V termínu 18. až 22. března se hala 

„C“ výstaviště Lysá nad Labem proměnila 
v jezdecké kolbiště, aby se zde mohl ode-
hrát na ploše 61 x 26 metrů pestrý program 
zahrnující 33 soutěží ve skocích, drezuře, 
spřežení a voltiži. Diváky však pořadatelé 
neochudili ani o zbývající tři disciplíny za-
střešené pod hlavičkou České jezdecké fe-
derace – reining, vytrvalost a všestrannost. 

Jezdecký festival podruhé  

nejpestřejší událostí 

pod hlavičkou ČJF

Původně měli pořadatelé pro vše-

strannost přichystanou velkou novinku 
v podobě ukázky halové soutěže. Oficiál-
ní sportovní klání v této olympijské disci-
plíně pořádané v kryté sportovní aréně se 
postupně rodí až v posledních letech, a tak 
organizátoři doufali, že právě Jezdecký fes-
tival založí novu tradici i v České republice. 
Tak snad příště! Na co se však můžete urči-

Již podruhé se Jezdecký festival stává v roce 2015 událostí, která v České republice nemá 
obdobu. Během pěti dnů se v jedné aréně prezentují čtyři jezdecké disciplíny v rámci 
oficiálních soutěží a další celá řada odvětví spojených s koňmi dostává prostor v rámci 
doprovodného programu.

tě těšit, je reiningová ukázka, která naopak 
chyběla v loňském roce. Podstatně zajíma-
vější by měla být také prezentace drezury, 
neboť po dohodě s některými jezdci byla 
přidána soutěž nejvyšší úrovně – Grand 
Prix kür.

Diváci Jezdeckého festivalu však mo-

hou být také svědky ukázek neobvyklých 
hipologických zaměření, jako třeba skákání 
mini koní, chladnokrevné zápřeže, a nebo 
ježdění v dámských sedlech. Součástí akce 
je i veletrh jezdeckých potřeb a všeho, co 
ke koním patří pod názvem Jaro s koňmi. 
Ten částečně zabírá výstavní haly A1, A2 
a B, které jsou primárně určeny pro tradič-
ní výstavu zeleně, mechanizace, pěstitelství, 
květin, ekologie a zpracování výpěstků – 
ZEMĚDĚLEC – JARO 2015. 

Očekávaná návštěvnost areálu výstaviš-

tě v době konání uvedených tří akcí je mezi 
30 až 40 tisíci. V hale „C“ je připraveno 
kolem 1500 míst k sezení a další stovky ke 
stání pro ty, kteří se rozhodli více zaměřit 
na nákupy a prohlídku výstavních expozic. 
Další desítky až stovky tisíc diváků mohou 
dění v závodní aréně sledovat prostřednic-
tvím monitorů a televizních obrazovek. Vů-
bec poprvé bude vše přenášeno živě pro-
střednictvím internetového vysílání České 
televize kanálu ČT Sport. Právě tento pro-
gram pravidelně zařazuje do svého zpravo-
dajství reportáže z průběhu akce a v nepo-
slední řadě přichystal 60minutový sestřih 
ze všech pěti dnů do souhrnného pořadu, 
který je možné po premiéře zhlédnout i ze 
záznamu na portálu České televize. On-li-
ne přenosy a rozsáhlé zpravodajství z kaž-
dého dne přináší také internetová televize 
EquiTV, která je členem mediální skupiny 
Equinet. Právě ta je organizací, která zajiš-
ťuje marketingový chod celého Jezdeckého 
festivalu v Lysé nad Labem. 

Veškeré podrobnosti o Jezdeckém fes-

tivalu sledujte na internetových stránkách 
www.jezdeckyfestival.cz. 

n

8

Jezdecký katalog 2015

www.cjf.cz