Inzerce

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

prodejna

 

774 413 810

www.zooprodukt.com

Stylové 

ježdění  

jako základ 

jezdeckého 

umění

V parkurovém skákání, ve kterém z valné 
většiny rozhodují o pořadí dvojic body 
a dosažený čas, existují také soutěže, 
v nichž hlavním měřítkem je jezdecký 
styl. Ty jsou převážně vypisovány pro děti 
a juniory.

V soutěži hodnocené na styl může 

startovat maximálně 25 dvojic. Důvodem 
je zachování objektivity, protože styl jezd-
ce posuzují dva styloví rozhodčí, a vyšší 
množství dvojic v jedné soutěži by mohlo 
zkreslit jejich vnímání každého výkonu. 

Speciálně proškolení styloví rozhodčí 

hodnotí styl skoku známkou na škále od 

0 do 10 na jedno desetinné místo. Zpra-
vidla, i když ne ve všech typech soutěží, 
shrnou výkon sportovce také slovním 
komentářem. Pro začínající jezdce v dět-
ském či juniorském věku je velmi důle-
žité a motivující, aby slyšeli hodnocení 
a věděli, v čem jsou jejich silné a slabé 
stránky.

Rozhodčí hodnotí kritéria, jako jsou 

přiložená holeň, prošlápnutá pata, klidná 
ruka, rovná záda, vzpřímení hlavy, pra-
videlný cval, správný rytmus a další. Vý-
sledek ovlivňují i chyby na překážkách, 
za něž se odečítá 0,5 bodu z celkové 
známky.

Existují však také soutěže na styl 

koně, kam patří například Kritéria mla-
dých koní. Tam je komisaři posuzovaný 
projev koně na parkuru a bodován je také 
známkou v rozmezí od 0 do 10.

V posledních letech se na českých 

závodištích zabydlely stylové soutěže ve 
všestrannosti, kde se hodnotí styl nejen 
v parkurové zkoušce dané soutěže, ale také 
v terénní jízdě cross-country. I zde se po-
hybují udělené známky mezi 0 a 10 body.

Předpokladem pro kvalitně obsaze-

nou a hodnocenou stylovou soutěž jsou 
ve všech případech nezaujatí, objektivní 
a výborně proškolení rozhodčí. 

n

Jezdecký katalog 2016

Stylové soutěže jsou 

převážně vypisovány 

pro děti a juniory. 

Foto Josef Malinovský