16

Jezdecký katalog 2016

„

n

Čím vás zaujal Jezdecký festival v Lysé 
nad Labem?

Festival získal naši pozornost jako vý-

jimečná jezdecká událost. Není jen spor-
tovním kláním, ale také místem setkání 
většiny jezdeckých disciplín a zajímavých 
doprovodných programů souvisejících 
s jezdectvím. V České republice zatím není 
příliš obvyklé, aby soutěže navštěvovalo 
větší množství diváků z laické veřejnosti. 
Prostředí výstavy, která do závodní haly 
přivede mnoho lidí, často rodin s dětmi, je 
tak současně skvělou propagací koní, jez-
deckého sportu a všeho, co s tím souvisí.

„

n

 Czech Equestrian Team je nejen 
sportovním klubem, ale také organiza-
cí, která podporuje různými formami 
rozvoj jezdeckého sportu. Jaké akce 
kromě Jezdeckého festivalu podpo-
rujete?

Z jezdeckých akcí jsme opakovaně 

finančně přispěli na zkvalitnění technic-
kého zabezpečení mistrovství České re-

Czech Equestrian Team 

podporuje rozvoj  

jezdectví v ČR

Czech Equestrian Team je veřejnosti známý především jako 
jezdecký klub, v jehož stáji jsou ti nejlepší čeští jezdci a TOP 
koně. Výraznou měrou však také podporuje rozvoj jezdeckého 
sportu v České republice. Podrobnosti nám prozradila 
v krátkém rozhovoru manažerka Czech Equestrian Teamu 
Karina Divišová.

publiky ve skocích, dlouhodobě sponzo-
rujeme Memoriál Jana Kutěje.

V minulosti jsme též podpořili vzdě-

lávání, např. podporou školení stylových 
rozhodčí nebo účasti zahraničních stavi-
telů parkurů na českých kolbištích. Další 
prostředky jdou do propagace jezdecké-
ho sportu v médiích, zde bychom mohli 
uvést internetové nebo televizní vysílání 
záznamů ze závodů. V historii jsme se 
podíleli na finančním zajištění výjezdů 
na ME dětí, juniorů a mladých jezdců. 
V současné době je bezesporu nejdůleži-

tější projekt směřující k olympijské kvali-
fikaci pro Rio 2016.

„

n

Kteří jezdci startují za Czech Equestri-
an Team?

Jezdecké veřejnosti jsou pravděpodob-

ně nejvíce známí Aleš Opatrný, Jaroslav 
Hatla, Anna Kellnerová a Natálie Rouč-
ková, kteří nejčastěji míří na mezinárodní 
závody. V našich barvách ale také můžete 
vídat Barboru Kejvalovou nebo Karolínu 
Javorskou. První dva jmenovaní jezdili 
v roce 2015 a na počátku roku 2016 olym-
pijskou kvalifikaci. Aleš Opatrný ve sko-
cích a Jaroslav Hatla ve všestrannosti.

„

n

 Co je nejvíce limitující v cestě 
za olympijskou kvalifikací?

Každá z uvedených disciplín je spe-

cifická. Nicméně pro obě platí, že nejdů-
ležitější a nejtěžší je najít a získat dobré 
koně.

„

n

Olympijská kvalifikace pro Rio 2016 
je již minulostí, byť výsledek v době 
uzávěrky Jezdeckého magazínu ne-
známe a nemůžeme tedy konstatovat, 
zda Aleše Opatrného na olympiádě 
uvidíme, či nikoliv. Jaké zkušenosti 
vám tento kvalifikační boj přinesl?

Získali jsme řadu kontaktů. Na cestě 

olympijskou kvalifikací jsme se setka-
li s mnoha zajímavými lidmi, kteří nám 
zprostředkovali svůj pohled na jezdecký 
sport a různým způsobem nás obohatili.

„

n

Více o aktivitách Czech Equestrian 
Teamu se dozvíte na www.c-e-t.cz.

Foto Tomáš Holcbecher

Foto Tomáš Holcbecher

Aleš Opatrný a Acovaro. 

Členkou C-E-T je také Anna Kellnerová.

Ve všestrannosti startuje za C-E-T Jaroslav Hatla.

Foto Kateřina Návojová