ČJF je jakožto sportovní svaz sdruže-

na také v České unii sportu. Zodpovídá 
mimo jiné za organizaci národních i me-
zinárodních závodů, registraci sportovců 
a funkcionářů, čerpání a distribuci finanč-
ních prostředků, vzdělávání svých členů 
a spolupráci s mezinárodní i ostatními 
národními federacemi. 

V posledním uzavřeném registračním 

období, tedy k 31. 12. 2014, evidovala ČJF 

Počty jezdeckých závodů ČJF 

v roce 2014 dle oblastí

Celkem závodů 482

n

Praha – 3,9 %

n

Středočeská oblast – 23,1 %

n

Jihočeská oblast – 6,9 %

n

Západočeská oblast – 6,5 %

n

Severočeská oblast – 6,1 %

n

Východočeská oblast – 12,9 %

n

Jihomoravská oblast – 6,8 %

n

Severomoravská oblast – 15,8 %

n

Karlovarská oblast – 5,6 %

n

Zlínská oblast – 6,7 %

n

Královéhradecká oblast – 1,3 %

n

Vysočina – 4,4 %

Počty jezdeckých závodů ČJF 

v roce 2014 dle disciplín

n

Skoky – 65,9 %

n

Drezura – 18,9 %

n

Všestrannost – 4,2 %

n

Spřežení – 3,3 %

n

Voltiž – 2,1 %

n

Vytrvalost – 2,5 %

n

Reining – 3,1 %

Česká jezdecká federace zastřešuje 

osm rozmanitých disciplín

celkem přes 17.500 členů. Platnou licenci 
ČJF (jezdeckou, cvičitelskou, trenérskou 
atd.) mělo v roce 2014 více než 6600 členů. 
Licence se vydávají i sportovním koním ve 
všech vyjmenovaných disciplínách. Těch 
bylo v roce 2014 téměř 8500. 

Struktura ČJF je členěna podle regi-

onů – oblastí, kterých je celkem dvanáct. 
Jezdectví se těší největší popularitě ve 
středočeské oblasti, dále v severomorav-

Všech osm klasických jezdeckých disciplín, kterými jsou parkurové skákání, drezura, vše-
strannost, spřežení, voltiž, vytrvalost, reining a parajezdectví jsou sdružené pod zastřešují-
cí organizací Českou jezdeckou federací (ČJF). Ta je již od roku 1927, stejně jako dalších 132 
národních federací z celého světa, členem Mezinárodní jezdecké federace (FEI). 

ském a východočeském regionu. Stejně 
jako v roce 2013 se také v uplynulé sezo-
ně konalo téměř 500 jezdeckých závodů 
na území celé České republiky.

Také reprezentační jezdci v roce 2014 

nezaháleli. Více než dvěstěkrát vyrazil 
některý z českých jezdců, nebo celá vý-
prava na mezinárodní závody pod hla-
vičkovou FEI konané v zahraničí. Nej-
větší zastoupení v tomto nemalém čísle 
má parkurové skákání, a to téměř se 120 
závody. Navíc mnoho členů ČJF závodí 
také na národních závodech mimo Čes-
kou republiku, zejména v příhraničních 
oblastech sousedních zemí. 

n

5

Jezdecký katalog 2015

www.cjf.cz