně znatelné. 

Cviky vychází z nároků, které byly 

kladeny na koně honáckých plemen 
při jejich práci. Kůň musí být například 
schopen v plném trysku zastavit, provést 
rychlý obrat a podobně. Asi nejtypičtěj-
ším prvkem v sestavě je takzvaný sliding 
stop, když kůň právě z trysku přejde do 
zastavení. Patterny dále obsahují mimo 
jiné rollback, tedy obrat o 180 stupňů 
a přechod do cvalu, dále couvání, kruhy 
nebo spiny. 

Reiningové soutěže 

se jezdí ve všech ročních 
obdobích v hale. V ná-
rodním měřítku nesou 
označení CRN, meziná-
rodní závody pod hlavič-
kou FEI je to pak zkratka 
CRI. Stejně jako ostatní 
jezdecké disciplíny, mají reiningoví jezd-
ci kontinentální mistrovství a účastní se 
také Světových jezdeckých her. 

Předvedení patternu sleduje bedlivě 

sbor rozhodčích, který pak cviky hod-
notí na bodové škále začínající na nule, 
horní hranice určená není a průměrné 
hodnocení je sedmdesát bodů. Jednot-
livé manévry se pak bodují na škále od 
-1 ½ do +1 ½. Nulou se hodnotí mané-

vr, který byl proveden korektně, avšak 
bez žádného stupně náročnosti. Plusové 
body jsou rozhodčími přidělovány třeba 
za hluboký, dlouhý a rovný sliding stop či 
pravidelné a rychlé spiny. Naopak body 
se odečítají, když je cvik proveden méně 
korektně nebo neochotně. 

Soutěží se účastní plemena výhradně 

chovaná pro western, jako jsou quater 
horse, paint horse či apaloosa. 

n

Určenou trasu musí pořadatel co nej-

přesněji zapsat do rozpisu závodů, vede 
terénem, často se střídají povrchy a dvoji-
ce zdolává různá převýšení. Při závodech 
nejvyšší obtížnosti dosahuje délka trasy 
160 kilometrů, které se stejně jako u dal-
ších úrovní obtížnosti můžou jet v jeden 
nebo ve dvou po sobě jdoucích dnech. 

Jezdec musí mít výborný odhad na 

zvolené tempo a momentální stav svého 
čtyřnohého partnera. Maximální důraz se 
skrze pravidla, kterými se toto náročné od-
větví řídí, klade na zdraví a pohodu koně. 

Ta také definují maximální průměrnou 
rychlost, či délky povinného odpočinku 
mezi jednotlivými závody. Kupříkladu 
kůň, který dokončí nejobtížnější stošede-
sátikilometrový závod, nemůže startovat 
v dalším klání dříve než za 33 dní.

Závod je rozdělen na etapy, po každé 

z etap je nařízená přestávka a kůň musí 
absolvovat veterinární prohlídku. Při se-
bemenším náznaku toho, že není scho-
pen pokračovat, je veterinárním lékařem 
vyloučen. Každá dvojice má doprovodný 
tým, který v průběhu závodu dbá o chla-
zení koní i jezdců. 

V rámci Mezinárodní jezdecké fede-

race (FEI) i národní federace (ČJF) patří 
vytrvalost k mladším odvětvím, přesto se 
těší i v České republice velké oblibě. Pro 
začínající jezdce či mladé koně je určená 
nejnižší úroveň pod označením ZM, kdy 
se délka trati dosahuje maximálně 39 ki-
lometrů. 

n

Mezi světovou špičku ve všestrannosti patří 
Tereza Kopecká.

Foto Michaela Litovová

Foto Josef Malinovský

Asi nejtypičtějším prvkem v reiningu je tzv. sliding stop.

38

Jezdecký katalog 2016