Inzerce

Dvacetkrát  

Styl šampionát 2016  

pro jezdce na pony

Projektem, který zapojuje do praxe stylové ježdění dětí je Styl šampionát pony. V roce 
2016 se koná již jeho pátý ročník. Devatenáct závodů je zapsáno v pravidlech seriálu jako 
ty, na kterých si mohou děti na pony vyjet známky k postupu do finále. To je pak posled-
ním dvacátým zastavením seriálu.

Soutěže, které jsou hodnocené na styl, 

mají v pravidlech jezdeckého sportu spe-
ciální články, podle kterých se řídí. Kva-
lifikační kola Styl šampionátu pro děti na 
pony probíhají od března do července.

Seriál je určený pro děti ve třech růz-

ných kategoriích. V jedné soutěží děti ve 
věku od 8 do 12 let na pony výškových ka-
tegorií S a A v handicapu. V dalších dvou 
pak stejně staré děti na pony do 148 cm 
a děti ve věku 13 až 18 let na pony s výš-
kou do 148 cm. Jezdec je do seriálu zařa-
zen automaticky prvním startem.

Finálové kolo je svěřeno pořadateli ve 

Zduchovicích a pojede se 11. – 14. srpna. 

Termínová listina  

Styl Šampionátu pony 2016

6. 3. 2016 

Heroutice

26. 3. 2016

Mělník

9. 4. 2016

Děčín

9. 4. 2016

Nové Zámky

17. 4. 2016

Děpoltovice

17. 4. 2016

Opřetice

30. 4. 2016

Hořovice

8. 5. 2016

Brno Panská lícha

14. 5. 2016

Bohuňovice

15. 5. 2016

Děpoltovice

28. 5. 2016

Opřetice

4. 6. 2016

Zduchovice

11. 6. 2016

Martinice

11. 6. 2016

Bohuňovice

18. 6. 2016

Trojanovice

19. 6. 2016

Mělník

9. 7. 2016

Ústí nad Labem

14. 7. 2016

Zduchovice

29. 7. 2016

Heroutice

11. - 14. 8. 2016

Zduchovice – FINÁLE

Pro postup do finále je třeba, aby dvojice, 
tedy jezdec s koněm, získala minimálně 
čtyři známky alespoň ze dvou závodišť. 
V případě, že má dvojice za sezonu více 
známek, počítají se čtyři nejlepší z nich. 
Vítěz celého seriálu bude určen součtem 
finálového hodnocení a čtyř nejlepších 
známek z kvalifikačních kol. 

n

Foto Kateřina Návojová

Styl šampionát pony 2016 zahrnuje 20 závodů.

Jezdecký katalog 2016