Spolek Dámy v sedle je nezisková or-

ganizace působící na území ČR od roku 
2004. Náplní činnosti spolku je rozšíře-
ní povědomí veřejnosti o jízdě na koni 
v dámském (bočním) sedle, které se těší 
stále stoupající popularitě. O zvýšeném zá-

jmu o toto jezdecké odvětví svědčí i nárůst 
členů a účastnic na workshopech, soustře-
děních i závodech, které jsou v současné 
době pořádány třikrát ročně.  Cílem spol-
ku Dámy v sedle je vzdělávání žen a dívek, 
které zajímá dámské ježdění jako další dis-
ciplína jezdeckého sportu. Pro tyto pořádá 
seriál dámských soustředění po celé ČR. 

Vrcholem sezony je pak mistrovství 

ČR jízdy v dámském sedle. Letošní devátý 
ročník proběhne poprvé na území Mora-
vy, přesněji v areálu Zemského hřebčince 
Tlumačov, a to ve dnech 4. – 5. července 
2015.  Poprvé za svou historii bude devět 
soutěží rozhodovat sbor složený pouze 
z rozhodčích akreditovaných pro soutěže 
dámských sedel. Dva z nich přijedou z Ni-
zozemí. 

Zároveň běží již několik let další pro-

jekty, které si již vybudovaly své místo 
v kalendáři jezdeckých akcí. Za všechny 
jmenujme Dámskou Hubertovu jízdu za 
pokladem v Líšnici u Milevska. Zaujalo 
vás dámské sedlo? Tak pojďte s námi jez-
dit jako dámy! Více se dozvíte na adrese 
www.damyvsedle.cz. 

n

Dámy jezdí stále v bočním sedle

Karolína Frankelová s koněm Fabian van de
Pluum v drezurní úloze.

Veronika Kalendová s Wanessou při jízdě elegance.

Inzerce

39

Jezdecký katalog 2015

- Rodinný hotel v krásné a klidné pøírodì a pøece v Brnì
- Vyhlášená stylová restaurace s velkou venkovní terasou
- Jezdecká škola pro dìti i dospìlé
- Ustájení (krytá jízdárna, kruhová krytá jízdárna, 3 venkovní  

jízdárny, všude moderní povrchy, solárium a kolotoè pro konì, 

krásné vyjížïky  okolních lesích)

- Poøádání závodù ve všech tøech olympijských disciplinách 

(drezura, parkur, všestrannost)

Vroce 2014 - 16. roèník Svìtového poháru v drezuøe, 2. roèník mezinárodních závodù ve všestrannosti,

MÈR v drezuøe, MÈR PONY v parkurovém skákání a drezuøe, MÈR družstev a veteránù ve všestrannosti,finále

Èeského drezurního poháru a další závody.

www.panskalicha.cz, info@panskalicha.cz

INZ_panska licha_A5.qxd  6.3.2014  14:38  Page 1