Termínová listina MČR 2016

6. 7. 2016 

Borotín

vytrvalost (všechny kategorie)

7. – 10. 7. 2016 

Olomouc

skoky (děti, junioři)

14. – 17. 7. 2016 

Martinice

skoky (mladí jezdci, senioři)

28. – 31. 7. 2016 

Pardubice

všestrannost (všechny kategorie + pony)

10. – 14. 8. 2016

Zduchovice

skoky a drezura (pony)

18. – 21. 8. 2016 

Zduchovice

drezura (všechny kategorie + para)

10. – 11. 9. 2016 

Krakovany

reining (všechny kategorie)

23. – 25. 9. 2016 

Heřmanův Městec

spřežení (všechny kategorie)

23. – 25. 9. 2016 

Čeladná

voltiž (všechny kategorie)

1. – 2. 10. 2016 

Brno

paravoltiž

O mistrovské tituly se závodí od nej-

mladší věkové kategorie dětí, přes juniory 
a mladé jezdce až k seniorům. První sady 
medailí se rozdají v Borotíně, kde se za-
čátkem července pojedou soutěže všech 
věkových kategorií ve vytrvalosti. 

Následně přijdou na řadu parkuroví 

jezdci. Skoky jsou jedinou disciplínou, 
která je podle věkových kategorií rozdě-
lena mezi dva různé pořadatele a termí-
ny. Mistrovské soutěže dětí a juniorů se 
odehrají během druhého červencového 
víkendu na kolbišti špičkového areálu 
v Olomouci – Lazcích. Mladí jezdci a se-
nioři se potkají o týden později v neméně 
kvalitním zázemí Jezdecké společnosti 
Equitana v Martinicích u Březnice. 

V uplynulých letech bylo pravidlem, 

že soutěže všestrannosti se dělily mezi ně-
kolik organizátorů. Letos se však všechny 
kategorie včetně soutěží pro jezdce na 
pony pojedou koncem července na dosti-
hovém závodišti v Pardubicích. 

Tradičního pořadatele má již řadu 

let mistrovství republiky v parkurovém 
skákání a drezuře pro děti na ponících. 
Nejmladším nadějím jezdeckého sportu 
budou medaile předány druhou srpno-
vou neděli ve Zduchovicích u Kamýku 
nad Vltavou. Ve stejném areálu se během 
následujícího víkendu uskuteční také re-

Desatero mistrovství  

České republiky  

v roce 2016

publikový šampionát v drezuře. V duchu 
slučování disciplín do jednoho místa ko-
nání se klasickému drezurnímu mistrov-
ství připojí paradrezura, která v minulosti 
mívala své klání samostatně. 

V polovině září se v Krakovanech ne-

daleko Kolína uskuteční mistrovství repub-
liky v jediné westernové disciplíně spadající 
pod jurisdikci ČJF, a to v reiningu. Tamní 
ranč hostí reiningové mistrovství ČR, s vý-
jimkou roku 2014, řadu let za sebou.

Východočeský Heřmanův Městec 

bude hostit divácky velmi atraktivní 
soutěže sportovních spřežení. Během 
tři dny trvajících medailových bojů se 
představí jezdci jednopřeží, dvojspřeží 
i královské disciplíny čtyřspřeží. Stej-
ný termín zvolila pro vrcholné závody 
sezony také voltiž. Jejich mistrovství se 
uskuteční v podhůří Beskyd v Čeladné. 
Poslední sada medailí je připravená pro 
paravoltižní jezdce. Tento národní šam-
pionát je v plánu na první víkend v říjnu, 
a konat se bude v Brně. 

n

V každé z osmi disciplín, které spadají pod křídla České jezdecké federace (ČJF) je orga-
nizováno mistrovství České republiky. Pro všechny sportovce je to domácí vrchol sezony, 
protože vyššího titulu než mistr republiky při národních závodech nelze dosáhnout.  
V letošním roce se republikové šampionáty odehrají na deseti různých místech. 

Mistrem ČR 2015 ve skocích se stal Aleš Opatrný. 

Nedílnou součástí republikových mistrovství jsou také soutěže oblastních družstev.

Kromě medailí získávají umístění tradičně kokardy.

Foto Josef Malinovský

Foto Josef Malinovský

Foto Josef Malinovský

13

Jezdecký katalog 2016