V jezdeckém sportu jsou zastřešené i disciplíny pro hendikepované jezdce. Hlavní disci-
plínou parajezdectví je paradrezura. Stejně jako v drezuře závodí jezdci na ohraničeném 
drezurním obdélníku a předvádí sestavu cviků v úloze přizpůsobené stupni postižení. 

Exkurze do světa jezdeckých disciplín ČJF:

PARAJEZDECTVÍ

Stejně tak je předvedení úlohy hodno-

ceno sborem rozhodčích, kteří udělují za 
jednotlivé cviky známku na stupnici od 
0 do 10. Celkový výkon je dán součtem 
všech známek a uvádí se obvykle do vý-
sledkové listiny v procentuálním vyjádře-
ní. Oblíbenou soutěží jsou volné sestavy 
na hudbu, kdy jezdci musí v časovém limi-
tu předvést předepsané cviky, ale mohou 

je seřadit a doplnit podle vlastního uváže-
ní. Ty jsou však zařazovány na závodech 
vysoké úrovně a předvádí je zkušení pa-
radrezurní jezdci. Paradrezura patří mezi 
paralympijské sporty a pravidelně se ko-
nají i mistrovství Evropy. Je také zařazena 
na program Světových jezdecký her. 

Podmínkou účasti jezdce v paradre-

zuře je klasifikace postižení jezdce. Tu 

mohou provádět jen speciálně proškolení 
lékaři nebo fyzioterapeuté, kteří rozlišují 
celkem pět skupin, z nichž nejčastěji soutě-
ží jezdci ve skupině Ia. Paradrezurní jezdci 
se ale mohou účastnit klasických drezur-
ních soutěží, pokud složí zkoušky základ-
ního výcviku a získají tak licenci ČJF. 

Další disciplínou, která spadá do para-

jezdeckého odvětví je paravoltiž. Hodno-
cena je stejně jako voltiž, s přihlédnutím 
k hendikepu jezdce. V této disciplíně se 
dělí sportovci do dvou skupin dle stupně 
postižení. 

n

Anastasja Vištalová je několikanásobná mistryně České republiky v paradrezuře a jedinou naší
účastnicí Světových jezdeckých her v této disciplíně. Mezi její ambice pro rok 2015 patří účast na
mistrovství Evropy a kvalifikace na paralympijské hry.

Paradrezuru mohou jezdit i děti.
Při mistrovství České republiky je
vypisována pro neklasifikovatelné
a začínající jezdce tzv. „Cena Zuzky“.

Také paravoltiž tradičně pořádá své republikové
šampionáty.

Jízdě na koni se věnují i nevidomí jezdci. Při paradrezurních soutěžích jim
pomáhají v orientaci na drezurním obdélníku rádci, kteří vyslovují nahlas
drezurní písmena, u nichž se soutěžní dvojice právě nachází, resp. ke
kterému se blíží.

37

Jezdecký katalog 2015

www.cjf.cz