Jezdecké disciplíny:

VŠESTRANNOST

Divácky velmi oblíbenou avšak jezdecky 
náročnou disciplínou je všestrannost. 
Jezdec a kůň při závodech ve všestran-
nosti absolvují tři zcela odlišné zkoušky: 
drezurní úlohu, terénní jízdu neboli cross-
-country a klasický parkur. 

Disciplíně se také často říká military, 

což pramenní z původu ve zkouškách 
vytrvalosti, rychlosti a poslušnosti vojen-
ských koní. 

Kůň pro všestrannost musí prokázat 

skutečně nevšední schopnosti. Závody 
trvají zpravidla tři dny a během nich je 
požadováno, aby kůň se svým jezdcem 
předvedl co nejvydařenější a neelegant-
nější drezurní úlohu, překonal fyzicky 
náročnou jízdu v terénu a absolvoval par-
kur, kde se naopak klade důraz na přes-
nost. Stejně tak jezdec musí být všestran-
ným sportovcem, navíc v cross-country je 
velice důležitý jeho odhad na schopnosti 
a kondici koně. 

Disciplína má několik úrovní, od zá-

kladních soutěží pro začínající jezdce, děti 
nebo mladé koně až po nejvyšší obtížnost, 
která se vypisuje při mezinárodních zá-
vodech a nese označení CCI4*. Všechny 
mezinárodní soutěže se značí písmeny 
CIC nebo CCI, podle skladby jednotli-
vých částí závodu a jejich náročnost určuje 
počet hvězdiček od jedné do čtyř. 

Maximální důraz se klade na bezpeč-

nost koní a jezdců. Pro účast v soutěžích 
všestrannosti je nutné splnit základní kva-
lifikační požadavky, které rostou s tím, jak 
roste obtížnost závodů. V případě nedo-
statků na straně jezdce nebo koně se stává 
terénní jízda nebezpečnou, je tedy nutné, 
aby byla připravenost sportovců před je-
jich startem maximálně prověřena. 

Drezurní úlohy jsou sestavené pro 

tuto disciplínu s ohledem na to, že jez-
dec ani kůň nejsou drezurními specialis-
ty. Cílem je však stejně jako v klasické 
drezuře předvést co nejladnější a nejpre-

ciznější výkon. Cross-country je naopak 
prověrkou fyzické zdatnosti, ovladatel-
nosti, odvahy i vzájemné důvěry. Par-
kur zase vyžaduje od dvojice pozornost 
a přesnost.

Harmonogram závodů má několik 

možných formátů. Nejčastějším je tři dny 
trvající mítink, kdy v prvním dni se jede 
drezura, druhý den nastupují jezdci do 
cross-country a vše je završeno třetí den 
parkurem. Pravidla však umožňují otočit 
pořadí terénní zkoušky a parkuru a vše 
zkrátit na dvoudenní závody, což si získá-
vá mezi pořadateli čím dál větší oblibu. 

n

35

Jezdecký katalog 2016

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

Všestrannost je divácky velmi 
oblíbenou jezdeckou disciplínou.

Jediným novodobým českým olympionikem v jezdecké všestrannosti je Jaroslav Hatla, který startoval 
při OH v Aténách a v Pekingu. Do Londýna se neprobojoval, stejně jako do Ria.

Úřadujícím mistrem ČR ve všestrannosti 
je Robert Pokorný. 

Foto Jiří Bělohlav